Wymagania edukacyjne z geografii klasa I

advertisement
Wymagania edukacyjne z geografii -Gimnazjum klasa I
Dział – Mapa; Uczeń potrafi:
Ocena dopuszczająca
Ocena dostateczna
Ocena dobra
Ocena bardzo dobra
Ocena celująca
• wyjaśnić pojęcie geografia, środowisko
przyrodnicze
i geograficzne,
• wymienić elementy
środowiska przyrodniczego.
• przedstawić elementy
środowiska przyrodniczego, podawać przykłady,
• podać źródła wiedzy
geograficznej.
• podać powiązania między elementami • omówić korelację
środowiska przyrodniczego
geografii z innymi dziedzinami
• i geograficznego.
nauki,
• podać przykłady osiągnięć
geografii jako nauki*
• omówić główne
etapy rozwoju geografii,
• scharakteryzować
osiągnięcia geografii
jako nauki*
• wyjaśnić pojęcie mapy,
• podać przykłady zastosowania mapy.
• omówić rodzaje map
• wymienić
elementy mapy.
• omówić podstawowe
elementy, cechy i rodzaje map.
• przedstawić rodzaje
odwzorowań i ich
zastosowań.
•wyjaśnić pojęcie skali,
• porównać wielkość
skal.
• obliczać odległość rzeczywistą na • przeliczać odległości na
podstawie mapy.
podstawie różnych skal,
• rozpoznać zróżnicowanie
• przeliczać wszystkie
wielkości skali mapy ze względu
rodzaje skal*
na rodzaj map
• omówić pojęcie generalizacji i jej
roli w tworzeniu map,
• obliczać skale na podstawie znajomości odległości*
• obliczać rzeczywiste
powierzchnie,
• obliczać skale na
podstawie znajomości
powierzchni*
• podać różnice między
mapą a planem.
• analizować mapę i plan,
• orientować mapę
w terenie,
• omówić różnice między siatka
geograficzną
i kartograficzną.
• omówić główne rodzaje
odwzorowań,
• podać przykłady odwzorowań
umownych*
• rozpoznawać rodzaje
odwzorowań na podstawie siatek
kartograficznych,
• analizować mapy
i plany, korzystając
z programów
komputerowych*
• skonstruować prosty
plan okolicy, obliczając skalę,
• wyjaśnić pojęcie odwzorowanie.
1.3
1.1
1.2
1.3
• rozpoznawać metody
• odczytywać rzeźbę na
kartograficzne prezentacji treści na podstawie poziomic,
mapach.
• opisywać środowisko na
podstawie mapy.
• wskazać główne obiekty
• wskazać położenie
geograficzne na
państw Europy.* wybranych
poszczególnych kontynentach.
• analizować mapy
satelitarne*
• wskazać kontynenty
i oceany.
• obliczać wysokość
względną,
• podawać nazwy metod
kartograficznych.
• charakteryzować rzeźbę na
podstawie mapy.
• wskazać na mapie
półkulę północna
i południową, wschodnią
i zachodnią.
• omówić długość
i szerokość geograficzną,
• opisać cechy południków
i równoleżników.
• odczytać położenie
punktów na mapie.
• odczytać położenie obszaru,
• opracować trasę podróży,
uwzględniając
współrzędne geograficzne.
• wytyczyć trasę na
podstawie GPS*
• odczytać wysokość bezwzględną punktu.
• wskazać położenie
wielu obiektów geograficznych:
przyrodniczych
i politycznych*
1.6
1.7
1.8
1.9
Dział – Kształt i rozmiary Ziemi
•wyjaśnić pojęcie planety
i gwiazdy
• wymienić kolejno planety Układu
Słonecznego.
• porównać cechy planety
i gwiazdy,
• wymienić cechy planet
wewnętrznych i zewnętrznych.
• opisać geocentryczny
i heliocentryczny model
budowy Wszechświata.
• porównać model
heliocentryczny
i geocentryczny,
• omówić fazy Księżyca*
• omówić schemat
zaćmienia Księżyca
i Słońca*
• podać nazwę kształtu
Ziemi,
• podać długość promienia
ziemskiego i równika.
• określić kierunek
i czas trwania ruchu
obrotowego.
• przedstawić argumenty
potwierdzające kulistość Ziemi.
• porównać kształt kulisty
i elipsoidalny.
• omówić cechy geoidy*
• podać zasadę wyznaczania geoidy*
• omówić prędkość liniową
i kątową ruchu obrotowego*
• wymienić następstwa
ruchu obrotowego.
• scharakteryzować
następstwa ruchu
obrotowego.
• przedstawić następstwa
ruchu w powiązaniu
z jego cechami.
• omówić przyczyny
i konsekwencje działania siły
Coriolisa*
• odczytywać czas z map
stref czasowych.
• rozróżniać pojęcia czasu
miejscowego, strefowego
i urzędowego.
• obliczać różnicę czasu
miejscowego na podstawie różnicy długości
geograficznej.
• obliczać różnice wszystkich
rodzajów czasu,
• obliczać położenie na
podstawie różnic czasu*
• przedstawić zmianę
czasu przy przekraczaniu południka
2.2
180°.
2.1
2.1
2.2
Ocena dopuszczająca
Ocena dostateczna
• wyjaśnić pojęcie ruch
obiegowy Ziemi.
• omówić cechy ruchu
obiegowego,
• podać daty początków
pór roku,
• podać daty największego i najmniejszego kąta
padania promieni słonecznych w
Polsce.
Dział – Sfery Ziemi
Ocena dobra
Ocena bardzo dobra
• wymienić strefy oświetlenia Ziemi, • podać cechy charakterystyczne, w • opisywać oświetlenie
• podać nazwę obowiązującego
tym zasięg stref oświetlenia Ziemi. Ziemi w ciągu roku
kalendarza.
w różnych szerokościach
geograficznych,
• obliczać kąt padania
promieni słonecznych
w dniach przesileń
i równonocy w strefie
umiarkowanej*
• scharakteryzować
• wymienić warstwy
• analizować roczną
troposferę,
atmosfery,
amplitudę temperatury
• obliczyć temperaturę
• omówić zależność temperatury od
powietrza.
średnią i amplitudę
szerokości
dobową i roczną.
geograficznej.
• wyjaśnić pojęcie niż i wyż
• przedstawić ruch powietrza w
• scharakteryzować: pasaty,
atmosferyczny, oraz
układach
monsuny, bryzę,
ciśnienie atmosferyczne
barycznych na półkuli
wiatr fenowy,
i wiatr.
północnej,
• scharakteryzować
• podać nazwy wiatrów
cyrkulację powietrza
i obszary ich występowania:
w strefie międzyzwrotnikowej.
pasaty, monsuny, bryza, fen.
Ocena celująca
• wyjaśnić aphelium
i peryhelium*
• odczytywać położenie
Słońca na tle gwiazdozbiorów
Zodiaku*
2.3
• obliczać kąt padania
promieni słonecznych
w dniach przesileń
i równonocy w strefie
międzyzwrotnikowej*
• rozpoznawać położenie miejsca po
dziennej wędrówce
Słońca w dniach
przesileń i równonocy*
3.1
3.4
• omówić przyczyny
zróżnicowania temperatury
powietrza na
kuli ziemskiej.
• przedstawić mechanizm
powstawania
efektu cieplarnianego i problem dziury
ozonowej.
• omówić wpływ
poszczególnych rodzajów
wiatrów na
klimat.
• podać kąt nachylenia
• omówić następstwa
osi ziemskiej do płaszczyzny orbity, ruchu obiegowego.
• omówić dzienną
wędrówkę Słońca
w różnych porach roku,
w umiarkowanych szerokościach
geograficznych.
• omówić globalną cyrkulację
powietrza,
• wyjaśnić przyczyny
odchylania kierunków
wiatrów.
2.4
3.2
3.3
Ocena dopuszczająca
Ocena dostateczna
• wymienić warunki
powstawania chmur
i opadów.
• rozróżnić podstawowe
grupy chmur,
• wskazać na Ziemi
miejsca o największych
i najmniejszych
sumach opadów
rocznych.
• wyjaśnić pojęcie pogoda
i klimat.
• omówić elementy
meteorologiczne
i składniki klimatu.
• wymienić strefy
klimatyczne.
• omówić czynniki
klimatotwórcze,
• analizować wykresy
klimatyczne.
• podać zasięg stref
klimatycznych,
• konstruować wykresy
klimatyczne.
• charakteryzować
poszczególne strefy
klimatyczne.
• wymienić elementy
hydrologiczne,
• podać przykłady
wykorzystania wody
w życiu i gospodarce
człowieka.
• wyjaśnić pojęcie skała,
• podać główne grupy
skał.
• omówić
poszczególne elementy
hydrologiczne.
• opisać ruchy wody
morskiej,
• podać przykłady typów
genetycznych jezior, pojęcia
związane z siecią rzeczną.
• analizować wpływ
prądów morskich na
środowisko wybrzeży*
• rozpoznawać na mapie
typy mórz*
• podać i zaklasyfikować
do głównych grup skał
przykłady skał ważnych
dla gospodarki.
• omówić budowę
litosfery,
• wskazać płyty litosfery.
• wyjaśnić pojęcie
i omówić podział
surowców mineralnych.
• klasyfikować
i rozpoznawać skały
wszystkich grup, podać
ich zastosowanie.
• omówić przyczyny
ruchu płyt litosfery,
• wymienić orogenezy,
podać rodzaje gór z
przykładami i ich
charakterystyczne cechy.
• podać główne warstwy
wnętrza Ziemi,
• wyjaśnić pojęcie płyta litosfery i
podać przykład.
Ocena dobra
Ocena bardzo dobra
• przedstawić rodzaje
opadów (konwekcyjne,
orograficzne,
frontalne),
• przedstawić warunki,
w których dochodzi do
pustynnienia.
• wyjaśnić przyczyny
zróżnicowania sum
opadów rocznych
i rocznego rozkładu
opadów na świecie,
• podać przyczyny
powstania wskazanych
pustyń świata.
• analizować i konstruować wykresy • analizować mapy
klimatyczne.
synoptyczne.
• omówić zjawiska na
granicach płyt litosfery,
• wymienić główne wydarzenia w
poszczególnych
erach dziejów Ziemi.
Ocena celująca
• omówić wilgotność
bezwzględną i względną,
temperaturę punktu rosy,
poziom kondensacji*
• na podstawie
zdjęć satelitarnych
prognozować
pogodę.
• wskazywać
zależność
działalności gospodarczej
człowieka
od klimatu,
• scharakteryzować
klimat miasta.
• analizować oceany
pod względem
zróżnicowania zasolenia*
• rozpoznawać typy
źródeł*
• omówić
metamorfizm i jego
znaczenie.
• omówić wydarzenia
poszczególnych er,
• omówić ruchy
epejrogeniczne
i izostatyczne*
3.2
3.4
3.1
3.3
3.4
3.5
3.5
Dział – Rzeźbiarze lądów
Ocena dopuszczająca
Ocena dostateczna
Ocena dobra
• wymienić czynniki
kształtujące rzeźbę
powierzchni,
• wyjaśnić co to jest
wulkanizm.
• opisać elementy budowy
wulkanu.
• podać przykłady wulkanów,
• wyjaśnić różnice między obszarami
sejsmicznymi i asejsmicznymi
• wskazać obszary
sejsmiczne i występowania
czynnych wulkanów na świecie.
• podać przykłady
rzeźby ukształtowanej
przez wodę.
• wymienić elementy
• scharakteryzować
rzeźby w poszczególnych odcinkach
rzeźbotwórczą
biegu rzeki,
działalność rzeki
• rozróżnić wybrzeża
w poszczególnych
erozyjne
odcinkach (erozja,
i akumulacyjne.
akumulacja).
• określić czynniki
sprzyjające
działalności wiatru.
•wskazać akumulacyjną
i erozyjną działalność wiatru,
• podać przykłady form
eolicznych.
• klasyfikować formy
eoliczne,
• rozpoznawać
wydmy: paraboliczną
i barchan.
• omówić pojęcie lodowiec
górski i kontynentalny,
• podpisać elementy
lodowca górskiego.
• omówić warunki
powstawania
lodowców
• podać przykłady
form erozyjnej
i akumulacyjnej
lodowca górskiego
i kontynentalnego.
Ocena bardzo dobra
Ocena celująca
• dostrzegać zależności
między granicami płyt
litosfery i obszarami
aktywności sejsmicznej
i wulkanicznej
• wskazać nieczynne
3.5
wulkany w Polsce,
podając czas ich
aktywności,
• przygotować opisy
wybuchów wulkanów w
czasach
historycznych*
• omówić rzeźbotwórczą
działalność morza,
(abrazja, akumulacja),
• podać przyczyny
powstawania
podstawowych typów
wybrzeży.
• omówić powstawanie
wiatrowych form
erozyjnych (wskutek
korazji, deflacji) i form
akumulacyjnych*
• podać przykłady
regionów aktywnej
działalności wiatru.
• charakteryzować formy
polodowcowe lodowca
górskiego i kontynentalnego,
podając przykłady.
• omówić
powstawanie atoli*
• omówić rozwój
polskiego wybrzeża.
*zaznaczono zagadnienia nie obejmujące uczniów z orzeczeniem; pozostałe dostosowania odnośnie metod i form
• przedstawić
zróżnicowanie
wydm na świecie
i w Polsce.
• wskazać zasięgi
zlodowaceń na świecie,
podając przykłady
współczesnych form
polodowcowych.
3.6
3.7
3.7
Download