Fragment Ewangelii wg św. Mateusza (16, 21

advertisement
Fragment Ewangelii wg św. Mateusza (16, 21-27)
Jezus zaczął wskazywać swoim uczniom na to, że musi iść do Jerozolimy i wiele wycierpieć od
starszych i arcykapłanów, i uczonych w Piśmie; że będzie zabity i trzeciego dnia zmartwychwstanie. A
Piotr wziął Go na bok i począł robić Mu wyrzuty: „Panie, niech Cię Bóg broni! Nie przyjdzie to nigdy na
Ciebie”. Lecz On odwrócił się i rzekł do Piotra: „Zejdź Mi z oczu, szatanie! Jesteś Mi zawadą, bo nie
myślisz o tym, co Boże, ale o tym, co ludzkie”. Wtedy Jezus rzekł do swoich uczniów: „Jeśli kto chce
pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje. Bo kto
chce zachować swoje życie, straci je; a kto straci swe życie z mego powodu, znajdzie je. Cóż bowiem
za korzyść odniesie człowiek, choćby cały świat zyskał, a na swej duszy szkodę poniósł? Albo co da
człowiek w zamian za swoją duszę? Albowiem Syn Człowieczy przyjdzie w chwale Ojca swego razem z
aniołami swoimi, i wtedy odda każdemu według jego postępowania”.
w. 21. Jezus zaczął wskazywać swoim uczniom na to, że musi iść do Jerozolimy i wiele wycierpieć od
starszych i arcykapłanów, i uczonych w Piśmie; że będzie zabity i trzeciego dnia zmartwychwstanie.
Większość proroków Starego Testamentu chciała uniknąć męczeńskiej śmierci. Chociaż męczeńska
śmierć była kojarzona z prorokami, nigdy nie była przecież ich celem. Wydaje się jednak, że tutaj jest
właśnie celem przyjścia Jezusa.
Czy jestem zdolny oddać całe życie za Jezusa? Czy w swoim codziennym życiu jestem gotowy na
przyjmowanie obelg i niedogodności ze strony przeciwników Chrystusa? Czy jestem już gotowy
wybrać się z Jezusem w drogę, na której być może spotkam wiele przeszkód?
w. 22. A Piotr wziął Go na bok i począł robić Mu wyrzuty: „Panie, niech Cię Bóg broni! Nie przyjdzie
to nigdy na Ciebie”.
„robić Mu wyrzuty”: Piotr pragnął jedynie teologii łaski i chwały, by odwieść Chrystusa od jego
krzyża.
Czy zgadzam się na krzyż Jezusa? Czy potrafię przyjąć, że Jezus umarł na krzyżu za moje grzechy?
Jakie są moje grzechy, za które umarł Chrystus?
w. 24-25. Wtedy Jezus rzekł do swoich uczniów: „Jeśli kto chce pójść za Mną, niech się zaprze
samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje. Bo kto chce zachować swoje życie,
straci je; a kto straci swe życie z mego powodu, znajdzie je.
Zaparcie się samego siebie oznacza całkowite podporządkowanie się woli Bożej. „Zachować swoje
życie” oznacza unikając męczeństwa.
Czy jestem zdolny zaprzeć się samego siebie? Czy moje życie jest już podporządkowane woli Boga? W
jakich momentach swojego życia podporządkowuję się woli, a w jakich jeszcze nie? Czy jestem zdolny
oddać wszystkie sprawy swojego życia w ręce Boga?
Na zakończenie medytacji podziękuję Jezusowi za Jego śmierć na krzyżu i poproszę o łaskę
podporządkowania wszystkiego woli Bożej.
kl. Ł. Łukasik
Źródła egzegezy:
www.biblia.wiara.pl
Download