Rolnictwo - Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa ZUT

advertisement
Pytania na egzamin dyplomowy magisterski
kierunek Rolnictwo
specjalność: Doradztwo rolnicze
Blok I. Biologia plonowania i ochrona roślin
1. Jak otrzymujemy organizmy genetycznie zmodyfikowane (GMO)?
2. Przykłady szeroko uprawianych w świecie roślin GMO i ich zalety w stosunku do
upraw konwencjonalnych.
3. Zastosowania roślinnych kultur in vitro w rolnictwie.
4. Perspektywy hodowli i uprawy soi w Polsce.
5. Wyjaśnić ideę integrowanej metody ochrony roślin na przykładzie wybranego
szkodnika roślin okopowych.
6. Progi szkodliwości i efektywne zwalczanie chwastów.
7. Rodzaje odporności chwastów na herbicydy – możliwości zminimalizowania ryzyka
jej powstania.
8. Zastosowanie metod biologicznych w zwalczaniu wybranej choroby roślin uprawnych
9. Omówić pojęcie rozwoju (organizmu rośliny).
10. Przedstawić modele rozwojowe roślin.
11. Wymienić elementy struktury plonu roślin zbożowych oraz omówić jeden (wybrany) z
nich.
12. Omów warunki uzyskania wysokich plonów roślin rolniczych.
13. System meteorologicznej osłony rolnictwa w Polsce.
14. Rodzaje prognoz agrometeorologicznych.
15. Zastosowanie teledetekcji w rolnictwie
Blok II. Gospodarowanie na gruntach ornych i użytkach zielonych
1.
2.
3.
4.
Zmiany w asortymencie nawozów mineralnych.
Narodowy program wapnowania – utrudnienia w realizacji.
Nawożenie w rolnictwie precyzyjnym.
Ocena zrównoważenia gospodarstwa rolnego w zakresie gospodarki nawozowej wskaźniki i ich praktyczne znaczenie.
5. Oceń przydatność wybranych nawozów płynnych do nawożenia gleb i roślin.
6. Zasady ochrony roślin w zależności od systemu gospodarowania.
7. Kształtowanie żyzności gleby w zależności od sposobu gospodarowania.
8. Zróżnicowanie agrotechniki roślin (zmianowanie, uprawa roli, nawożenie, ochrona
roślin) w zależności od systemu gospodarowania.
9. Produkcyjne funkcje użytków zielonych.
10. Pozaprodukcyjne funkcje użytków zielonych.
11. Wpływ warunków siedliskowych na funkcje użytków zielonych.
12. Scharakteryzować kierunki i podstawowe technologie przetwórstwa zbóż.
13. Przedstawić kierunki i technologie przetwórstwa ziemniaków.
14. Omówić podstawowe technologie utrwalania stosowane w przetwórstwie owoców i
warzyw.
15. Jakie czynniki decydują o jakości i bezpieczeństwie przetworzonej żywności
pochodzenia roślinnego?
Blok III. Ochrona środowiska i energia odnawialna w rolnictwie
1. Wskazać inwestycje których lokalizacja może zależeć od warunków terenowych m.in.
odległości od terenów zabudowy mieszkalnej. Z czego wynikają te ograniczenia?
2. Wymienić tereny, które mogą lub powinny podlegać zalesieniom w ramach
Krajowego Programu Zwiększenia Lesistości.
3. Opisać własnymi słowami na czym polega zrównoważona gospodarka rolna.
4. Metody energetycznego wykorzystania biomasy.
5. Metody konwersji energii promieniowania słonecznego.
6. Pompy ciepła w układach korzystających z odnawialnych źródeł energii.
7. Sprawność turbin wiatrowych. Teoretyczna i rzeczywista.
8. Omówić technologię uprawy pseudozbóż.
9. Omówić technologię uprawy wieloletnich gatunków roślin zielnych,
przeznaczonych do celów energetycznych.
10. Znaczenie gospodarcze i agrotechnika jednorocznych gatunków roślin
"alternatywnych" (wybrany gatunek).
11. Technologia uprawy wybranego gatunku roślin oleistych.
12. Scharakteryzuj skutki wywołane oddziaływaniem erozji wodnej w urzeźbionych
obszarach rolniczych. Podaj agrotechniczne metody zapobiegania temu procesowi
13. Podaj przyczyny i skutki degradacji kwasowej (zakwaszenia) gleb użytkowanych
rolniczo. Jakie są metody zapobiegania temu procesowi?
14. Podaj przyczyny i skutki nadmiernego zagęszczenia gleb uprawnych. Wymień
sposoby zapobiegania tej degradacji i metody rekultywacji gleb nadmiernie zbitych.
15. Jakie są warunki przeznaczenia gruntów na cele nierolnicze?
Pytania na egzamin dyplomowy magisterski
kierunek Rolnictwo
specjalność: Doradztwo w agroturyzmie
Blok I. Biologia plonowania roślin i bioklimatologia
1. Omówić pojęcie rozwoju (organizmu rośliny).
2. Przedstawić modele rozwojowe roślin.
3. Wymienić elementy struktury plonu roślin zbożowych oraz omówić jeden (wybrany) z
nich.
4. Omów warunki uzyskania wysokich plonów roślin rolniczych.
5. W jaki sposób markerami molekularnymi można wspomóc hodowlę roślin?
6. Dlaczego tak trudno zastąpić soję GMO innym surowcem do produkcji pasz dla
zwierząt hodowlanych?
7. Zastosowania roślinnych kultur in vitro w rolnictwie.
8. Walka z chorobami roślin przy użyciu biotechnologii.
9. Wymień i scharakteryzuj rodzaje bodźców klimatycznych.
10. Scharakteryzuj podstawowe wskaźniki biometeorologiczne do oceny odczuć
cieplnych człowieka.
11. Opisz składniki bilansu cieplnego człowieka (zyski i straty).
12. Klasyfikacja biotopoklimatów lokalnych (typy i grupy) i ich charakterystyka
termofizjologiczna.
13. Meteoropatia – przyczyny i choroby meteotropowe.
14. Cechy charakterystyczne bioklimatu miasta
15. Regiony bioklimatyczne Polski
Blok II. Kształtowanie terenów rolniczych
1.
2.
3.
4.
5.
Zmiany w asortymencie nawozów mineralnych.
Narodowy program wapnowania – utrudnienia w realizacji.
Nawożenie w rolnictwie precyzyjnym.
Oceń przydatność wybranych nawozów płynnych do nawożenia gleb i roślin.
Ocena zrównoważenia gospodarstwa rolnego w zakresie gospodarki nawozowej wskaźniki i ich praktyczne znaczenie".
6. Podać główne różnice pomiędzy intensywną uprawą roślin a ekologiczną na
wybranym przykładzie.
7. Jakie elementy technologii uprawy można zaliczyć do elementów proekologicznych,
uzasadnij wybór.
8. Zasady integrowanej (proekologicznej) uprawy zbóż.
9. Produkcyjne funkcje użytków zielonych.
10. Pozaprodukcyjne funkcje użytków zielonych.
11. Wpływ warunków siedliskowych na funkcje użytków zielonych.
12. Rola i funkcje zadrzewień śródpolnych i przydrożnych. Zasady doboru drzew i
krzewów oraz przykłady stosowanych roślin.
13. Klasyfikacja terenów zieleni.
14. Elementy małej architektury stosowane na terenach zieleni.
15. Żywopłoty - rola, rodzaje, przykłady roślin.
Blok III. Walory środowiskowe w agroturyzmie
1. Wskazać inwestycje których lokalizacja może zależeć od warunków terenowych m.in.
odległości od terenów zabudowy mieszkalnej. Z czego wynikają te ograniczenia?
2. Wymienić tereny, które mogą lub powinny podlegać zalesieniom w ramach
Krajowego Programu Zwiększenia Lesistości.
3. Opisać własnymi słowami na czym polega zrównoważona gospodarka rolna.
4. Rola procesu oceny oddziaływania na środowisko w ochronie środowiska
5. Które przedsięwzięcia wymagają DECYZJI ŚRODOWISKOWEJ i jaki jest tok
postępowania aby ją uzyskać?.
6. Co to są walory specjalistyczne - opisz, podaj przykłady na obszarze Polski.
7. Metody oceny środowiska geograficznego dla turystyki.
8. Przedstaw podział walorów turystycznych .
9. Opisz podział i przedstaw przykłady walorów krajoznawczych (na obszarze Polski).
10. Scharakteryzuj agroturystykę w Polsce.
11. Walory turystyczne Wybrzeża Morza Bałtyckiego.
12. Jakie są warunki przeznaczenia gruntów na cele nierolnicze?
13. Wskaż na zagrożenia dla środowiska związane z niewłaściwą gospodarką nawozami
naturalnymi.
14. Wskaż wady i zalety wykorzystania upraw rolnych do celów energetycznych. Podaj
przykłady.
15. Podaj przykłady konfliktów środowiskowych związanych z ochroną przyrody lub
środowiska.
Download