Zagadnienia do egzaminu z przedmiotu Polityka regionalna

advertisement
Pytanie na egzamin licencjacki
w 2016 roku na kierunku Ekonomia
 Mikroekonomia
1. Uzasadnij konieczność gospodarowania. Podmioty, wybory ekonomiczne, koszt alternatywny
2. Przedmiot badań mikroekonomii i makroekonomii
3. Główne cechy gospodarki rynkowej. Funkcje cen
4. Czynniki determinujące popyt i podaż
5. Mechanizm powstawania równowagi rynkowej
6. Elastyczność cenowa popytu i podaży. Elastyczność dochodowa i mieszana
7. Ceny maksymalne i minimalne. Wyjaśnij celowość ich stosowania.
8. Modele konkurencji rynkowej
9. Cena monopolowa
10. Równowaga przedsiębiorstwa na rynku konkurencji doskonałej
11. Konkurencja na rynku oligopolistycznym
12. Rynek czynników produkcji
13. Koszty produkcji w krótkim i długim okresie
14. Dlaczego krzywa przeciętnych kosztów całkowitych, przeciętnych kosztów zmiennych oraz kosztów
krańcowych ma kształt litery U?
15. Prawa gospodarki rynkowej i wyjątki od prawa popytu
 Makroekonomia
16. Schemat okrężnego obiegu strumienia dochodów i wydatków w gospodarce narodowej
17. Podstawowe mierniki dobrobytu społecznego
18. Metody obliczania dochodu narodowego
19. Czynniki determinujące wielkość dochodu narodowego w ujęciu Keynesa
20. Jak powstają i od czego zależą efekty mnożnikowe wydatków w gospodarce narodowej?
21. Cykle koniunkturalne w gospodarce
22. Funkcje pieniądza
23. Mnożnik kreacji pieniądza
24. Geneza i ewolucja pieniądza
25. Ilościowa teoria pieniądza (równanie Fishera)
26. Przyczyny i skutki inflacji
27. Wpływ polityki fiskalnej na wielkość produkcji
28. Pojęcie i przyczyny bezrobocia
29. Wyjaśnij zależność między bezrobociem a stopą inflacji
30. Wpływ handlu zagranicznego na globalny popyt i stopień wykorzystania zdolności produkcyjnych
 Międzynarodowe stosunki gospodarcze
31. Teoria przewagi absolutnej i teoria przewagi komparatywnej. Model Dornbuscha – Fischera – Samuelsona
32. Neoklasyczna teoria handlu międzynarodowego
33. Podział korzyści z wymiany międzynarodowej: krzywa popytu wzajemnego, wskaźniki terms of trade
34. Wyposażenie w czynniki produkcji jako podstawa handlu międzynarodowego: twierdzenie HeckscheraOhlina i twierdzenie Heckschera-Ohlina-Samuelsona
35. Alternatywne teorie handlu zagranicznego: korzyści skali, handel wewnątrzgałęziowy.
36. Alternatywne teorie handlu zagranicznego – hipotezy: nakładającego się popytu, opóźnienia
naśladowczego, cyklu życia produktu
37. Wzrost gospodarczy a handel międzynarodowy – twierdzenie Rybczyńskiego
38. Przyczyny i skutki międzynarodowych przepływów kapitału
39. Przyczyny i skutki międzynarodowych przepływów siły roboczej
 Polityka gospodarcza, polityka regionalna, polityka społeczna
40. Rola sektora publicznego w polityce gospodarczej.
41. Funkcje polityki fiskalnej – wskaż instrumenty realizujące te funkcje.
42. Instrumenty polityki pieniężnej o charakterze zasilającym i absorbującym
43. Znaczenie polityki pieniężnej w stymulowaniu wzrostu i rozwoju gospodarczego
44. Instrumenty polityki gospodarczej stosowane przez zwolenników podejścia popytowego.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
Ekspansja fiskalna i monetarna w modelu IS-LM.
Modele wzrostu gospodarczego.
Omówić rodzaje i istotę polityk strategicznych, typy strategii rozwoju.
Znaczenie teorii rozwoju regionalnego w tworzeniu strategii rozwoju regionu
Polityka regionalna jako część polityki ekonomicznej kraju.
Instytucje realizujące cele i zadania polityki regionalnej
Instrumenty finansowania polityki regionalnej.
Możliwości rozwoju regionu z punktu widzenia czynników rozwoju regionalnego
Założenia bieżącej polityki spójności UE.
Modele polityki społecznej w UE
Omówić przykłady instrumentów aktywnej polityki społecznej
Scharakteryzować zmiany w systemie emerytalnym w Polsce po roku 1998
Metody pomiaru ubóstwa
 Finanse publiczne
58. Jakie zależności występują pomiędzy dobrami publicznymi, społecznymi oraz prywatnymi - dokonać
charakterystyki dóbr?
59. Wyjaśnić użyteczność dobra społecznego i publicznego w odniesieniu do dochodów indywidualnych.
60. Wymienić ogólne zasady finansów publicznych, jakie precyzuje ustawa o finansach publicznych?
61. Jakie różnice występują pomiędzy finansami publicznymi oraz finansami prywatnymi? Podać przykłady
obrazujące tą klasyfikację.
62. Wyjaśnić czym jest podatek oraz jakie są cechy i funkcje podatku?
63. Dokonać podziału podatków na dwie zasadnicze grupy z wyszczególnieniem podatków zaklasyfikowanych
w obrębie każdej z grup. Krótka charakterystyka stosowanych podatków.
64. Na czym polega problem granic opodatkowania?
65. Na czym polega badanie efektywności wydatków publicznych przy zastosowaniu metody FDH (Free
Disposoble Hull)?
66. Na czym polega metoda racjonalizacji wydatków budżetowania od zera?
67. Jakie występują różnice pomiędzy budżetowaniem przyrostowym a budżetowaniem od zera.
 Organizacja i zarządzanie przedsiębiorstwem
68. Co to jest plan?, podaj cechy dobrego planu, wskaż różnice między planami: strategicznym, taktycznym,
operacyjnym
69. Jakie znasz funkcje zarządzania zasobami ludzkimi?, wymień i omów każdą z nich
70. Co to jest struktura projektowa?, powiedz w jakich warunkach funkcjonowania firmy należałoby ją
stosować?
71. Co to jest decyzja i w jakich sytuacjach się ją podejmuje? Przedstaw i omów fazy procesu decydowania
72. Jakie są główne założenia nurtu behawioralnego w nauce o zarządzaniu? Czy we współczesnym
zarządzaniu firmą można wykorzystać jego dorobek, uzasadnij?
73. Jakie są główne założenia koncepcji społecznej odpowiedzialności organizacji? Jak oceniasz jej
znaczenie we współczesnym zarządzaniu firmą?
74. Typy struktur organizacyjnych płaskich i smukłych ich wady i zalety. Warunki sprzyjające
zastosowaniom poszczególnych struktur
75. Naukowe teorie zarządzania. Szkoła klasyczna, szkoła administracyjna, szkoła behawioralna, szkoła
systemowa, szkoła naukowego zarządzania. Przedstawiciele szkół zarządzania
76. Funkcje zarządzania i ich realizowanie przez menedżerów
77. Strategia organizacji. Istota strategii .Proces tworzenia strategii
78. Metody analizy strategicznej. Analiza SWOT. Model M. Portera
79. Metody motywowania pracowników. Systemy płac. Wady i zalety systemów płac
80. Współczesne metody zarządzania
81. Metody analizy otoczenia i strategie działania przedsiębiorstw
82. Zasady skutecznego motywowania pracowników
83. Style zarządzania zasobami ludzkimi
84. Zarządzanie spółkami osobowymi (obowiązki, uprawnienia i odpowiedzialność wspólników)
85. Zarządzanie spółkami kapitałowymi i spółdzielniami (organy zarządzania – powołanie, skład i zadania)
86. Tworzenie planu ogólnego przedsiębiorstwa i jego znaczenie w zarządzaniu

87.
88.
89.
90.
91.
92.
Rynki Finansowe
Istota, podział i funkcje rynku finansowego
Omówić zagadnienie wartości pieniądza w czasie i jego zmienność
Omówić rodzaje finansowania zewnętrznego w przedsiębiorstwie
Niekonwencjonalne formy finansowania przedsiębiorczości
Kredyt a pożyczka – przedstawić występujące różnice
Metody spłaty kredytów (pożyczek) – różnice pomiędzy tymi metodami oraz ewentualne koszty i korzyści
z wybranej metody
93. Zasada działania kredytu w rachunku bankowym bieżącym – koszty obsługi, rodzaje naliczanych prowizji
 Ekonomika gospodarki żywnościowej
94. Pojęcie bezpieczeństwa żywnościowego i samowystarczalności żywnościowej
95. Pojęcie gospodarki żywnościowej i agrobiznesu.
96. Funkcje rolnictwa i jego miejsce oraz rola w gospodarce narodowej
97. Środki produkcji i usługi oraz ich pochodzenie
98. Ziemia i jej użytkowanie w rolnictwie
99. Środki obrotowe w rolnictwie i ich podział
100. Zasoby pracy w rolnictwie i tendencje zmian
101. Pojęcie struktury agrarnej oraz metodyka przedstawiania tendencji jej zmian
102. Mierniki i wskaźniki produkcyjności, produktywności i dochodowości w rolnictwie
103. Szczególne cechy realizacji produkcji w przemyśle przetwórczym surowców rolniczych
 Prawo
104. Pojęcie prawa i gałęzie prawa
105. Różnica między normami prawa a normami moralnym
106. Przepisy prawny, norma prawna, akt prawny
107. Wykładnia prawa i jej rodzaje
108. Elementy aktu normatywnego
109. Norma prawna i jej struktura
110. Zdarzenia prawne i ich podział w prawie cywilnym
111. Źródła prawa powszechnie obowiązujące i ich miejsca ogłaszania
112. Podmioty prawa i ich zdolność prawna i zdolność do czynności prawnych
113. Pojęcie i rodzaje działalności gospodarczej, rodzaje usług – ujęcie prawne
114. Przedsiębiorcy i ich klasyfikacja w ujęciu prawnym.
115. Przedsiębiorcy i ich oznaczenia w ujęciu prawnym – zasady, przykłady
116. Co zawiera wpis do ewidencji działalności gospodarczej
117. Ograniczenia w podejmowaniu działalności gospodarczej
118. Koncepcje – rodzaje działalności, uzyskanie, cofnięcie w regulacjach prawnych
119. Kogo wpisuje się do KRS przedsiębiorców, stowarzyszeń i dłużników
120. Umowy w obrocie handlowym (podział, rodzaje)
121. Forma prawna zawierania, tryb zawierania umów – przetargowy, aukcje, negocjacje
122. Spółki prawa cywilnego i handlowego, rejestr KRS, kapitały, organy, odpowiedzialność
Download