Statystyka – jak jest naprawdę? - Oferta dla uczniów klas I-III

advertisement
URZĄD STATYSTYCZNY W BYDGOSZCZY
KONSPEKT ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH
pt. Statystyka - jak jest naprawdę?
Czas trwania lekcji: 45 minut
Miejsce zajęć: klasa szkolna
Grupa odbiorców: uczniowie wszystkich klas szkół ponadgimnazjalnych
Cele strategiczne:
Uczniowie zdobędą podstawową wiedzę z zakresu statystyki (w jaki sposób i w jakim celu
pozyskuje się dane). Dowiedzą się jak dane statystyczne odzwierciedlają rzeczywistość, jak
istotna jest rola człowieka w statystyce oraz w jaki sposób nieznajomość statystyki wpływa na
jakość zbieranych danych. Uczniowie poznają znaczenie zbieranych danych oraz ich
wykorzystanie. Dowiedzą się w jaki sposób wizualizacja danych statystycznych wpływa na ich
odbiór. Zdobędą umiejętność prawidłowej interpretacji danych. Ponadto uczniowie poznają
zastosowanie podstawowych miar statystycznych w zakresie rynku pracy.
Zdobyte umiejętności:
Uczeń:
 wyjaśnia w jaki sposób i w jakim celu wykorzystuje się dane statystyczne,
 wyjaśnia rolę człowieka w statystyce,
 rozróżnia poprawne i błędne wizualizacje danych statystycznych,
 interpretuje podstawowe miary statystyczne.
Metody i formy pracy:
 dyskusja,
 mini wykład problemowy,
 prezentacja,
 ćwiczenia.
Przebieg zajęć:
1. Wprowadzenie (czas 10 minut):
a. Statystyka – czy jest nam potrzebna? Dyskusja
2. Część główna (czas 30 minut):
a. Co wpływa na wiarygodność statystyki? Mini wykład problemowy (czas 15 minut):
 Jak pozyskuje się dane statystyczne?
 co to są dane statystyczne?
 w jaki sposób się je zbiera?
 jakie mają znaczenie?
System Edukacji Statystycznej
URZĄD STATYSTYCZNY W BYDGOSZCZY
 dlaczego człowiek jest istotny w statystyce?
 Jak prezentować dane statystyczne?
 wizualizacja danych – metoda komunikowania treści statystycznych,
 przykłady prawidłowej i błędnej wizualizacji i interpretacji.
b. Miary statystyczne w praktyce: średnia arytmetyczna, średnia ucinana, mediana – jak
odzwierciedlają rzeczywistość. Ćwiczenia z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej
(czas 15 minut).
3. Podsumowanie i pożegnanie (czas 5 minut):
a. Statystyka – za czy przeciw? Krótka ankieta podsumowująca.
System Edukacji Statystycznej
Download