PYTANIA EGZAMINACYJNE NA EGZAMIN DYPLOMOWY

advertisement
PYTANIA NA EGZAMIN DYPLOMOWY-INŻYNIERSKI
ogólne dla kierunku
TRANSPORT
1.
Omów zasady rzutowania prostokątnego i aksonometrycznego oraz opisz zasady zapisu konstrukcji
w grafice inżynierskiej.
2.
Scharakteryzuj budżet, jego istotę i znaczenie oraz elementy (dochody i wydatki).
3.
Opisz funkcjonalny podział czynności objętych kompleksowym systemem logistycznym.
4.
Opisz na wybranych przykładach inżynierskie zastosowania matematyki z wykorzystaniem rachunku
całkowego lub różniczkowego.
5.
Omów cechy gazu doskonałego i rzeczywistego. Zaprezentuj równanie Clapeyrona i przedstaw wnioski
z niego wypływające.
6.
Przedstaw pierwszą zasadę termodynamiki dla układów zamkniętych i otwartych oraz drugą zasadę
termodynamiki dla procesów odwracalnych i nieodwracalnych.
7.
Przedstaw zasady dynamiki Newtona i opisz przykłady ich funkcjonowania w transporcie. Scharakteryzuj
podstawowe wielkości fizyczne takie jak: prędkość, przyspieszenie, energia kinetyczna, moc mechaniczna,
siła, moment siły. Określ ich wzajemne relacje i jednostki w jakich są podawane.
8.
Charakterystyka funkcjonalna paliw stosowanych w transporcie - rodzaje paliw silnikowych, podstawowe
parametry charakteryzujące paliwa.
9.
Charakterystyka oddziaływania transportu (środków transportu, infrastruktury, itp.) na środowisko
przyrodnicze.
10. Dokonaj podziału i klasyfikacji środków transportu lądowego, morskiego i lotniczego.
PYTANIA NA EGZAMIN
DYPLOMOWY – INŻYNIERSKI
z katedr dyplomowania
dla kierunku
TRANSPORT
Katedra Energetyki i Środków Transportu
1. Charakterystyka procesu dystrybucji paliw płynnych w Polsce.
2. Przegląd, budowa, zasada działania i cechy charakterystyczne systemów wtrysku
paliwa w silnikach wysokoprężnych.
3. Charakterystyka cech konstrukcyjnych silnika spalinowego mających wpływ na jego
parametry pracy oraz toksyczność spalin.
4. Scharakteryzuj budowę pojazdu samochodowego i jego podstawowych układów oraz
opisz ich podstawowe funkcje.
5. Rodzaje ogumienia, oznaczenia, ocena zużycia i typowe uszkodzenia ogumienia
pneumatycznego stosowanego w pojazdach samochodowych.
6. Przegląd rozwiązań i charakterystyka budowy oraz działania układów hamulcowych
w pojazdach.
7. Algorytm postępowania przy diagnozowaniu stanu technicznego wybranego obiektu.
Przykłady metod diagnostyki układu hamulcowego, zawieszenia, oświetlenia.
8. Scharakteryzuj podstawowe cele inżynierii ruchu drogowego. Opisz obiekty
infrastruktury transportowej oraz scharakteryzuj typowe cechy obiektów
infrastrukturalnych.
9. Charakterystyka urządzeń sprzęgających ciągniki z przyczepami i naczepami oraz
zasady ich działania.
10. Scharakteryzuj systemy bezpieczeństwa (czynnego, biernego, prewencyjnego)
stosowane we współczesnych pojazdach, omów przykłady budowy i działania
wybranych systemów.
Katedra Chłodnictwa i Energetyki Przemysłu Spożywczego
1. Przedstawić systemową i technologiczną organizację transportu żywności chłodzonej i
mrożonej.
2. Budowa i charakterystyka działania instalacji chłodniczych wykorzystywanych w
transporcie morskim.
3. Opisać rozwiązania konstrukcyjne kontenerów do transportu chłodniczego. Technologia
transportu chłodzonej żywności ciekłej.
4. Przedstawić bilans cieplny naczepy chłodniczej.
5. Instalacje i systemy chłodnicze wykorzystywane w środkach transportu kolejowego.
Ogólna budowa i działanie.
6. Samochodowe instalacje chłodnicze wykorzystywane w transporcie drogowym, rodzaje.
Budowa i działanie wybranego urządzenia.
7. Budowa i działanie systemów klimatyzacji samochodowej.
8. Scharakteryzować umowę ATP i skojarzone systemy jakości.
9. Przedstawić organizację i środki transportu w działalności cateringowej.
10. Opisać uwarunkowania transportu żywności mrożonej oraz rolę transportu w łańcuchu
chłodniczym.
Katedra Inżynierii Mechanicznej i Automatyki
1. Struktura funkcjonalna jednoobwodowego układu automatycznej regulacji. Zadania
poszczególnych elementów układu.
2. Wskaźniki, jakości regulacji. Omówić klasyfikacje wskaźników. Podać przykłady.
3. Zasady rzutowania wg metody Europejskiej.
4. Wymienić typowe przekładnie zębate.
5. Podział przekładni cięgnowych.
6. Podział połączeń elementów maszynowych.
7. Typy połączeń bezpośrednich stosowanych w maszynach.
8. Wady przekładni łańcuchowych.
9. Zalety przekładni cięgnowych.
10. Co przedstawione jest na rysunku złożeniowym.
11. Jakie elementy rysunkowe powinny się znaleźć na rysunku wykonawczym.
Katedry Inżynierii Procesowej
1. Opakowania transportowe – charakterystyka, podział, znakowanie.
2. Definicje i funkcje opakowań w łańcuchu logistycznym.
3. Opakowania tekturowe – charakterystyka, formy konstrukcyjne, zastosowanie.
4. Metody produkcji opakowań z tworzyw sztucznych.
5. Infrastruktura magazynowa – rodzaje i wyposażenie.
6. Urządzenia elektroniczne do obsługi magazynów.
7. Technologia RFID – zasada działania i zastosowanie.
8. Środki transportowe w infrastrukturze procesów logistycznych.
9. Metody badań opakowań i tworzyw opakowaniowych.
10. Nowoczesne systemy pakowania produktów spożywczych.
Katedra Maszyn Rolniczych i Transportowych
1. Wyjaśnić pojęcie system transportowy.
2. Dokonać podziału gałęziowego transportu.
3. Omówić znaczenie transportu dla gospodarki kraju.
4. Wyjaśnić pojęcie transport ciągły.
5. Wymienić zalety transportu ciągłego.
6. Wyjaśnić pojęcie transport intermodalny.
7. Wymienić zalety transportu intermodalnego.
8. Wymienić zalety transportu kolejowego.
9. Dokonać podziału przenośników z uwzględnieniem organu przemieszczającego
transportowany materiał.
10. Wymienić i omówić rodzaje podkładów kolejowych.
Katedra Maszyn Ogrodniczych i Leśnych
1. Wymienić charakterystyczne cechy transportu leśnego w porównaniu do innych rodzajów
transportu.
2. Wymienić systemy technologiczne pozyskiwania drewna.
3. Wymienić tradycyjne formy transportu leśnego.
4. Wymienić i scharakteryzować rodzaje zrywki drewna.
5. Podać zalety i wady różnych sposobów zrywki drewna ze względu na stopień uszkodzenia
runa leśnego.
6. Podać różnice w budowie między ciągnikiem rolniczym i leśnym.
7. Podać różnice w budowie i przeznaczeniu skidera i forwardera.
8. Czym się różni klembank od skidera?
9. Wymienić rodzaje składnic drewna i podać ich przeznaczenie.
10. Podać charakterystyczne cechy przyczep służących do transportu drewna.
Katedra Techniki Cieplnej
1. Zdefiniować proces spalania całkowitego, niecałkowitego i niezupełnego.
2. Określić parametry wpływające na temperaturę spalania paliw.
3. Wyjaśnić pojęcia ciepło spalania, wartość opałowa paliwa.
4. Scharakteryzować czynniki warunkujące sprawność teoretycznych obiegów silników
cieplnych.
5. Scharakteryzować przemiany czynnika termodynamicznego zachodzące w silniku
cieplnym.
6. Klasyfikacja sposobów wymiany ciepła.
7. Zdefiniować pojęcie ciepła właściwego.
8. Omówić zasadę działania pompy ciepła.
9. Scharakteryzować proces przenikania ciepła.
10. Podać definicję wilgotności względnej i bezwzględnej powietrza wilgotnego.
Katedra Inżynierii i Maszyn Spożywczych
1. Jakie warunki mogą występować podczas przechowywania surowców i produktów
przemysłu spożywczego?
2. Rodzaje magazynów w przemyśle spożywczym.
3. Budowa spichrzy zbożowych.
4. Warunki przechowywania zbóż.
5. Zasady przechowywania surowców i produktów w przemyśle mleczarskim.
6. Warunki przechowywania mięsa i wyrobów mięsnych.
7. Zasady przechowywania warzyw.
8. Zasady przechowywania owoców.
9. Systemy zagospodarowania
spożywczego.
przestrzeni
magazynowej
w
zakładach
przemysłu
10. Zastosowanie transportu pneumatycznego w magazynach przemysłu spożywczego.
Katedra Maszynoznawstwa Rolniczego
1. Rodzaje płodów i
zagospodarowania.
produktów
pochodzenia
roślinnego
oraz
możliwości
ich
2. Rodzaje i przeznaczenie środków transportu zewnętrznego stosowanych w produkcji
polowej.
3. Rodzaje i przeznaczenie środków transportu wewnętrznego stosowanych w gospodarstwie
rolnym.
4. Sposoby zbioru i wykorzystania traw łąkowych i zielonek oraz ich zalety
i wady.
5. Podział i charakterystyka
z ich wykorzystaniem.
roślin
energetycznych
oraz
korzyści
6. Metody zbioru i wykorzystania roślin zbożowych oraz ich zalety i wady.
7. Metody zbioru i wykorzystania roślin oleistych oraz ich zalety i wady.
8. Metody zbioru i wykorzystania roślin okopowych oraz ich zalety i wady.
9. Technologie uprawy gleby oraz ich wady i zalety.
10. Technologie siewu nasion oraz ich wady i zalety.
związane
Katedra Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji
1. Scharakteryzuj techniczne metody ochrony przed hałasem komunikacyjnym.
2. Przedstaw model racjonalnej gospodarki wodami opadowymi powstającymi w obrębie
obiektów drogowych.
3. Omów funkcje zadrzewień przydrożnych i zasady ich projektowania.
4. Wyjaśnij cele oraz zasady tworzenia drogowych przejść dla zwierząt.
5. Przedstaw metody ochrony organizmów żywych przed promieniowaniem niejonizującym.
6. Scharakteryzuj sposoby usuwania skutków rozlewów paliw i substancji ropopochodnych
w środowisku lądowym i wodnym.
7. Przedstaw klasyfikację dróg.
8. Scharakteryzuj rodzaje nawierzchni drogowych.
9. Omów podstawowe komunikacyjne obiekty inżynierskie.
10. Scharakteryzuj maszyny wykorzystywane w robotach drogowych.
Katedra Podstaw Techniki
1. Wymienić i scharakteryzować moce elektryczne występujące w obwodach prądu
zmiennego.
2. Omówić budowę i zasadę działania oraz charakterystykę mechaniczną silnika
asynchronicznego ( trójfazowego)
3. Opisać cykl pracy sterownika PLC.
4. Cel i sposób przeprowadzania modyfikacji żeliw szarych
5. Wymienić i porównać materiały do wytwarzania łożysk ślizgowych i łożysk tocznych
6. Ergonomiczny postęp przekazaniu informacji w samochodach osobowych.
7. Zasady dostosowania przestrzeni pracy kierowców w samochodach ciężarowych.
8. Struktura i zadania systemu obsługowo-naprawczego.
9. Obowiązkowe badania techniczne – podział i zakres.
10. Wpływ warunków użytkowania pojazdów na ich trwałość.
Katedra Eksploatacji Maszyn i Zarządzania Procesami Produkcyjnymi
1. Finansowanie jednostek gospodarczych.
2. Modele rachunku kosztów.
3. Współczesne metody i systemy zarządzania produkcją i usługami.
4. Zasady zarządzania jakością i bezpieczeństwem.
5. Standardy systemów zarządzania jakością.
6. Systemy logistyczne w przedsiębiorstwach.
7. Zasady projektowania systemów logistycznych.
8. Zasady doboru procesów produkcyjnych.
9. Zasady opracowywania dokumentacji związanej z przepływem produkcji.
10. Główne efekty i skutki automatyzacji i robotyzacji.
KATEDRA FIZYKI
1. Jednostki miar - układ SI, jednostki bazowe, uzupełniające i wielokrotne.
2. Pomiar podstawowych wielkości fizycznych, błędy pomiarowe. Podział technik i
metod pomiarowych. Przyrządy do pomiaru podstawowych wielkości fizycznych.
3. Pojęcie energii – energia, praca, ciepło, rodzaje energii, przemiany energetyczne.
Jednostki energii. Zasada zachowania energii. Energia mechaniczna, klasyfikacja
energii mechanicznej. Sprawność systemów energetycznych.
4. Określ warunki równowagi płaskiego, dowolnego układu sił.
5. Podaj warunki wytrzymałościowe przy rozciąganiu i zginaniu.
6. Zdefiniuj i wyjaśnij pojęcie modułu Younga i współczynnika Poissona.
7. Przetwarzanie energii słonecznej w ogniwach fotoelektrycznych. Budowa i
zasada działania fotoogniwa krzemowego.
8. Energia wiatru, prawo Betza. Silniki wiatrowe, elektrownie wiatrowe - podział. Budowa
typowej siłowni wiatrowej.
9. Rola magazynowania energii w układach energii odnawialnej. Akumulatory
mechaniczne (woda, sprężone powietrze), termiczne (ciepła – woda, gruntowe),
akumulatory elektryczne, magazynowanie wodoru.
10. Oddziaływanie promieniowania jonizującego z materią ożywioną i nieożywioną,
wpływ na człowieka. Jednostki promieniowania, dawki promieniowania
jonizującego.
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

Create flashcards