geografia_1-_wymagania

advertisement
Wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie szkolne z przedmiotu geografia
dla kl. I gimnazjalnej
Bliżej geografii
I.
Ogólne zasady oceniania uczniów
1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczyciela postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności
oraz jego poziomu w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej i realizowanych w szkole programów nauczania,
opracowanych zgodnie z nią.
2. Nauczyciel:
• informuje ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych oraz o postępach w tym zakresie;
• udziela uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju;
• motywuje ucznia do dalszych postępów w nauce;
• dostarcza rodzicom informacji o postępach, trudnościach w nauce oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia.
3. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców.
4. Na wniosek ucznia lub jego rodziców sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne są udostępniane do wglądu uczniowi lub jego rodzicom.
II. Kryteria oceniania poszczególnych form aktywności
Ocenie podlegają: prace klasowe, sprawdziany, odpowiedzi ustne, prace domowe, ćwiczenia praktyczne, praca ucznia na lekcji, prace dodatkowe oraz
szczególne osiągnięcia.
1. Prace klasowe przeprowadza się w formie pisemnej
• Prace klasowe planuje się na zakończenie każdego działu,
• Uczeń jest informowany o planowanej pracy klasowej z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem,
• Każdą pracę klasową poprzedza lekcja powtórzeniowa, podczas której nauczyciel zwraca uwagę uczniów na najważniejsze zagadnienia z danego działu.
• Praca klasowa umożliwia sprawdzenie wiadomości i umiejętności na wszystkich poziomach wymagań edukacyjnych – od koniecznego do
wykraczającego, każdą pracę klasową uczeń może poprawić,
• Zasada przeliczania oceny punktowej na stopień szkolny jest zgodna z ustaleniami wewnątrzszkolnymi,
• Zadania z pracy klasowej są przez nauczyciela omawiane i poprawiane po oddaniu prac.
2. Sprawdziany (kartkówki) przeprowadza się w formie pisemnej, a ich celem jest sprawdzenie wiadomości i umiejętności ucznia z zakresu programowego
2, 3 ostatnich jednostek lekcyjnych.
• Nauczyciel nie ma obowiązku uprzedzania uczniów o terminie i zakresie programowym sprawdzianu.
• Sprawdzian jest tak skonstruowany, by uczeń mógł wykonać wszystkie polecenia w czasie nie dłuższym niż 15 minut.
• Sprawdzian jest oceniany w skali punktowej, a liczba punktów jest przeliczana na ocenę zgodnie z zasadami obowiązującymi w szkole.
• Umiejętności i wiadomości objęte sprawdzianem wchodzą w zakres pracy klasowej przeprowadzanej po zakończeniu działu i tym samym zła ocena ze
sprawdzianu może zostać poprawiona pracą klasową.
3. Odpowiedź ustna obejmuje zakres programowy aktualnie realizowanego działu.
4. Praca domowa jest pisemną lub ustną formą ćwiczenia umiejętności i utrwalania wiadomości zdobytych przez ucznia podczas lekcji.
• Pisemną pracę domową uczeń wykonuje w zeszycie, w zeszycie ćwiczeń lub w formie zleconej przez nauczyciela,
• Brak pracy domowej oceniany jest zgodnie z umową nauczyciela z uczniami,
III. Wymagania na poszczególne stopnie
Temat zajęć
dopuszczający
Uczeń potrafi
dostateczny
dobry
bardzo dobry
celujący
1. Geograficzny punkt
widzenia
• definiować pojęcia:
geografia, środowisko
przyrodnicze
i geograficzne,
•
wymienić elementy
środowiska przyrodniczego.
• podać definicję mapy,
• podać przykłady
zastosowania mapy.
• podać definicję skali,
• porównać wielkość skal.
• definiować elementy
środowiska
przyrodniczego,
podawać przykłady,
•
podać źródła
wiedzy geograficznej.
• omówić rodzaje map.
•
podać powiązania
między elementami
środowiska przyrodniczego
i geograficznego
• omówić korelację
geografii z innymi
dziedzinami nauki,
• podać przykłady osiągnięć
geografii jako nauki.
• omówić główne etapy
rozwoju geografii,
• scharakteryzować osiągnięcia
geografii jako nauki.
• wymienić i zdefiniować
elementy mapy.
• obliczać odległość
rzeczywistą na
podstawie mapy.
• przeliczać odległości na
podstawie różnych skal,
• przeliczać wszystkie
rodzaje skal.
• przedstawić rodzaje
odwzorowań i ich
zastosowanie.
• obliczać rzeczywiste
powierzchnie,
• obliczać skale na podstawie
znajomości powierzchni.
4. Mapa i plan
• podać różnice między
mapą a planem.
• skonstruować prosty plan
okolicy, obliczając skalę,
• zdefiniować
odwzorowanie.
5. Język mapy- analiza
treści różnych map
• odczytać wysokość
bezwzględną punktu.
6. Poznajemy mapę
świata
• wskazać kontynenty
i oceany na mapie.
• analizować mapę i plan,
• orientować mapę
w terenie,
• zdefiniować siatkę
geograficzną
i kartograficzną.
• obliczać wysokość
względną,
• podawać nazwy metod
kartograficznych.
• charakteryzować rzeźbę
terenu na podstawie
mapy.
• omówić podstawowe
elementy, cechy i rodzaje
map.
• omówić pojęcie
generalizacji i jej roli
w tworzeniu map,
• obliczać skale na
podstawie znajomości
odległości.
• omówić główne rodzaje
odwzorowań,
• podać przykłady
odwzorowań umownych.
2. Mapa źródłem
informacji
geograficznej
3. Jak poslugiwać się
skala mapy?
• rozpoznawać metody
kartograficzne prezentacji
treści na mapach.
• wskazać główne obiekty
geograficzne na
poszczególnych
kontynentach.
• odczytywać rzeźbę na
podstawie poziomic,
• opisywać środowisko na
podstawie mapy.
• wskazać położenie państw
Europy.
• rozpoznawać rodzaje
odwzorowań na podstawie
siatek kartograficznych,
• analizować mapy i plany,
korzystając z programów
komputerowych.
• analizować mapy satelitarne.
• wskazać położenie wielu
obiektów geograficznych:
przyrodniczych i politycznych.
7. Odczytujemy
współrzędne
geograficzne różnych
obiektów na mapie
• wskazać na mapie półkule
północną i południową,
wschodnią i zachodnią.
8. Ziemia we
Wszechświecie
• podać definicje planety
i gwiazdy,
• wymienić kolejno planety
Układu Słonecznego.
9. Kształt i rozmiary
Ziemi
10. Następstwa ruchu
obrotowego Ziemi
• podać nazwę kształtu
Ziemi,
• podać długość promienia
ziemskiego i równika.
• określić kierunek i okres
ruchu obrotowego.
11. rachuba czasu na
Ziemi
• odczytywać czas z map
stref czasowych.
12. Następstwa ruchu
obiegowego Ziemi
• zdefiniować ruch
obiegowy Ziemi.
13. Strefy oświetlenia
Ziemi
• wymienić strefy
oświetlenia Ziemi,
• podać nazwę
obowiązującego w Polsce
kalendarza.
• zdefiniować długość
i szerokość
geograficzną,
• opisać cechy
południków
i równoleżników.
• porównać cechy
planety i gwiazdy,
• wymienić cechy planet
wewnętrznych
i zewnętrznych.
• przedstawić argumenty
potwierdzające
kulistość Ziemi.
• odczytać położenie
punktów na mapie.
• odczytać położenie
obszaru,
• opracować trasę podróży,
uwzględniając
współrzędne
geograficzne.
• porównać model
heliocentryczny
i geocentryczny,
• omówić fazy Księżyca.
• wytyczyć trasę na podstawie
GPS.
• porównać kształt kulisty
i elipsoidalny.
• omówić cechy geoidy.
• podać zasadę wyznaczania
geoidy.
• omówić prędkość
liniową i kątową ruchu
obrotowego,
• wymienić następstwa
ruchu obrotowego.
• rozróżniać pojęcia czasu
miejscowego,
strefowego
i urzędowego.
• scharakteryzować
następstwa ruchu
obrotowego.
• przedstawić następstwa
ruchu obrotowego
w powiązaniu z jego
cechami.
• omówić przyczyny
i konsekwencje działania siły
Coriolisa.
• obliczać różnicę czasu
miejscowego na
podstawie różnicy
długości geograficznej.
• przedstawić zmianę czasu
przy przekraczaniu południka
180°.
• omówić cechy ruchu
obiegowego,
• podać daty początków
astronomicznych pór
roku,
• określić, kiedy kąt
padania promieni
słonecznych w Polsce
jest największy
i najmniejszy.
• podać cechy
charakterystyczne,
w tym zasięg, stref
oświetlenia Ziemi.
• podać kąt nachylenia osi
ziemskiej do płaszczyzny
orbity,
• omówić dzienną
wędrówkę Słońca
w różnych porach roku,
w umiarkowanych
szerokościach
geograficznych.
• obliczać różnice
wszystkich rodzajów
czasu,
• obliczać położenie na
podstawie różnic czasu.
• odczytywać położenie
Słońca na tle
gwiazdozbiorów Zodiaku,
• omówić następstwa ruchu
obiegowego.
• obliczać kąt padania
promieni słonecznych
w dniach przesileń
i równonocy w strefie
międzyzwrotnikowej.
• rozpoznawać położenie
miejsca po dziennej
wędrówce Słońca w dniach
przesileń i równonocy.
• opisać geocentryczny
i heliocentryczny model
budowy Wszechświata.
• opisywać oświetlenie
Ziemi w ciągu roku
w różnych szerokościach
geograficznych,
• obliczać kąt padania
promieni słonecznych
w dniach przesileń
i równonocy w strefie
• omówić schematy zaćmienia
Księżyca i Słońca.
• zdefiniować aphelium
i peryhelium.
umiarkowanej.
14. Zróżnicowanie
temperatury
powietrza na Ziemi
15. Wiatr wieje
i wieje...
• scharakteryzować
troposferę,
• obliczyć średnią
temperaturę powietrza
(dobową i roczną)
i amplitudę dobową
i roczną temperatury
powietrza.
• zdefiniować niż i wyż
atmosferyczny oraz
ciśnienie atmosferyczne
i wiatr.
• wymienić warstwy
atmosfery,
• omówić zależność
temperatury powietrza
od szerokości
geograficznej.
• analizować roczną
amplitudę temperatury
powietrza.
• omówić przyczyny
zróżnicowania
temperatury powietrza na
kuli ziemskiej.
• przedstawić mechanizm
powstawania efektu
cieplarnianego i problem
dziury ozonowej.
• przedstawić ruch
powietrza w układach
barycznych na półkuli
północnej,
• podać nazwy wiatrów
i obszary ich
występowania: pasaty,
monsuny, bryza, fen.
• rozróżnić podstawowe
grupy chmur,
• wskazać na Ziemi
miejsca o największych
i najmniejszych sumach
opadów rocznych.
• scharakteryzować: pasaty,
monsuny, bryzę, fen,
• scharakteryzować
cyrkulację powietrza
w strefie
międzyzwrotnikowej.
• omówić globalną
cyrkulację powietrza,
• wyjaśnić przyczyny
odchylania kierunków
wiatrów.
• zdefiniować wilgotność
bezwzględną i względną,
temperaturę punktu rosy,
poziom kondensacji.
• przedstawić rodzaje
opadów (konwekcyjne,
orograficzne, frontalne),
• przedstawić warunki,
w których dochodzi do
pustynnienia.
• wyjaśnić przyczyny
zróżnicowania sum
opadów rocznych
i rocznego rozkładu
opadów na świecie,
• podać przyczyny
powstania wskazanych
pustyń świata.
• analizować mapy
synoptyczne.
• na podstawie zdjęć
satelitarnych prognozować
pogodę.
16. Dlaczego pada?
• wymienić warunki
powstawania chmur
i opadów.
17. Pogoda i klimat,
analizujemy wykresy
klimatyczne
• definiować pogodę
i klimat.
• omówić elementy
pogody i składniki
klimatu.
• analizować i konstruować
wykresy klimatyczne.
18. Zróżnicowanie
klimatyczne naszej
planety
• wymienić strefy
klimatyczne Ziemi.
• omówić czynniki
klimatotwórcze,
• analizować wykresy
klimatyczne.
• podać zasięg stref
klimatycznych,
• konstruować wykresy
klimatyczne.
• charakteryzować
poszczególne strefy
klimatyczne.
19. Woda na Ziemi –
hydrosfera
• wymienić elementy
hydrologiczne,
• podać przykłady
wykorzystania wody
w życiu i gospodarce
człowieka.
• zdefiniować
poszczególne elementy
hydrologiczne.
• opisać ruchy wody
morskiej,
• podać przykłady typów
genetycznych jezior,
• definiować pojęcia
związane z siecią rzeczną.
• analizować wpływ prądów
morskich na środowisko
wybrzeży,
• rozpoznawać na mapie
typy mórz.
• wskazywać zależność
działalności gospodarczej
człowieka od klimatu,
• scharakteryzować klimat
miasta.
• wskazywać zależność
działalności gospodarczej
człowieka od klimatu,
• scharakteryzować klimat
miasta.
• analizować oceany pod
względem zróżnicowania
zasolenia,
• rozpoznawać typy źródeł.
20. Wśród minerałów i
skał
• zdefiniować skałę,
• podać główne grupy skał.
21. Budowa wnętrza
Ziemi
• podać główne warstwy
wnętrza Ziemi,
• zdefiniować płytę litosfery
i podać przykład.
22. Siły drzemiące we
wnętrzu Ziemi
• wymienić czynniki
kształtujące rzeźbę
powierzchni,
• zdefiniować wulkanizm.
23. Rola wód
w kształtowaniu
krajobrazu
• podać przykłady rzeźby
terenu ukształtowanej
przez wodę.
24. Wędrujące wydmy
• określić czynniki
sprzyjające działalności
wiatru.
25. Wpływ lodowców i
lądolodów na rzeźbę
lądów
• zdefiniować lodowce
górski i kontynentalny,
• podpisać elementy
lodowca górskiego.
• podać i zaklasyfikować
do głównych grup skał
przykłady skał ważnych
dla gospodarki.
• omówić budowę
litosfery,
• wskazać płyty litosfery.
• wymienić i zdefiniować
elementy budowy
wulkanu.
• podać przykłady
wulkanów,
• zdefiniować obszary
sejsmiczne
i asejsmiczne.
• wymienić elementy
rzeźby
w poszczególnych
odcinkach biegu rzeki,
• rozróżnić wybrzeża
erozyjne
i akumulacyjne.
• zdefiniować
akumulacyjną i erozyjną
działalność wiatru,
• podać przykłady form
eolicznych.
• omówić warunki
powstawania
lodowców.
• wyjaśnić pojęcie i omówić
podział surowców
mineralnych.
• omówić zjawiska na
granicach płyt litosfery,
• wymienić główne
wydarzenia
w poszczególnych erach
dziejów Ziemi.
• wskazać obszary
sejsmiczne
i występowania czynnych
wulkanów na świecie.
• scharakteryzować
rzeźbotwórczą działalność
rzeki w poszczególnych
odcinkach (erozja,
akumulacja).
• klasyfikować formy
eoliczne,
• rozpoznawać wydmy:
paraboliczną i barchan.
• podać przykłady form
erozyjnej i akumulacyjnej
działalności lodowców
górskiego
i kontynentalnego.
• klasyfikować
i rozpoznawać skały
wszystkich grup, podać ich
zastosowanie.
• omówić przyczyny ruchu
płyt litosfery,
• wymienić orogenezy,
podać rodzaje gór z
przykładami i ich
charakterystyczne cechy.
• dostrzegać zależności
między granicami płyt
litosfery i obszarami
aktywności sejsmicznej
i wulkanicznej.
• omówić metamorfizm i jego
znaczenie.
• omówić rzeźbotwórczą
działalność morza,
(abrazja, akumulacja),
• podać przyczyny
powstawania
podstawowych typów
wybrzeży.
• omówić powstawanie
wiatrowych form
erozyjnych (wskutek
korazji, deflacji) i form
akumulacyjnych,
• podać przykłady regionów
aktywnej działalności
wiatru.
• charakteryzować formy
polodowcowe lodowców
górskiego
i kontynentalnego,
podając przykłady.
• omówić powstawanie atoli,
• omówić rozwój polskiego
wybrzeża.
• omówić wydarzenia
w poszczególnych erach
geologicznych,
• omówić ruchy epejrogeniczne
i izostatyczne.
• wskazać nieczynne wulkany
w Polsce, podając czas ich
aktywności,
• przygotować opisy wybuchów
wulkanów w czasach
historycznych.
• przedstawić zróżnicowanie
wydm na świecie i w Polsce.
• wskazać zasięgi zlodowaceń
na świecie, podając przykłady
współczesnych form
polodowcowych.
Download