Zagadnienia na egzamin dyplomowy magisterski IIo

advertisement
Zagadnienia na egzamin dyplomowy magisterski IIo
kierunku ROLNICTWO
Rok akademicki 2013/2014
KIERUNKOWE - OBLIGATORYJNE
1.
Podstawowe pojęcia w doświadczalnictwie rolniczym.
2.
Założenia metody analizy wariancji oraz zastosowanie testów parametrycznych w
analizie wariancji.
3.
Podstawowe zasady planowania doświadczeń.
4.
Charakterystyka
układów
doświadczalnych;
doświadczenie
2-czynnikowe
i
wieloczynnikowe. Pojęcie interakcji czynników doświadczalnych.
5.
Zasady prowadzenia i analizowania wyników doświadczeń założonych w układach:
split-splot, split-blok.
6.
Zastosowanie testów nieparametrycznych do analizy wyników doświadczeń rolniczych.
7.
Analiza wyników doświadczeń wielokrotnych
8.
Sposoby ochrony przed powodzią terenów rolniczych
9.
Zjawiska atmosferyczne szkodliwe dla produkcji roślinnej
10.
Podstawowe kierunki hodowli roślin
11.
Znaczenie GMO - przyczyny wprowadzania do uprawy i zagrożenia wynikające z ich
zastosowania
12.
Nasiennictwo jako czynnik warunkujący wysokie plony
13.
Zmienność i metody jej otrzymywania
14.
Wykorzystanie efektu heterozji przy tworzeniu nowych odmian
15.
Rola roślin transgenicznych przy tworzeniu nowych odmian
16.
Genetyczne podłoże ekspresji cech.
17.
Żródła zmienności genetycznej.
18.
Cechy użytkowe wykorzystywane w genetycznej transformacji roślin oraz ich
przydatność w rolnictwie
19.
Przepisy prawne dotyczące systemów rolnictwa, nawożenia i ochrony roślin.
20.
Znaczenie postępu biologicznego w rolnictwie.
21.
Metody zwiększania produktywności roślin uprawnych.
22.
Znaczenie nowych odmian w kształtowaniu wielkości plonu.
23.
Wpływ czynników środowiskowych i agrotechnicznych na jakość plonu roślin
uprawnych.
24.
Upowszechnianie osiągnięć badań naukowych.
25.
Błędy w agrotechnice roślin rolniczych
26.
Rola mieszanek zbożowo-strączkowych w rolnictwie ekologicznym i integrowanym
27.
Zasady integrowanej uprawy ziemniaka jadalnego
28.
Etyka zawodowa w doradztwie rolniczym
29.
Warunki i sposoby przechowywania surowców roślinnych
30.
Poglądy głównych filozofów przyrody (Tales, Anaksymander, Anaksymenes,
Empedokles – do wyboru)
31.
Środowisko przyrodnicze i jego elementy
32.
Pozytywny i negatywny wpływ różnych technologii produkcji roślinnej na środowisko
33.
Cele kształtowania środowiska
34.
Zagrożenia środowiska wynikające z intensyfikacji rolnictwa
35.
Fazy rekultywacji terenów zdegradowanych
36.
Roztocze szkodniki roślin warzywnych i sadowniczych.
37.
Zasady integrowanej produkcji roślin, ze szczególnym uwzględnianiem zasad
integrowanej ochrony roślin.
38.
Znaczenie odmian odpornych w zwalczaniu agrofagów.
39.
Kodeks Dobrej Organizacji Ochrony Roślin.
40.
Integrowana ochrona roślin w uprawach warzyw pod osłonami.
41.
Instytucjonalne otoczenie rolnictwa i jego znaczenie.
42.
Narzędzia polityki gospodarczej w sektorze rolnym.
43.
Analiza SWOT w prowadzonej działalności gospodarczej.
44.
Gleba jako źródło składników pokarmowych dla roślin
45.
Funkcje i właściwości próchnicy glebowej
46.
Jakość gleb w kategoriach agronomicznych i klasyfikacjach
47.
Gospodarka nawozowa w gospodarstwach bez i z produkcją zwierzęcą
48.
Rola nawozów naturalnych i organicznych w nawożeniu
49.
Czynniki warunkujące przyswajalność składników pokarmowych dla roślin
50.
Przydatność odpadowych materiałów organicznych w nawożeniu
51.
Biotechnologia tradycyjna i nowoczesna – charakterystyka
52.
Przetwarzanie żywności z zastosowaniem procesów biotechnologicznych – przykłady,
przebieg procesu
53.
Zastosowanie biotechnologii w ochronie środowiska rolniczego
54.
Etapy powstawania odmiany rolniczej
55.
Etapy rejestracji nowej odmiany
56.
Gospodarcze znaczenie użytków zielonych
57.
Konkurencyjność traw w aspekcie bioróżnorodności roślin
58.
Długość korzenienia się traw w aspekcie ich trwałości
59.
Użytki zielone w ochronie środowiska
60.
Wektory wykorzystywane w inżynierii genetycznej
61.
Ważniejsze modyfikacje genetyczne wykorzystywane w rolnictwie
62.
Wykorzystanie kultur in vitro w modyfikacji roślin
63.
Właściwości agrofizyczne gleb i ich wpływ na uprawę i rozwój roślin.
64.
Właściwości agrofizyczne nasion wykorzystywane w procesach czyszczenia i
sortowania.
65.
Wymień i scharakteryzuj urządzenia stosowane w procesach czyszczenia nasion.
IIO Specjalność – AGROBIZNES
1.
Uwarunkowania demograficzne i ekonomiczne funkcjonowania systemu ubezpieczeń
społecznych.
2.
Charakterystyka świadczeń w systemie emerytalno-rentowym.
3.
Definicja i podział ubezpieczeń gospodarczych.
4.
Charakterystyka ubezpieczeń majątkowych i życiowych.
5.
Ryzyko ubezpieczeniowe oraz ubezpieczenia obowiązkowe w rolnictwie.
6.
Metoda analizy strategicznej SWOT i jej przydatność do oceny sytuacji rynkowej
przedsiębiorstwa.
7.
Elementy infrastruktury rynku rolno-spożywczego i dokonaj oceny ich znaczenia w
rozwoju agrobiznesu.
8.
Cele zarządzania finansami w przedsiębiorstwie i gospodarstwie rolniczym?
9.
Metoda dyskontowa w analizie inwestycji?
10.
Analiza wskaźnikowa w zarządzaniu przedsiębiorstwem?
11.
Znaczenie grup producenckich w rolnictwie?
12.
Podstawowe akty prawne dotyczące gospodarowania nieruchomościami.
13.
Metody szacowania wartości nieruchomości.
14.
Planowanie gospodarki nawozowej w gospodarstwie w aspekcie zrównoważonego
nawożenia
15.
Granice opłacalności stosowania nawozów mineralnych
IIO Specjalność – OCHRONA ŚRODOWISKA
1.
Regiony i typy bioklimatu Polski
2.
Wskaźniki bioklimatyczne
3.
Kontrola jakości produktów rolniczych
4.
Istotne zagrożenia dla środowiska rolniczego spowodowane działalnością
antropogeniczną człowieka.
5.
Wymagania prawne dotyczące wdrażania nowych technologii w gospodarstwie z
zachowaniem zasad ochrony środowiska
6.
Organy administracji rządowej, samorządowej i społecznej w zakresie ochrony
środowiska
7.
Rola funduszy unijnych oraz zasady ich wykorzystywania w zakresie ochrony
środowiska
8.
Zasady gospodarowania odpadami w świetle obowiązujących przepisów prawa
krajowego i międzynarodowego
9.
Zasady podziału i charakterystyka środków ochrony roślin oraz sposoby ich
wykorzystania w ochronie roślin
10.
Opisać czynniki przyrodnicze i antropogeniczne kształtujące roślinność użytków
zielonych
11.
Zasady zrównoważonej uprawy i pielęgnacji roślinności trwałych użytków zielonych
12.
Rola gleby w obiegu pierwiastków biogennych w środowisku rolniczym
13.
Rola materii organicznej w ochronie i rekultywacji gleb
14.
Wpływ nieracjonalnego stosowania nawozów i odpadowych materiałów na skład
chemiczny roślin
15.
Szkodliwe substancje w nawozach i odpadach stosowanych w rolnictwie
IIo Specjalność – AGRONOMIA Z AGROTURYSTYKĄ
1. Zasady i sposoby wykonywania pomiarów niwelacyjnych
2. Podstawowe metody wyceny nieruchomości i gruntów rolnych
3. Zasady organizowania imprez turystycznych zgodnie z zasadami sozologii i
poszanowania wartości kulturowych
4. Rodzaje zanieczyszczeń żywności ich szkodliwość dla zdrowia człowieka
5. Wpływ dodatków do żywności na zdrowie człowieka.
6. Znaczenie ściółkowania gleby w uprawie roślin ozdobnych.
7. Warunki przechowywania i transportu grzybów uprawnych.
8. Sposoby przetwarzania grzybów uprawnych.
9. Rola ogrodu warzywnego w gospodarstwie agroturystycznym.
10. Elementy agrotechniki, w całokształcie technologii uprawy roślin w gospodarstwie
agroturystycznym.
11. Systemy rolnictwa szczególnie przydatne w gospodarstwach agroturystycznych.
12. Formy promocji i reklamy oraz ich rola w rozwoju gospodarstw agroturystycznych na
terenie kraju.
13. Elementy dekoracji terenów zieleni.
14. Skutki nadmiernego stosowania nawozów azotowych
15. Metody eliminowania szkodliwych substancji z gleby i roślin
Download