Wymagania edukacyjne z historii dla klasy II na ocenę

advertisement
Wymagania edukacyjne z historii dla klasy III a
Podręcznik:
Zrozumieć przeszłość ( część III i IV) – Paweł Klint, Piotr Galik
Nauczyciele: Patrycja Warchał – Marciniak
Na bieżące ocenianie mają wpływ:
 aktywności ucznia na lekcji przejawiające się gotowością do udziału
w zajęciach,
 udzielanie odpowiedzi ,
 wyciąganie i formułowanie wniosków,
 wyrażanie własnych poglądów,
 argumentowanie swoich przekonań,

posługiwanie się podręcznikiem, aktami prawnymi i innymi
źródłami

udział w konkursach i olimpiadach szkolnych i pozaszkolnych
Szczegółowy zakres tematyki w klasie III:













Świat doby oświecenia – nowoczesne prądy ideologiczne,
Europa doby Napoleona,
Sprawa polska doby Napoleona,
Europa i świat po 1815 roku,
Ruchy narodowo-społeczne na ziemiach polskich w XIX wieku,
Kultura polska doby oświecenia i romantyzmu,
Ziemie polskie w latach 1864-1914,
Przeobrażenia świata w XIX wieku i XX wieku,
I wojna światowa,
Sprawa polska w czasie I wojny światowej
Dwudziestolecie międzywojenne,
II Rzeczpospolita,
Dzieje najnowsze po 1939 roku
Na ocenę celującą uczeń potrafi:



przedstawić przyczyny, jakie doprowadziły do upadku Polski w XVIII wieku i
zna jego konsekwencje,
przedstawić niepodległościowe czyny zbrojne Polaków w XIX wieku,
omówić decyzje Kongresu Wiedeńskiego,











przybliżyć najważniejsze ruchy społeczno-polityczne na ziemiach polskich
przełomu XIX i XX wieku,
przedstawić przyczyny, przebieg i skutki dziewiętnastowiecznych ruchów
polityczno-społecznych,
omówić najważniejsze zagadnienia polityczne świata w XIX i na początku XX
wieku,
przedstawić sytuację na świecie w latach 1860-1918,
przedstawić przyczyny, przebieg i skutki polskich powstań narodowych,
ocenić polityczne koncepcje nurtu insurekcyjnego oraz nurtu realizmu
politycznego,
przedstawić osiągnięcia naukowe w XIX i XX wieku,
omówić koncepcie ustroju i zasięgu terytorialnego Polski w XX w. w latach
1918-39,
charakteryzować spory o kształt Polski w XX wieku
omówić dwudziestolecie międzywojenne i dzieje najnowsze
zając wysokie miejsce w wojewódzkich etapach konkursów i olimpiad
Uczeń zna pojęcia historyczne i rozumie ich znaczenie :



























Absolutyzm
Rozbiory
Powstanie
Masoneria
Sprzysiężenie
Branka
Konserwatyzm
Liberalizm
Stańczycy
Praca organiczna
Germanizacja
Rusyfikacja
Hekata
Proletariat
Endecja
Sanacja
Ententa
Kapitalizm
Socjalizm
Komunizm
Partia polityczna
Nazizm
Faszyzm
Deflacja
Totalitaryzm
Zamach stanu
Autorytaryzm










Dysydent
Dywersja
Egalitaryzm
Fundamentalizm
Kolonia
Rewolucja
Wielki kryzys
Wojna totalna
Trójprzymierze
Trójporozumienie
Na ocenę bardzo dobrą uczeń potrafi:












przedstawić przyczyny, jakie doprowadziły do upadku Polski w XVIII wieku i
zna jego konsekwencje,
omówić decyzje Kongresu Wiedeńskiego,
przybliżyć najważniejsze ruchy społeczno-polityczne na ziemiach polskich
przełomu XIX i XX wieku,
przedstawić przyczyny, przebieg i skutki dziewiętnastowiecznych ruchów
polityczno-społecznych,
omówić najważniejsze zagadnienia polityczne świata w XIX i na początku XX
wieku,
przedstawić sytuację na świecie w latach 1860-1918,
przedstawić przyczyny, przebieg i skutki polskich powstań narodowych,
ocenić polityczne koncepcje nurtu insurekcyjnego oraz nurtu realizmu
politycznego,
przedstawić osiągnięcia naukowe w XIX i XX wieku,
omówić koncepcie ustroju i zasięgu terytorialnego Polski w XX w. w latach
1918-39,
charakteryzować spory o kształt Polski w XX wieku
omówić dwudziestolecie międzywojenne i dzieje najnowsze
Uczeń zna pojęcia historyczne i rozumie ich znaczenie :










Absolutyzm
Rozbiory
Powstanie
Masoneria
Sprzysiężenie
Branka
Konserwatyzm
Liberalizm
Stańczycy
Praca organiczna

























Germanizacja
Rusyfikacja
Hekata
Proletariat
Kapitalizm
Socjalizm
Endecja
Sanacja
Ententa
Komunizm
Partia polityczna
Nazizm
Faszyzm
Deflacja
Totalitaryzm
Zamach stanu
Autorytaryzm
Dywersja
Fundamentalizm
Kolonia
Rewolucja
Wielki kryzys
Wojna totalna
Trójprzymierze
Trójporozumienie
Na ocenę dobrą uczeń potrafi:











przedstawić przyczyny, jakie doprowadziły do upadku Polski w XVIII wieku i
zna jego konsekwencje,
omówić decyzje Kongresu Wiedeńskiego w sprawie ziem polskich,
przybliżyć najważniejsze ruchy społeczno-polityczne na ziemiach polskich
przełomu XIX i XX wieku,
omówić najważniejsze zagadnienia polityczne świata w XIX i na początku XX
wieku,
przedstawić sytuację na świecie w latach 1860-1918,
przedstawić przyczyny, przebieg i skutki polskich powstań narodowych,
ocenić polityczne koncepcje nurtu insurekcyjnego oraz nurtu realizmu
politycznego,
przedstawić osiągnięcia naukowe w XIX i XX wieku,
omówić koncepcie ustroju i zasięgu terytorialnego Polski w XX w. w latach
1918-39,
charakteryzować spory o kształt Polski w XX wieku
omówić dwudziestolecie międzywojenne i dzieje najnowsze
Uczeń zna pojęcia historyczne i rozumie ich znaczenie :




























Absolutyzm
Rozbiory
Powstanie
Sprzysiężenie
Branka
Konserwatyzm
Liberalizm
Stańczycy
Praca organiczna
Germanizacja
Rusyfikacja
Proletariat
Endecja
Sanacja
Ententa
Kapitalizm
Socjalizm
Nazizm
Faszyzm
Totalitaryzm
Zamach stanu
Autorytaryzm
Kolonia
Rewolucja
Wielki kryzys
Wojna totalna
Trójprzymierze
Trójporozumienie
Na ocenę dostateczną uczeń potrafi:









przedstawić przyczyny, jakie doprowadziły do upadku Polski w XVIII wieku i
zna jego konsekwencje,
omówić decyzje Kongresu Wiedeńskiego w sprawie ziem polskich,
omówić najważniejsze zagadnienia polityczne świata w XIX i na początku XX
wieku,
przedstawić sytuację na świecie w latach 1860-1918,
przedstawić przyczyny, przebieg i skutki polskich powstań narodowych,
przedstawić osiągnięcia naukowe w XIX i XX wieku,
omówić koncepcie ustroju i zasięgu terytorialnego Polski w XX w. w latach
1918-39,
charakteryzować spory o kształt Polski w XX wieku
omówić dwudziestolecie międzywojenne i dzieje najnowsze
Uczeń zna pojęcia historyczne i rozumie ich znaczenie :

























Rozbiory
Powstanie
Branka
Konserwatyzm
Liberalizm
Stańczycy
Praca organiczna
Germanizacja
Rusyfikacja
Kapitalizm
Socjalizm
Endecja
Sanacja
Ententa
Nazizm
Faszyzm
Totalitaryzm
Zamach stanu
Autorytaryzm
Kolonia
Rewolucja
Wielki kryzys
Wojna totalna
Trójprzymierze
Trójporozumienie
Na ocenę dopuszczającą uczeń potrafi:







przedstawić przyczyny, jakie doprowadziły do upadku Polski w XVIII wieku i
zna jego konsekwencje,
omówić najważniejsze zagadnienia polityczne świata w XIX i na początku XX
wieku,
przedstawić sytuację na świecie w latach 1860-1918,
przedstawić przyczyny, przebieg i skutki polskich powstań narodowych,
omówić koncepcie ustroju i zasięgu terytorialnego Polski w XX w. w latach
1918-39,
charakteryzować spory o kształt Polski w XX wieku
omówić dwudziestolecie międzywojenne i dzieje najnowsze
Uczeń zna pojęcia historyczne i rozumie ich znaczenie :

Rozbiory




















Powstanie
Branka
Konserwatyzm
Liberalizm
Stańczycy
Praca organiczna
Germanizacja
Rusyfikacja
Kapitalizm
Socjalizm
Endecja
Sanacja
Ententa
Nazizm
Faszyzm
Totalitaryzm
Zamach stanu
Rewolucja
Wielki kryzys
Wojna totalna
Download