jezus uzdrowiciel

advertisement
JEZUS UZDROWICIEL
Jezus Chrystus, Syn Boży, z bożej woli czyniący cuda uzdrowienia, których bogate opisy
znajdujemy w Ewangelii, nie podlega racjonalnej ocenie ani interpretacji z naukowego punktu
widzenia. Także Kościół katolicki uznając i dzisiaj tego typu uzdrowienia za akt
nadzwyczajnej łaski nie docieka dróg, na jakich tego rodzaju zdarzenia się odbywają,
poprzestając na naukowej opinii, że uzdrawiająca zmiana miała miejsce. W wielu
publikacjach, nie kwestionując boskości Jezusa Chrystusa lub abstrahując od niej, uważa się
Go za najwybitniejszego w skali światowej fenomena > UZDROWICIELA obdarzonego
ogromną siłą i energią bioterapeutyczną. Świadczyłyby za takim poglądem opisy zjawisk,
jakie zachodziły w Jego obecności .(Z.Cendrowski)
Download