Statystyka publiczna we współczesnym świecie

advertisement
Statystyka publiczna
we współczesnym świecie
Józef Oleński
Uniwersytet Warszawski
Główny Urząd Statystyczny
Uniwersytet Humanistyczno – Przyrodniczy
im. Jana Kochanowskiego
Kielce, 13 stycznia 2011
Organizacja Narodów Zjednoczonych na 64 sesji
Zgromadzenia Ogólnego w dniu 10 czerwca 2010 r. przyjęła
rezolucję ustanawiającą
Światowy Dzień Statystyki
2010 10 20
Misja statystyki publicznej
Monitorowanie procesów rozwoju społecznego – gospodarczego we
współczesnym świecie i służba informacyjna społeczeństwom krajów
i społeczności międzynarodowej
„Współczesny świat”
wymaga wzmocnienia potencjału statystycznego dla sprostania nowym
wyzwaniom i potrzebom informacyjnym społeczeństw, gospodarek, państw i
organizacji międzynarodowych








Globalizacja
Instytucjonalizacja życia społecznego i
gospodarczego
Infrastrukturalizacja rozwoju
Metropolizacja rozwoju
Instytucjonalne oderwanie sektora finansowego
od sfery realnej i jego umocowanie prawne
Społeczeństwo informacyjne
Gospodarka oparta na wiedzy
Sprawcza rola sektora informacyjnego i środków
masowego przekazu w gospodarce, życiu
społecznym i polityce
Globalizacja

Globalne regulacje instytucjonalne określające
ramy suwerennych decyzji państw




Globalne podmioty gospodarcze i społeczne
Globalne rynki i sektory gospodarki







Normy
Konwencje,
Sektor bankowy, inne instytucje finansowe
Mass media i informacja naukowo - techniczna
Transport
Rynki produktowe
Badania naukowe
Rozmyte granice ekonomiczne i społeczne państw
Decyzje i działania organów państwowych i podmiotów społeczno –
gospodarczych wymagają informacji o zakresie globalnym
Instytucjonalizacja

Głęboki interwencjonizm instytucjonalny

w skali globalnej, regionalnej, państwowej, sektorowej

„Akt prawny” – narzędziem bieżących decyzji i
operatywnego zarządzania
Biurokratyzacja i „kauzyperdyzacja” (tylko procedury
zapisane w formie „prawa” są dozwolone) paraliżują
aktywność, sprzyjają korupcji i stymulują szarą strefę
w skali makro
„Numerologia” ekonomiczna i społeczna oparta o
oficjalne dane statystyczne - podstawą decyzji
„Neomonopolizacja” - w oparciu o „prawo”
Wzrost znaczenia sektora publicznego w gospodarce

Redukcja wolnego rynku do targowiska i bazaru




Infrastrukturalizacja rozwoju


O bezpieczeństwie kraju decyduje dostęp do
zasobów o znaczeniu strategicznym
O rozwoju kraju, regionu, branży decyduje
infrastruktura
•
•
•
•

Techniczna: transportowa, energetyczna
Społeczna
Prawno-organizacyjna
Informacyjna
Infrastruktury decydujące :
• informacyjna
• prawno – organizacyjna

O suwerenności decyduje nadzór państwa
nad systemami infrastrukturalnymi
Metropolizacja rozwoju

W metropoliach koncentrują się zasoby
determinujące rozwój





Metropolie







Centra polityczne i administracyjne
Nauka
Edukacja na poziomie uniwersyteckim
Centra decyzyjne gospodarki
Lokalne
Krajowe
Regionalne - międzynarodowe
Globalne - światowe
Rozwój metropolii dzięki transferowi zasobów
innych regionów
Efekt synergii: grawitacja ekonomiczna
Polaryzacja rozwoju przestrzennego w skali
globalnej
Oderwanie sektora finansowego
od sfery realnej





Globalny sektor finansowy
Globalne instytucje finansowe
Pozycję sektora finansowego w
gospodarce determinują instytucje i prawo
„Wirtualizacja” procesów ekonomicznych w
sektorze finansowym
Absolutna przewaga sektora finansowego
nad sferą realną dzięki asymetrii prawnej

O równowadze między sektorem finansowym a sferą
realną decydują instytucje posługujące się prawem,
egzekwowanym przez państwo
Globalne społeczeństwo informacyjne

Rosnące minima informacyjne








Cywilizacyjne
Funkcjonalne
Sytuacyjne
Rosnące luki informacyjne ludzi i organizacji
Rosnący autonomiczny popyt na informację
generuje podaż informacji
Absolutna asymetria informacyjna między
producentem i użytkownikiem informacji
Masowa produkcja informacji nie respektującej
norm jakości przez podmioty komercyjne
Potrzebny


Adekwatny poziom kultury informacyjnej społeczeństwa
Transparencja językowa i „jeden język” - statystyki
Fundamentalne prawo informacji
w gospodarce opartej na wiedzy
Informacja gorsza
wypiera informację lepszą





Wiedza (informacja) staje się towarem na rynku informacyjnym
Rynek wzmacnia wypieranie informacji lepszej przez gorszą
Etyka – jedynym gwarantem jakości informacji
Etyka wzmocniona przez egzekwowalne normy informacyjne – warunkiem i
gwarantem społecznego ładu informacyjnego
Statystyka publiczna – narzędziem ograniczenia skutków fundamentalnego
prawa informacji w zakresie swojego oddziaływania
Gospodarka oparta na wiedzy






Informacyjny charakter postępu naukowo - technicznego
Informacyjny „wsad” w nowoczesnych technologiach,
wyrobach i usługach
Kapitał ludzki w B+R decyduje o pozycji gospodarki
Własne, krajowe badania naukowe i dobra edukacja na
poziomie wyższym – warunkiem absorpcji wyników
postępu n–t i pozycji kraju na globalnym rynku
Koncentracja generowania postępu w skali globalnej
Polaryzacja regionów i krajów w wyniku rosnących różnic w
kapitale ludzkim i społecznym
Rola sektora informacyjnego i
środków masowego przekazu

Przemysłowa produkcja i dystrybucja informacji
spełniających funkcje






Segment komercyjny sektora informacyjnego




Odwzorowania rzeczywistości
Tworzenia zasobów wiedzy
Decyzyjne
Sterujące
Konsumpcyjne
produkuje i upowszechnia informację sterującą i
konsumpcyjną
może szkodzić środowisku informacyjnemu kraju
Statystyka publiczna powinna być segmentem
sektora informacyjnego niekomercyjnego
Środki masowego przekazu determinują jakość
środowiska informacyjnego w skali globalnej
„Współczesny świat”
- implikacje dla statystyki publicznej


Warunkiem rozwoju i współpracy jest
globalny społeczny ład informacyjny
Statystyka publiczna jest gwarantem ładu
informacyjnego
• jedynym powszechnym, opartym na prawie i naukowych
normach globalnym językiem i systemem informacyjnym
gwarantującym obiektywną, spójną, dobrą jakościowo informację
o świecie w całej jego różnorodności i złożoności w zakresie
właściwym dla statystyki jako nauki i praktyki

Dynamika i współzależność procesów
wymaga monitoringu statystycznego w skali
globalnej
Cel światowego systemu statystyki publicznej
– globalne społeczne bezpieczeństwo informacyjne



Globalne normy informacyjne
Globalny język statystyki
Globalny system informacyjny
statystyki




Identyfikacja i pomiar
Gromadzenie
Tworzenie i utrzymanie zasobów
Upowszechnianie oficjalnej informacji
statystycznej jako społecznego dobra
publicznego należnego
Globalne normy informacyjne








Metastandardy
Pojęcia i definicje
Klasyfikacje, nomenklatury, typologie, kody
Standardy metodologiczne pomiaru i opisu
systemów, procesów i zjawisk społecznych,
ekonomicznych, ekologicznych
Informacje zgodne z normami
Normy koordynujące systemy informacji
Normy informacyjne badań naukowych oraz
procesów decyzyjnych z polityce, gospodarce,
życiu społecznym
Statystyka publiczna tworzy, upowszechnia i
egzekwuje normy informacyjne
Globalny język

„International English”


lingua franca współczesnego świata
Język statystyki publicznej



lingua franca nauki, gospodarki, polityki,
działalności społecznej
oparty o centralnie stanowione (ONZ) normy
naukowe
zapewnia kontrolę jakości i spójności
odwzorowanych w nim informacji
Globalny system statystyki publicznej

Globalna koordynacja produkcji i wymiany
informacji


Tworzenie globalnych zasobów statystycznych
jako dobra publicznego należnego jako dobra
publicznego należnego




informacyjnych
metainformacyjnych
parainformacyjych
Badania naukowe


Prawo, organizacja, zakres informacji, metody, język,
programowanie i harmonizacja badań
dla statystyki i nad systemem statystyki publicznej
Organizacja



Globalny koordynator – ONZ
Międzynarodowe organizacje statystyczne
Krajowe instytuty statystyki publicznej
Międzynarodowe organizacje w
globalnym systemie statystycznym




Komisja Statystyczna ONZ
Komisje regionalne ONZ, w tym
Konferencja Statystyków
Europejskich
OECD
EUROSTAT
Rola ONZ w zapewnieniu globalnego ładu
informacyjnego dzięki statystyce publicznej

Komisja Statystyczna ONZ


Fundamentalne zasady statystyki publicznej






koordynatorem i inicjatorem rozwoju globalnego systemu
statystyki publicznej
Monitoring stosowania fundamentalnych zasad
Informacyjne standardy statystyczne
Stanowienie norm statystycznych
Harmonizacja programów badań statystycznych
Harmonizacja metodologiczna badań
Koordynacja gromadzenia i wymiany informacji
Inicjowanie, koordynacja i wspieranie pomocy w
rozwoju statystyki publicznej, w szczególności w
krajach rozwijających się i krajów w procesie
transformacji
Rola Konferencji Statystyków
Europejskich EKG ONZ




Inicjowanie i koordynacja rozwoju
metodologii i standardów
Współpraca wielostronna instytucji
statystycznych w regionie EKG i w
podregionach
Międzynarodowe projekty badawcze i
rozwojowe statystyki
Koordynacja pomocy dla innych
regionów świata
Europejski System Statystyczny
Unii Europejskiej

ESS


ESSC – komitet ds. europejskiego systemu
statystycznego






system statystyki oficjalnej Unii Europejskiej
Wieloletnie i operatywne programowanie badań
statystycznych dla potrzeb UE
Harmonizacja metodologiczna badań
Inicjowanie i wspieranie nowych badań statystycznych
Kontrola przestrzegania norm i jakości danych
statystycznych
Wymiana i udostępnianie informacji, w tym organom UE
EUROSTAT – organ koordynacyjny ESS

urząd statystyczny Komisji Europejskiej
Główny Urząd Statystyczny
wraz z wojewódzkimi Urzędami Statystycznymi


System statystyki publicznej Polski jest
• Ważnym segmentem infrastruktury informacyjnej kraju
• Integralną częścią globalnego i europejskiego systemu statystycznego
Misja GUS - współkształtowanie społecznego ładu
informacyjnego i infrastruktury informacyjnej kraju przez:
• Normy informacyjne, w tym rejestry urzędowe
• Zasoby informacyjne jako dobro publiczne należne
• Aktywne wsparcie informacyjne i analityczne organów państwa, nauki,
organizacji społecznych, biznesu
• Programowanie badań statystycznych statystyki publicznej i ich koordynacja
• Realizacja badań statystycznych statystyki centralnej
• Wspomaganie oficjalnych badań statystycznych prowadzonych przez inne
instytucje państwowe
• Harmonizacja i współpraca z globalnymi i europejskimi systemami
statystycznymi
• Koordynacja i realizacja badań naukowych
• Edukacja statystyczna
Statystyka publiczna - „antyhalucynogenem” (S.Lem)
w zatrutym środowisku informacyjnym współczesnego świata

„Zatrucie” społecznego środowiska
informacyjnego informacją złej jakosci


O jakości światowego „środowiska informacyjnego”
gospodarki decydują dysponenci komercyjnych
środków masowego przekazu nie respektujących
norm jakości, upowszechniających złe jakościowo
informacje, głównie sterującą i konsumpcyjną,
tworzące globalny szum informacyjny
Statystyka publiczna


Powinna stanowić antidotum na informacje
społeczne, ekonomiczne, ekologiczne, nie spełniające
normatywnych kryteriów jakości
Powinna pomóc w ograniczaniu społeczno ekonomicznej „numerologii”
By rozumieć współczesny świat trzeba dobrze
znać język statystyki



Informacja statystyczna to wiedza
Substytutem wiedzy jest władza (Cz. Bobrowski)
Komu Pan Bóg dał władzę, to dał mu i rozum (przysłowie
czeskie)

Rozum to rzecz najsprawiedliwiej między wszystkich
rozdzielona. Bo im więcej go kto posiada, tym bardziej
uważa, że ma go nie dość. A im mniej go to posiada,
tym bardziej jest przekonany, że ma go więcej niż inni
(Pascal, Myśli)
Dlatego warto uczyć się statystyki !
Dziękuję
Modele polityczno - gospodarcze

Politokracja

Autokracja

Kleptokracja
Download