Katedra Ciepłownictwa, Ogrzewnictwa i Wentylacji

advertisement
Kierunek: Inżynieria Środowiska
Specjalność: Urządzenia Sanitarne
Stopień: II
Jednostka: Katedra Ciepłownictwa, Ogrzewnictwa i Wentylacji
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
Zdefiniować pojęcie gęstości strumienia ciepła w zjawisku przewodzenia ciepła.
Przedstawić metodykę obliczania rocznego zapotrzebowania na ciepło do
ogrzania ciepłej wody użytkowej zużywanej w budynku.
Omówić metody pomiaru zużycia ciepła w instalacji centralnego ogrzewania.
Przedstawić i ogólnie omówić składniki bilansu cieplnego budynku.
Przedstawić i omówić wzór do obliczania sezonowego zapotrzebowania na
ciepło z uwzględnieniem sprawności systemu ogrzewania.
Przedstawić zakres audytu energetycznego budynku w oparciu o Ustawę o
Wspieraniu Przedsięwzięć Termomodernizacyjnych.
Ogólnie scharakteryzować bierne systemy wykorzystania energii słonecznej.
Omówić elementy środowiska wewnętrznego pomieszczeń mające wpływ na
komfort cieplny w budynkach mieszkalnych.
Omówić zjawisko infiltracji powietrza przez okna.
Przedstawić i omówić wymagania stawiane sprawnie funkcjonującemu
systemowi wentylacji pomieszczeń.
Przedstawić i omówić bilans cieplny ogrzewanego budynku.
Omówić współczynnik wydajności cieplnej COP.
Przedstawić zasadę obliczania ilości stopniodni dla standardowego sezonu
grzewczego.
Zdefiniować wskaźniki EK i EP stosowane w metodologii obliczania
charakterystyki energetycznej budynku.
Zdefiniować pojęcie temperatury odczuwalnej.
Omówić metody odzysku ciepła w instalacjach wentylacji i klimatyzacji.
Przedstawić na wykresie i-x proces adiabatycznego nawilżania powietrza w
wodnej komorze zraszania.
Przedstawić na wykresie i-x proces nawilżania powietrza parą wodną.
Przedstawić na wykresie i-x proces osuszania powietrza na chłodnicy
powierzchniowej.
Przedstawić sposoby określania ilości powietrza wentylacyjnego.
Download