Katedra Maszyn Rolniczych i Transportowych

advertisement
Katedra Maszyn Rolniczych i Transportowych
Pytania na egzamin dyplomowy – inżynierski dla studentów
z kierunku inżynieria bezpieczeństwa:
Wymienić jeden z systemów służących poprawie bezpieczeństwa ruchu drogowego. (np.
Gambit, ZEUS).
2. Wymienić 5 przyczyn powstawania wypadków w transporcie drogowym.
3. Wymienić 5 systemów bezpieczeństwa występujących w samochodach osobowych.
4. Omówić ideę karty ratowniczej pojazdu samochodowego.
5. Wymienić co najmniej 3 wskaźniki bezpieczeństwa.
6. Podać kilka przyczyn wypadków drogowych powstałych z winy kierujących.
7. Co zawiera raport o stanie bezpieczeństwa transportu drogowego.
8. Co ma wpływ na stan bezpieczeństwa transportu kolejowego.
9. Wymienić podział na kategorie zdarzeń w transporcie lotniczym.
10. Podać uproszczoną klasyfikację wypadków w transporcie morskim.
1.
Katedra Podstaw Techniki pytania na egzamin dyplomowy kierunek
Inżynieria Bezpieczeństwa
1. Jakie materiały stosuje się do wytwarzanie wyrobów metodą metalurgii
proszków, w jakich przypadkach stosowanie tej technologii jest uzasadnione ?
2. Klasyfikacja stopów żelaza z węglem w zależności od zawartości węgla,
opisać właściwości tych stopów i typowe zastosowania.
3.Wyjaśnij
pojęcia:
zagrożenie
i
ryzyko,
zdarzenie
niepożądane,
bezpieczeństwo.
4.Miary ryzyka – definicje i postać formalna. Związki miar ryzyka z
niezawodnością.
5.Omówic wybrana metodę oceny obciążenia fizycznego pracy.
6.Wyjasnic pojęcia ergonomia korekcyjna i ergonomia koncepcyjna
7.Co to jest diagnostyka obiektów technicznych oraz procesów przemysłowych?
8.Co to jest jakość globalna, jakość użytkowa obiektu, - podać jej podstawowe
cechy?
9.Elektryczne metody zabezpieczania urządzeń przemysłowych.
10.Metody realizacji ochrony przeciwporażeniowej.
Katedra Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji
Pytania na egzamin dyplomowy – inżynierski dla studentów z kierunku inżynieria bezpieczeństwa
(studia stacjonarne I stopnia):
1. Zdefiniuj pojęcie powodzi oraz scharakteryzuj jej rodzaje.
2. Scharakteryzuj szkody powodziowe na użytkach rolnych i w aglomeracjach miejskich.
3. Przedstaw techniczne środki ochrony przed powodzią.
4. Podaj cele i zasady określania stanów wody w rzekach.
5. Scharakteryzuj przyczyny i skutki katastrof zapór wodnych.
6. Podaj definicję i omów rodzaje map.
7. Co to jest fundament budowlany i jakie są jego rodzaje?
8. Omów sposoby zabezpieczania budynku przed wilgocią.
9. Zasady zabezpieczania ujęć wody w systemach wodociągowych.
10. Przedstaw metody wyznaczania miar niezawodności systemów gospodarki wodno-ściekowej.
Katedra Fizyki
Pytania na egzamin dyplomowy - inżynierski z kierunku Inżynieria bezpieczeństwa
 Jednostki miar – układ Si, jednostki bazowe, uzupełniające i wielokrotne.
 Pomiar wielkości fizycznych, błędy pomiarowe. Podział technik i metod
pomiarowych. Przyrządy do pomiaru podstawowych wielkości fizycznych.
 Zasady dynamiki Newtona w ruchu postępowym i w ruchu obrotowym.
 Siły rzeczywiste występujące w przyrodzie
 Światło jako fala elektromagnetyczna. Prawo odbicia i załamania, polaryzacja i
interferencja.
 Pola elektryczne. Prawa: Coulomba, Gaussa, Ampera, Ohma, Kirchhoffa i
Faradaya.
 Proszę określić warunki równowagi płaskiego, dowolnego układu sił.
 Proszę podać warunki wytrzymałościowe przy rozciąganiu i zginaniu.
 Proszę zdefiniować i wyjaśnić pojęcie modułu Younga i współczynnika
Poissona.
 Oddziaływanie promieniowania jonizującego z materią ożywioną i
nieożywioną. Podstawowe pojęcia i jednostki stosowane w ochronie
radiologicznej.
Pytania dyplomowe z Katedry Inżynierii Procesowej
dla kierunku Inżynieria Bezpieczeństwa
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Opakowania – charakterystyka, podział.
Rola opakowań w bezpieczeństwie żywności.
Materiały opakowaniowe – zastosowanie, zagrożenia.
Metody badań opakowań i tworzyw opakowaniowych.
Oznakowanie opakowań – rola i funkcja.
Proces ekstruzji – definicja, zastosowanie.
Ekstrudery – budowa i charakterystyka urządzeń, rodzaje urządzeń.
Zagospodarowanie odpadów pochodzenia zwierzęcego metodą ekstruzji.
Metody utylizacji odpadów pochodzenia zwierzęcego.
Metody aglomeracji mieszanek paszowych.
Pytania dyplomowe z Katedry Techniki Cieplnej
dla kierunku Inżynieria Bezpieczeństwa
Metody suszenia materiałów biologicznych
1. Kinetyka procesu suszenia
2. Zasady bezpieczeństwa przy eksploatacji suszarni
3. Charakterystyka podstawowych parametrów powietrza wilgotnego
4. Metody pomiaru wilgotności powietrza
5. Metody pomiaru zawartości wody w materiałach biologicznych
6. Wpływ aktywności wody na bezpieczeństwo żywności
7. Klasyfikacja wymienników ciepła
8. Trójgeneracja jako skojarzone wytwarzanie energii
9. Przemysłowe systemy odzysku ciepła
Pytania na egzamin inżynierski
z Katedry Eksploatacji Maszyn Przemysłu Spożywczego
Wydział Inżynierii Produkcji
Kierunek: Inżynieria bezpieczeństwa
1. Ryzyko, definicja i rodzaje.
2. Wymień kilka obszarów stosowania procesu oceny ryzyka.
3. Ocena ryzyka i jej elementy.
4. Sposoby postępowania z ryzykiem.
5. Scharakteryzuj proces zarządzania ryzykiem.
6. Scharakteryzuj wymagania prawne w bezpieczeństwie maszyn.
7. Podaj czego dotyczą: dyrektywa maszynowa i narzędziowa.
8. Co to są elementy bezpieczeństwa. Podaj przykłady.
9. Co to jest poziom zapewniania bezpieczeństwa PL. Obliczanie.
10. Ocena ryzyka w bezpieczeństwie maszyn.
Pytania na egzamin inżynierski na kierunku Inżynieria Bezpieczeństwa z
Katedry Maszyn Ogrodniczych i Leśnych
1. Opisać środki ochrony indywidualnej pilarza podczas pracy w lesie.
2. Jakie elementy pilarki spalinowej poprawiają bezpieczeństwo i ergonomię
pracy pilarza?
3. Opisać bezpieczną procedurę zrywki drewna za pomocą wciągarki.
4. Opisać bezpieczną procedurę ścinki drzew harwesterem.
5. Jak warunki pogodowo-terenowe wpływają na bezpieczeństwo pracy przy
mechanicznej ścince i zrywce drewna?
6. Opisać metody ochrony roślin ogrodniczych przed chwastami, chorobami
i szkodnikami.
7. Opisać
środki
ochrony
indywidualnej
pracownika
podczas
aplikacji
pestycydów.
8. Opisać sposoby transportu, przechowywania i utylizacji chemicznych środków
ochrony roślin.
9. Opisać zagrożenia zdrowia pracownika występujące przy niewłaściwym
stosowaniu chemicznych środków ochrony roślin.
10. Opisać maszyny i urządzenia stosowane do chemicznej ochrony roślin
sadowniczych.
Pytania na egzamin dyplomowy - inżynierski dla studentów z kierunku
inżynieria bezpieczeństwa (studia stacjonarne I stopnia) - obrony luty 2016
r. - Pracownia Zagrożeń Zawodowych i Środowiskowych /Katedra Higieny
Zwierząt i Środowiska
1. Czynniki szkodliwe a czynniki niebezpieczne w środowisku pracy.
2. Zagrożenia w środowisku pracy – definicje, skutki, przeciwdziałanie.
3. Zagrożenie czynnikami biologicznymi w środowisku pracy. SCB przy obróbce metali
4. Klasyfikacja SCB (szkodliwe czynniki biologiczne).
5. Zagrożenie hałasem w środowisku pracy, normy, profilaktyka.
6. Zagrożenia pyłem w środowisku pracy, profilaktyka.
7. Strefy zagrożenia wybuchem.
8. Postępowania przy ocenie ryzyka zawodowego na stanowisku pracy - regulacje prawne, etapy
oceny.
9. Metody monitorowania zagrożeń bezpieczeństwa.
10. Broń biologiczna, bioterroryzm.
Pytania z Katedry Maszynoznawstwa Rolniczego na egzamin dyplomowy
Bezpieczeństwo w eksploatacji maszyn II
1.
2.
3.
4.
Omówić zasady bezpiecznego stosowania nawozów sztucznych w produkcji rolniczej.
Omówić zagrożenia dla ludzi i środowiska wynikające z niewłaściwego magazynowania i
stosowania pestycydów w produkcji rolniczej.
Omówić zasady bezpiecznego przechowywania i stosowania nawozów organicznych.
Omów zasady bezpieczeństwa pracy w trakcie procesu pozyskiwania paszy z zielonek nisko
łodygowych.
5.
Podać warunki i omówić zasady stabilności wzdłużnej ciągnikowych agregatów
zawieszanych.
6.
Omówić zasady bezpieczeństwa pracy w technologiach uprawy gleby.
7.
Omówić zasady bezpieczeństwa pracy w technologiach siewu nasion.
8.
Omówić zasady bezpieczeństwa pracy w technologiach zbioru zbóż.
9.
Omówić zasady bezpieczeństwa pracy w technologiach zbioru roślin okopowych.
Pytania z Katedra Inżynierii Mechanicznej i Automatyki na egzamin
dyplomowy dla kierunku inżynieria bezpieczeństwa
1. Omów zasady rzutowania prostokątnego oraz ustalania położenia przedmiotu względem
rzutni.
2. Scharakteryzuj zasady rysowania, oznaczania i kreskowania przekrojów.
3. Wymień materiały stosowane na osłony w zależności od rodzaju promieniowania.
4. Wyjaśnij na czym polega sterowanie scentralizowane i sterowanie zdecentralizowane (jakie
są różnice)? Omów jak wygląda wymiana danych pomiędzy synoptykami komputerowymi i
sterownikami PLC?
5. Wymień połączenia rozłączne stosowane w konstrukcjach maszyn.
6. Jaka jest różnica pomiędzy osią a wałem?
7. Wymień rodzaje obciążeń skupionych.
8. Wymień podstawowe stany odkształceń w zależności od sposobu działania obciążenia.
9. Wyjaśnij pojęcie: Układ Dynamiczny.
10. Wyjaśnij na czym polega proces wyważania wirnika.
Katedra Maszyn Rolniczych i Transportowych
Pytania na egzamin dyplomowy – inżynierski dla studentów
z kierunku inżynieria bezpieczeństwa:
1.Wymienić jeden z systemów służących poprawie bezpieczeństwa ruchu drogowego. (np.
Gambit, ZEUS).
2.Wymienić 5 przyczyn powstawania wypadków w transporcie drogowym.
3.Wymienić 5 systemów bezpieczeństwa występujących w samochodach osobowych.
4.Omówić ideę karty ratowniczej pojazdu samochodowego.
5.Wymienić co najmniej 3 wskaźniki bezpieczeństwa.
6.Podać kilka przyczyn wypadków drogowych powstałych z winy kierujących.
7.Co zawiera raport o stanie bezpieczeństwa transportu drogowego.
8.Co ma wpływ na stan bezpieczeństwa transportu kolejowego.
9.Wymienić podział na kategorie zdarzeń w transporcie lotniczym.
10.Podać uproszczoną klasyfikację wypadków w transporcie morskim.
Katedra Eksploatacji Maszyn i Zarządzania Procesami Produkcyjnymi
pytania na egzamin dyplomowy kierunek Inżynieria Bezpieczeństwa
Przedmiot: „Procesy informacyjne”
1. Proszę
omówić
środki
masowego
bezpieczeństwa w sytuacji kryzysowej.
komunikowania
służące
poprawie
2. Proszę scharakteryzować strumienie informacji w sytuacjach kryzysowych.
3. Proszę omówić możliwości współpracy z mediami służące zachowaniu
bezpieczeństwa podczas zagrożeń.
4. Proszę scharakteryzować komunikację antykryzysową.
5. Proszę omówić zasady mediacji w procesie planowania cywilnego.
6. Proszę przedstawić skład i omówić zadania Rządowego Zespołu Zarządzania
Kryzysowego.
7. Proszę zdefiniować pojęcie „logistyka” oraz omówić zasadę 6R (6W).
8. Proszę omówić zasady kalkulacji działalności sezonowej w kontekście kosztów
służ ratowniczych.
9. Proszę omówić zasady kalkulacji koszty eksploatacji środków technicznych.
10. Proszę omówić zagadnienie oceny cyklu życia produktu (LCA) w kontekście
wpływu na środowisko i zasoby naturalne.
Pytania na egzamin dyplomowy – inżynierski dla kierunku inżynieria
bezpieczeństwa
Katedra Energetyki i Środków Transportu
1. Omówić elementy infrastruktury drogowej zwiększające bezpieczeństwo komunikacyjne.
2. Wymień i krótko scharakteryzuj systemy aktywnie wspierające kierowcę w czasie jazdy
wpływające na bezpieczeństwo.
3. Zdefiniuj bezpieczeństwo bierne pojazdu oraz scharakteryzuj jego elementy.
4. Wskaż zasady właściwego doboru urządzeń mocujących do przewozu ładunku.
5. Opisz zasady prawidłowego oznakowywania ładunku wystającego poza skrajnię ładunkową
pojazdu.
6. Omów układy pojazdu samochodowego mające największy wpływ na poziom
bezpieczeństwa.
7. Opisz zasady przewozu materiałów niebezpiecznych w transporcie drogowym
8. Omówić podstawowe zagadnienia w logistyce zaopatrzenia.
9. Charakterystyka i kryteria podziału magazynów oraz ich przeznaczenie.
10. Przedstawić cechy charakterystyczne nowoczesnego centrum logistycznego.
Katedra Inżynierii i Maszyn Spożywczych
Pytania z przedmiotu: Bezpieczeństwo przetwórstwa surowców pochodzenia zwierzęcego
1. Bezpieczeństwo w zakresie uboju zwierząt hodowlanych.
2. Bezpieczeństwo przetwórstwa w procesie rozbioru tusz wieprzowych i wołowych.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Podstawowy zakres bezpieczeństwa w procesach uboju i przerobu drobiu.
Zakres bezpieczeństwa w linii technologicznej przerobu ryb i owoców morza.
Zanieczyszczenia i rodzaje zagrożeń w procesach przetwórstwa surowców zwierzęcych.
Czynniki warunkujące jakość i bezpieczeństwo zdrowotne wyrobów mleczarskich, mięsnych,
rybnych i półproduktów z jaj.
Systemy zarządzania jakością w trakcie przetwarzania, przechowywania i dystrybucji
surowców i produktów pochodzenia zwierzęcego. (GHP, GMP, HACCP, QMP).
Podstawy przestrzegania zasad BHP w procesach mycia i dezynfekcji maszyn i hal
produkcyjnych.
Przestrzegania zasad BHP przy zagospodarowaniu i utylizacji odpadów z zakładów
przetwórstwa mięsnego i mleczarskiego.
Instytucje kontrolujące stan BHP w zakładach spożywczych– ich zadania i uprawnienia. Sądy
pracy.
Techniczne bezpieczeństwo pracy. Wymagania w zakresie środków ochrony indywidualnej,
stanowisk pracy, budynków i hal.
Opracował: prof. dr hab. inż. Marian Panasiewicz
Katedra Zastosowań Matematyki i Informatyki
Propozycje pytań na obrony inżynierskie na kierunku Inżynieria Bezpieczeństwa:
1. Omów podstawowe typy danych i rodzaje instrukcji sterujących działaniem programów
komputerowych
2. Przedstaw ideę schematów blokowych oraz rolę elementów składowych wykorzystywanych
do ich tworzenia
3. Wymień podstawowe pojęcia z teorii baz danych i przedstaw zasady tworzenia relacyjnych
baz danych
4. Scharakteryzuj zagrożenia i metody zabezpieczania współczesnych systemów
komputerowych
5. Omów zasady zabezpieczania informacji z wykorzystaniem metod symetrycznych i
asymetrycznych. Podaj ich wady i zalety
6. Definicja macierzy, zastosowania
7. Definicja całki nieoznaczonej, metody całkowania przez części i przez podstawienie
8. Równanie ogólne płaszczyzny w przestrzeni trójwymiarowej, wektor normalny
9. Definicja i zastosowanie iloczynu mieszanego wektorów
10. Pochodne cząstkowe funkcji dwóch zmiennych
Download