Zakres interwencjonizmu państwowego

advertisement
Protekcjonizm
i interwencjonizm
rolny
Dla współczesnej gospodarki rynkowej
charakterystyczna jest ingerencja państwa
ukierunkowana na stabilizację rynku rolnożywnościowego oraz ochronę dochodów
uzyskiwanych w rolnictwie.
„w krajach o gospodarce rynkowej polityka rolna jest
formą interwencji państwa w żywiołowe
funkcjonowanie mechanizmu rynkowego" [Kożuch B.]
„regulacja rynku rolnego jest obszarem polityki rolnej
utożsamianej z pojęciem interwencjonizmu"
[Adamowicz M.]
Przesłanki interwencjonizmu
państwowego
wynikają z właściwości mechanizmu rynkowego, który
zapewnia racjonalność gospodarowania w krótkim
okresie czasu, dostosowując produkcję i podaż do
popytu. Natomiast jest zawodny w odniesieniu do
okresów drugich.
Zakres interwencjonizmu
rolnego
Zakres zależy od modelu, do którego zbliżona jest
gospodarka narodowa.
gospodarka wolnorynkowa
i odpowiadający jej
neoliberalny nury współczesnej
ekonomii
gospodarka regulowana
i odpowiadający jej
postkeynesowski nury
współczesnej ekonomii
Żaden z tych modeli w praktyce me istnieje w czystej
postaci. Istnieją modele mieszane, łączące zasady
gospodarki wolnorynkowej z interwencjonizmem.
Zakres interwencjonizmu
państwowego
Zakres interwencjonizmu państwowego wyznaczają
cztery jego obszary:
 polityka makroekonomiczna;
 polityki gałęziowe i polityka mikroekonomiczna;
 infrastruktura społeczno-gospodarcza;
 kreowanie i upowszechnianie postępu naukowotechnicznego.
 polityka makroekonomiczna
Obejmuje m.in..:
 stabilizację cen
 ochronę praw publicznych,
 pobudzanie popytu,
 przeciwdziałanie bezrobociu,
 eliminowanie sfer ubóstwa,
 równoważenie bilansu płatniczego,
 ochronę rynku krajowego,
 prywatyzację,
 politykę regionalną
 polityki gałęziowe i polityka
mikroekonomiczna
Szczególne znaczenie posiadają:
• polityka przemysłowa;
• polityka rolna;
• polityka bezpośredniego oddziaływania na
zachowania jednostek gospodarczych.
 infrastruktura społeczno-gospodarcza
ten obszar dotyczy przede wszystkim:
• infrastruktury rynkowej;
• infrastruktury technicznej, szczególnie w otoczeniu
rolnictwa.
Rozwój infrastruktury obszarów rolniczych umożliwia
bowiem eliminowanie negatywnych zjawisk
społeczno-ekonomicznych, które są dla nich
charakterystyczne.
 postęp naukowo-techniczny
Związany jest z koniecznością prowadzenia
długofalowej polityki badań naukowych i działalności
badawczo-rozwojowej
Cele interwencjonizmu
Specyficzne cele interwencjonizmu państwowego w
rolnictwie wynikają z właściwości produkcji rolniczej.
Istotne różnice rolnictwa względem innych gałęzi:
• długi cykl produkcyjny,
• zależność od warunków przyrodniczych,
• krótkotrwałe wykorzystywanie maszyn i urządzeń,
• mniej korzystne warunki dostępu do kapitału,
• ograniczone możliwości inwestowania,
• istnienie struktur ekonomicznych oraz społecznych,
które nie nadążają za rozwojem innych działów
gospodarki i generują problemy produkcyjne i
socjalne, których nie sposób rozwiązać bez ingerencji
państwa
Cele interwencjonizmu
Istotne różnice rolnictwa względem innych gałęzi:
• niska elastyczność rolnictwa w zakresie struktury produkcji, jak
i metod wytwarzania
• nienadążanie w skali globalnej wzrostu produkcji rolnej za
rozwojem całej gospodarki narodowej i wzrostem popytu na
żywność,
• niższa w porównaniu z resztą gospodarki wydajność pracy w
rolnictwie i produkcyjność innych czynników,
• niska elastyczność rolnictwa w zakresie struktury produkcji, jak
i metod wytwarzania,
• dysparytet (nierówność) dochodów ludności rolniczej w
stosunku do pozarolniczej, prowadzący do nadmiernych
dysproporcji w poziomie życia oraz korzystaniu ze zdobyczy
socjalnych.
Cele interwencjonizmu
-
efektywne wykorzystanie posiadanych zasobów
wytwórczych
jest jednym z podstawowych warunków racjonalnego rozwoju
produkcji rolniczej.
-
zapewnienie społecznie akceptowanych dochodów
rolniczych
ponieważ zaangażowane w rolnictwie czynniki produkcji są
niżej opłacane niż w innych działach gospodarki, istnieje
konieczność redystrybucji dochodów i zapewnienie
producentom rolnym poziomu dochodów, który będzie
społecznie akceptowany
Cele interwencjonizmu
-
zapewnienie pożądanego poziomu wyżywienia
społeczeństwa
dążenie do zrównoważonej podaży artykułów rolnych oraz
zagwarantowanie cen, umożliwiających ich nabycie przez różne
grupy społeczne (tzw. umiarkowanych cen) i tym sposobem
zapewnienie pożądanego poziomu wyżywienia społeczeństwa
-
zagwarantowanie bezpieczeństwa żywnościowego
kraju
czyli taki stan rolnictwa i jego otoczenia, ich strukturę, poziom
rozwoju i system powiązań, które pozwolą przeciwstawiać się
negatywnym wpływom zewnętrznym (np. wywołanym przez
konkurencję zagraniczną)
- ochrona środowiska naturalnego
Metody i środki
interwencjonizmu
Dobór rolnego zależy od wielu czynników. Do
najważniejszych zalicza, się poziom rozwoju
społeczno-ekonomicznego kraju oraz charakter
powiązań ze światową gospodarką.
Najważniejsze z nich:
• wspieranie cen rynkowych,
• bezpośrednie i pośrednie wspieranie dochodów
rolniczych,
Wspieranie cen rynkowych
Wzrost poziomu dochodów rolniczych można uzyskać,
obniżając koszty wytwarzania lub poprzez
gwarantowanie określonego poziomu cen oraz
dopłaty do cen rynkowych
- przy czym poziom tych dopłat wyznacza różnica
pomiędzy cenami wynegocjowanymi i cenami
ukształtowanymi przez rynek
Ceny gwarantowane
Pozytywne rezultaty cen gwarantowanych:
- eliminowanie wahań cenowych,
- stabilizację, a następnie wzrost poziomu produkcji i
dochodów rolników,
- większą skłonność do inwestowania i wprowadzania
innowacji,
- ograniczanie importu produktów rolnych.
Negatywne cechy gwarancji cenowych:
- powodują konieczność ponoszenia kosztów
utrzymania ekonomicznie nieopłacalnej produkcji,
- wywołują ryzyko wzrostu cen,
- opóźniają proces dostosowywania struktury produkcji
do struktury popytu,
- wywołują wzrost społecznych kosztów wytwarzania
wspieranie dochodów rolniczych
polega na stosowaniu dopłat wyrównawczych do
swobodnie kształtowanych na rynku cen do poziomu,
który jest uważany za właściwy. Dopłaty
wyrównawcze pokrywane są z budżetu państwa i
wpływają bezpośrednio na poziom dochodów
rolniczych. Zatem konsumenci kupują żywność po
niższych cenach, a podatnicy pokrywają koszty tych
dopłat.
Wykorzystywane instrumenty
oddziaływania państwa na
rolnictwo
Do instrumentów wewnętrznych zalicza się:
1. Subwencje do produktów rolnych / dopłaty
bezpośrednie
2. Subwencje do środków produkcji:
w formie ● stałych dopłat
(subwencje do paliw w określonych
granicach zużycia) oraz
● zmiennych dopłat
(tańsze kredyty dla rolnictwa)
3. Bezpośrednie regulacje
systemu kwotowego
ilościowe
za
pomocą
Wykorzystywane instrumenty
oddziaływania państwa na
rolnictwo
4. Bezpośredni interwencjonizm rynkowy – obejmuje:
• subwencjonowanie produktów rolnych
• stabilizację cen zarówno dla producentów, jak i
konsumentów, wyróżnia się:
◊ stabilizację wahań sezonowych
◊ stabilizację wahań przypadkowych
Wybór i ewolucja instrumentów
Zasadniczy cel interwencji a więc podtrzymywanie
dochodów rolników ponad poziom wynikający ze
swobodnej gry rynkowej, pozostaje taki sam.
Zrezygnowano z dodatkowego celu, jakim była próba
stabilizacji cen rynkowych w aspekcie ich poziomu, a
zwłaszcza zmienności. Przede wszystkim głównym
trendem zmian jest to, że konsekwentnie odchodzi
się od stosowania metod interwencji poprzez rynek.
Definitywnie odstąpiono od interweniowania poprzez
ustalanie cen czy też bezpośrednie oddziaływanie na
nie: Plan Mansholta, Programu Mac Sharry'ego
Wybór i ewolucja instrumentów
Obecna faza interwencjonizmu to stopniowe
upowszechnianie metod oddziaływania na
dochody rolników poza mechanizmem
rynkowym. Wiąże się to z ugruntowanym już
poglądem, iż interwencjonizm to w istocie
określona forma transferu dochodów
zebranych w formie podatków w działach
pozarolniczych na rzecz dochodów rolników.
Kwestią wyboru jest jedynie upraszczanie i
obniżanie kosztów metod tych transferów.
Wybór i ewolucja instrumentów
Ważną rolę odgrywa w tym procesie obszar swobody w
zakresie wyboru zasad i metod interwencjonizmu
przez państwa i systemy.
Wyróżnia się 3 czynniki wyboru (Frenkel, Hunek, Tomczak):
- poziom rozwoju gospodarczego
- zatrudnieni w rolnictwie
- wydatki na żywność
Wyróżnia się 3 czynniki wyboru
poziom rozwoju
gospodarczego
-
- zatrudnieni w rolnictwie
- wydatki na żywność
Z punktu widzenia interwencjonizmu zasadnicze
znaczenie ma poziom dochodów jednostkowych
uzyskiwanych w działach pozarolniczych jako baza do
poboru sumy składki podatkowej przeznaczonej na
cele interwencjonizmu w rolnictwie.
Im niższy ogólny poziom jej rozwoju, tym bardziej
każde zakłócenie w funkcjonowaniu i rozwoju
rolnictwa jest odczuwane przez całą gospodarkę i
większość społeczeństwa.
Wyróżnia się 3 czynniki wyboru
- poziom rozwoju gospodarczego
- zatrudnieni w
- wydatki na żywność
rolnictwie
udział zatrudnionych i utrzymujących się w rolnictwie w
pozostałym zatrudnieniu i utrzymywaniu się z
pozarolniczych źródeł dochodów.
Wskaźnik ten ma istotne znaczenie w aspekcie
subiektywnego odczucia wyrównywania
niesprawiedliwości w rezultacie transferu dochodów
do rolnictwa za pomocą określonych metod
interwencjonizmu.
Wyróżnia się 3 czynniki wyboru
poziom rozwoju
gospodarczego
- zatrudnieni w rolnictwie
-
- wydatki na żywność
Oczywistym jest, iż im większa jest baza sumy składki
podatkowej i im niższe są relatywne wskaźniki
zatrudnienia w rolnictwie, tym większy jest
dochodowy efekt interwencji w rolnictwie. Wiąże się z
tym wyższa ocena sprawności i skuteczności w
osiąganiu celów interwencji, lepsza ocena polityczna.
Wyróżnia się 3 czynniki wyboru
- poziom rozwoju gospodarczego
- zatrudnieni w rolnictwie
-
wydatki na żywność
Im niższy jest udział wydatków na żywność w sumie
przeciętnych wydatków, tym zakres, zasady i metody
interwencji są bardziej obojętne dla społeczeństwa.
Download