WYMAGANIA – RELIGIA – KLASA III Lp. Czynności Kat. celu

advertisement
WYMAGANIA – RELIGIA – KLASA III
Lp.
Czynności
1.
2.
3.
4.
5.
Wie, że Jezus jest Zbawicielem wszystkich ludzi
Wie, że Jezus jest obecny w swoim Słowie
Potrafi wymienić w kolejności osoby Trójcy Świętej
Wie, do czego służy różaniec
Wie i rozumie, czym jest Adwent i Wielki Post
Wie, że Jezus nauczał, czynił cuda, umarł na krzyżu
i trzeciego dnia zmartwychwstał
Wie, kim jest Maryja
Wie, kiedy obchodzimy Uroczystość Wszystkich
Świętych, Dzień Zmarłych i święta Bożego Narodzenia
Posiada zeszyt ćwiczeń z notatkami z lekcji
Zna okresy roku liturgicznego
Wie, jaką postawę przyjąć na modlitwie i podczas
słuchania Słowa Bożego
Rozumie, że oddajemy cześć Maryi, gdyż była Matką
Boga
Zna na pamięć: Wierzę w Boga, 10 przykazań Bożych,
7 sakramentów świętych, części sakramentu pokuty
Umie wymienić części Mszy świętej
Potrafi wymienić najważniejsze uroczystości roku
liturgicznego i powiedzieć, jaką tajemnicę wiary
świętujemy przez nie
Podaje przykłady cudów Jezusa
Potrafi powiedzieć kim jest święty i wyjaśnić pojęcie
patron
Zna tekst biblijny o Wniebowstąpieniu i Zesłaniu Ducha
Świętego
Potrafi powiedzieć, w czym powinien naśladować
Maryję, aby stać się do Niej podobnym
Potrafi modlić się na różańcu
Zna na pamięć Przykazania kościelne i Tajemnice
różańca
Potrafi wyjaśnić, co wspominamy w poszczególne dni
Triduum Paschalnego
Potrafi omówić poszczególne sakramenty święte
Wie, że Jezus Chrystus jest Synem Bożym, który stał się
człowiekiem, aby ludzi uratować od zła, obdarzyć
szczęściem i zaprowadzić do Boga
Potrafi omówić części liturgii słowa i liturgii
eucharystycznej
Wie, kim byli: św. Stanisław Kostka i Teresa od
Dzieciątka Jezus
Prowadzi zeszyt i systematycznie odrabia prace domowe
Potrafi skojarzyć konkretne postawy zachowania
i obowiązki z przykazaniami miłości, Dekalogiem,
przykazaniami kościelnymi i 8 błogosławieństwami
Wie, że Bóg stworzył świat; Syn Boży, Zbawiciel, został
posłany przez Ojca, dla ratowania ludzi; Duch Święty
jest Pocieszycielem i działa w Kościele
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
Wymagania
3
4
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
Kat.
celu
A
A
A
A/C
A/B
2
+
+
+
+
+
A
+
+
+
+
A
+
+
+
+
A
+
+
+
+
C
A
+
+
+
+
+
+
+
C
+
+
+
A/B
+
+
+
A
+
+
+
A
+
+
+
A/B
+
+
+
A
+
+
+
A
+
+
+
A
+
+
+
A/B
+
+
A/C
+
+
A
+
+
A/B
+
+
A/B
+
+
A
+
+
A
+
+
A
+
+
C
+
+
5
+
+
+
+
+
D
+
A
+
30.
31.
32.
33.
34.
Wie, że Msza Święta jest ofiarą, dziękczynieniem, ucztą
Wyjaśnia poszczególne okresy roku liturgicznego
Potrafi wymienić i omówić nabożeństwa adwentowe
i wielkopostne
Potrafi dowieść, dlaczego Chrystusa nazywamy Królem
Potrafi powiedzieć kiedy obchodzimy
Wniebowstąpienie Pańskie i Zesłanie Ducha Świętego
A
A/B
+
+
A
+
D
+
A
+
A – wiedza
B – rozumienie
C – umiejętności
D – zastosowanie w sytuacji trudnej, problemowej
Ocenę celującą może otrzymać uczeń, który:
- wyróżnia się wiadomościami i umiejętnościami wykraczającymi poza program klasy III;
- umiejętnie łączy poznaną wiedzę z liturgicznym życiem Kościoła;
- zna inne modlitwy z Małego Katechizmu oprócz wyżej wymienionych;
- bierze udział w akademiach, inscenizacjach, konkursach o tematyce religijnej;
- podejmuje własne działania twórcze;
- chętnie podejmuje dyżury liturgiczne (oprawa mszy świętej, nabożeństw);
- należy do grup dziecięcych, młodzieżowych działających na terenie parafii.
Download