prezentacja__sprawozdanie_cis_-_2014_r

advertisement
SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU ROZWOJU
INFRASTRUKTURY INFORMATYCZNEJ
W 2014 ROKU
ORAZ PLANY
NA 2015 ROK
Centrum Informatyki Statystycznej
Pełni główną rolę w realizacji zadań informatycznych w statystyce
publicznej. Podstawowym zadaniem CIS jest dostarczanie i rozwój
infrastruktury oraz usług informatycznych dla prawidłowej realizacji zadań
przez służby statystyki publiczne.
• określa kierunki i opracowuje plany rozwoju systemów informatycznych,
• koordynuje i realizuje prace w zakresie budowy, wdrażania i utrzymania systemów
informatycznych,
• realizuje prace związane z budową, utrzymaniem i rozwojem infrastruktury
informatycznej GUS,
• koordynuje i realizuje prace w zakresie utrzymania i przechowywania danych
statystycznych,
• realizuje określoną przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego polityki
bezpieczeństwa w systemach informatycznych,
• prowadzi serwis techniczny zasobów informatycznych statystyki publicznej,
• współuczestniczy w planowaniu i realizacji szkoleń informatycznych dla jednostek
statystyki publicznej.
2
Zadania statutowe realizowane w 2014 (i w 2015) cz.1
Zapewnienie funkcjonowania:
 Portalu Sprawozdawczego (PS),
 Systemu Call Center,
 Systemu TransGUS i USC,
 Systemów informatycznych badań statystycznych (SIB) zgodnie z PBSSP, a także obsługa
utrzymania danych i ich udostępniania z baz danych użytkownikom wewnętrznym i
zewnętrznym,
 Portalu Informacyjnego, (PI)
 Systemów teleinformatycznych: Krajowego Urzędowego Rejestru Podmiotów Gospodarki
Narodowej - REGON i Krajowego Urzędowego Rejestru Podziału Terytorialnego Kraju TERYT,
 Rejestrów statystycznych: Baza Jednostek Statystycznych (BJS), Operat do Badań Rolnych
(OBR) i Operat do Badań Społecznych (OBS),
 Usług elektronicznych świadczonych przez statystykę publiczną,
 Środowiska Operacyjnej Bazy Mikrodanych (OBM) wraz z Podsystemem Metainformacji
(PM),
 Środowiska Analitycznej Bazy Mikrodanych (ABM) wraz z systemami udostępniania danych
ze spisów (CensusHub,AUW-AUZ, Portal Geostatystyczny - PGS),
3
Zadania statutowe realizowane w 2014 (i w 2015) cz.2
Utrzymanie i/lub rozbudowa:
 Systemu Metadanych Statystycznych (SMS) wraz z Systemem Projektowania i Prowadzenia
Badań Statystycznych (SPBS),
 Systemu Przetwarzania Danych Statystycznych (SPDS),
 Systemu Hurtowni Danych Statystycznych (HDS) wraz z Publiczną Hurtownią Danych
(PHD),
 Systemu Wspomagania Analiz i Decyzji (SWAiD),
 Środowiska pracy dla naukowców (NLAB),
 Środowisk pracy VA (Visual Analytics),
 Systemów prezentacji danych: Bank Danych Lokalnych (BDL), STRATEG, Dziedzinowe Bazy
Wiedzy (DBW), Portal Geostatystyczny (PGS),
 Systemu Elektronicznego Obiegu Dokumentów (SEOD) oraz Portalu Korporacyjnego (PK)
jako składowych elementów Systemu Informacyjnego Intranet (SII),
 Systemu Finansowo-Kadrowego (SOFTUS)
Zapewnienie ciągłości funkcjonowania sieci korporacyjnej GUS (WAN-GUS) oraz lokalnej
sieci komputerowej w GUS (LAN-GUS) wraz z dostępem do Internetu,
4
Komponenty infrastruktury teleinformatycznej
Korporacyjna sieć informatyczna GUS umożliwia komunikację pomiędzy wszystkimi
jednostkami statystyki publicznej znajdującymi się w 68 lokalizacjach. Sieć była wykorzystywana
w:
 procesie produkcji informacji statystycznej - w systemach wspierających gromadzenie,
przetwarzanie, analizowanie i udostępnianie danych statystycznych
 zapewniała niezbędne usługi komunikacyjne: obsługę poczty elektronicznej, połączeń video,
przesyłania głosu w ramach systemu Call Center oraz bezpiecznego dostępu do sieci
Internet.
We wszystkich lokalizacjach jednostek statystyki publicznej wykorzystywane były lokalne sieci
komputerowe na które składały się:
• stacje robocze PC (blisko 7 000 szt. komputerów i notebooków z najnowszymi systemami
operacyjnymi oraz pakietami biurowymi),
• wirtualne desktopy (ponad 1 800 szt.),
• lokalne serwery usług realizowanych w tych jednostkach (około 700 serwerów, zarówno
fizycznych jak i wirtualnych),
• sieć dedykowana dla realizacji badań ankietowych (na wyposażenie wspomnianej sieci
składało się ponad 1400 przenośnych komputerów).
5
Utrzymanie infrastruktury teleinformatycznej
statystyki publicznej
Modernizacja sieci LAN.
Instalacja:
 przełączników,
 punktów, modułów SFP (światłowodowe),
 zasilaczy,
 instalacji okablowania miedzianego,
 montażu światłowodów,
Konfiguracja w/w urządzeń
Wdrożenie sieci bezprzewodowej obejmującej swoim zasięgiem centralę GUS oraz pozostałe
Jednostki Statystyki Publicznej
Poprawienie bezpieczeństwa.
Modernizacja sieci WAN-GUS:
 w GUS zwiększono przepustowość łącza do 2 x 200 Mbit/s,
 w 16 urzędach statystycznych zwiększono przepustowość do 20 Mbit/s,
 w 50 oddziałach urzędów statystycznych przepustowość zwiększono do 10 Mbit/s.
6
Rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej
statystyki publicznej w ramach SISP-2 cz.1
W ramach SISP-2 prowadzona była rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej pod
względem technicznym i funkcjonalnym, w celu zwiększenia możliwości udostępniania danych
na potrzeby społeczno-gospodarcze, ułatwienia dostępu do świadczonych usług, optymalizacji
procesu gromadzenia danych oraz zwiększenia wymiany danych pomiędzy systemami
administracji publicznej.
Zrealizowano:
 budowę sieć WIFI w budynkach GUS i US-ów,
 budowę infrastrukturę sieci LAN w regionalnych informatoriach statystycznych,
 rozbudowę systemu serwisdesk o procesy zarządzania problemem i zarządzania zmianą,
 rozbudowę systemu bezpieczeństwa,
 dostawę zestawów komputerowych, drukarek, sprzętu elektronicznego,
 dostawę oprogramowania standardowego,
 rozbudowę serwerowni Centrum Przetwarzania Danych w CIS,
 zakup oprogramowania: serwerowego, systemów operacyjnych, zarządczego,
monitorującego, wirtualizacyjnego, do realizacji backupu, bazodanowego,
 rozbudowę infrastruktury sprzętowej: macierze, serwery, dyski, przełączniki,
7
Rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej
statystyki publicznej w ramach SISP-2 cz.2
Zrealizowano:
 aktualizację usługi katalogowej,
 modernizację infrastruktury: system ppoż, klimatyzacji, system kontroli dostępu,
modernizacja rozdzielni energetycznej centrum przetwarzania danych w GUS (współudział),
 rozbudowę serwerowni w Zapasowym Ośrodku Przetwarzania Danych (ZPD) w CIS
Radom,
 rozbudowę sieci SAN,
 unowocześnienie infrastruktury - modernizacja rozdzielni energetycznej w ZPD w CIS
Radom.
8
Infrastruktura teleinformatyczna
statystyki publicznej - zadania na 2015 r.
1. Pełnienie funkcji głównego administratora sieci korporacyjnej GUS oraz lokalnej sieci
komputerowej w GUS.
2. Realizacja działań administratorskich w zakresie:
 sieci LAN/WAN,
 domen internetowych oraz Active Directory w GUS i urzędach statystycznych oraz
administrowanie kontrolerami domeny,
 centralnego systemu poczty elektronicznej,
 infrastruktury wirtualnej serwerów.
3. Serwisowanie sprzętu informatycznego, stanowisk pracy w budynku GUS oraz bieżącego
utrzymania infrastruktury informatycznej w ośrodku szkoleniowym w Radomiu oraz
w salach szkoleniowych w budynku GUS,
4. Realizacja prac infrastrukturalnych prowadzonych w ramach SISP-2.
9
Systemy pozyskiwania danych cz.1
Portal Sprawozdawczy
 ok. 160 tysięcy formularzy sprawozdawczych,
 ok. 2,9 miliona sprawozdań,
 ok. 665 tysięcy podmiotów sprawozdawczych.
Plany na 2015 rok:
 modernizacja w kierunku funkcjonowania z dwóch
oddalonych geograficznie lokalizacji (2015),
 przygotowanie
specyfikacji
nowej
wersji
portalu
uwzględniającej zmiany w zakresie formy zbierania danych tj. z
układu formularzowego na zestaw zmiennych (perspektywa
2020).
10
Systemy pozyskiwania danych cz. 2
Badania CATI/CAPI
 z obszaru rolnictwa,
 w wybranych badaniach społecznych: w Kondycji Gospodarstw
Domowych (KGD), w badaniu aktywności ekonomicznej ludności (BAEL),
 w badaniach z obszaru cen.
Plany na 2015 rok:
 do realizacji ankietowych badań statystycznych będzie stosowana metoda
CAPI.
 CAPI stanie się głównym kanałem pozyskiwania danych w badaniach
społecznych i cen.
 badania CATI będą uzupełniane informacjami pozyskiwanymi z CAPI.
 planuje się przygotowanie generatora aplikacji na platformie Windows
(2016-2017),
 integracja urządzeń mobilnych z domeną Statystyki, uruchomienie usług
VoIP.
11
Systemy pozyskiwania danych cz. 3
Call Center
 badania z obszaru rolnictwa,
 badania społeczne,
 wdrażanie badań w innych dziedzinach.
Planowane prace rozwojowe na 2015 rok:
 opracowanie nowego systemu zarządzania wywiadami w Call
Center, na bazie specjalizowanego systemu lub zestawu usług
zewnętrznego producenta ( 2015-2016),
 uruchomienie centrum usług wsparcia telefonicznego
użytkowników systemów sprawozdawczości elektronicznej w
ZPD Radom (2015).
12
Systemy pozyskiwania danych cz. 4
Do zarządzania pracą ankieterów terenowych (metoda CAPI)
w 2014 roku wykorzystywany był system AnkietGUS.
Do obsługi i zarządzania badaniami ankietowymi, w których
dane pozyskiwane są z wielu źródeł (telefonicznie (CATI), w
trybie wywiadu bezpośredniego (PAPI) i przez Internet
(CAWI)) wykorzystywany był system AnkietManager.
W 2015 roku planowana jest:
 integracja systemów AnkietGUS i AnkietManager,
 automatyzacja pozyskiwania kartotek do badań,
 opracowanie kanału pozyskiwania danych z sieci handlowych,
 centralny, wielokanałowy system powiadamiania w badaniach
ankietowych (2015-2016).
13
Systemy gromadzenia danych
ze źródeł administracyjnych
TransGUS zapewnia efektywne gromadzenie zasobów z rozproszonych źródeł
(m.in. urzędy marszałkowskie, powiaty, gminy czy stowarzyszenia). W roku 2014
wdrożono funkcjonalność autoryzowanej, bezpiecznej wymiany danych między GUS,
a Narodowym Bankiem Polskim.
Składnica Ogólnopolskich Danych Statystycznych odpowiada za sprawdzenie
techniczne i strukturalne zbiorów przekazywanych ze źródeł administracyjnych (95
zbiorów), zamieszczenie metainformacji dotyczących opisu struktury w Podsystemie
Metainformacji (PM) oraz przekazanie zbiorów do umieszczenia w systemach OBM
lub ABM.
Planowane prace rozwojowe w ramach transferu danych ze źródeł administracyjnych
na 2015 rok:
 automatyzacja wymiany danych z innymi resortami,
 automatyzacja przepływu danych do SIB/SPDS
14
Systemy przetwarzania i integracji danych
statystycznych
Opracowanie i zaprogramowanie ok. 200 dedykowanych Systemów
Informatycznych Badań (SIB) oraz aplikacji off-line.
Przebudowa Systemów Informatycznych Badań (SIB) pod kątem nowej
funkcjonalności dostosowanych do zmieniającego się otoczenia teleinformatycznego i
rozwoju metod badawczych (CATI, CAPI i innych).
System Przetwarzania Danych Statystycznych (SPDS) to rozwiązanie
standaryzujące proces przetwarzania i integracji danych statystycznych, które zostało
wdrożone w 2014 roku.
Prowadzone były prace integracji aplikacji SIB na platformie SPDS – zintegrowano 12
systemów i opracowano 16 tysięcy tablic statystycznych.
Zrealizowano liczne
zewnętrznych.
zamówienia
na
dane
statystyczne
dla
użytkowników
15
Systemy przetwarzania i integracji danych
statystycznych - plany na 2015
 Dalsza integracja aplikacji SIB na platformie SPDS zrealizowanej w ramach
projektu SISP.
 Współpraca w ramach międzynarodowego projektu SIMSTAT – system handlu
zagranicznego - w ramach ESSnet.
 Prowadzenie próbnej wymiany mikrodanych pomiędzy Polską, a państwami
członkowskimi za pomocą bramki CCN.
 Współpraca z innymi uczestnikami projektu ESSnet w szczególności z
Ministerstwem Finansów. Utworzenie środowiska produkcyjnego i testowego
SIMSTAT.
 Udoskonalanie systemu IT do przyjęcia mikrodanych.
 Udoskonalanie nowych struktur rekordu zbioru wywozRR/ wywozMMRR oraz w
prowadzeniu testów walidacyjnych wymianie mikro-danych.
 Udział w projektach: SOPS – Standardowy Opis Potrzeby Statystycznej w ramach
przygotowania i wdrożenia Zintegrowanego Systemu Realizacji Badań
Statystycznych (Program ZSRBS)
 Prace programistyczne związane z wdrożeniem i utrzymaniem systemu SMS.
16
Systemy gromadzenia i udostępniania danych
statystycznych
System STRATEG – rozszerzenie zakresu informacyjnego systemu i administrowanie
systemu.
Hurtownia Danych Statystycznych (HDS) i Publiczna Hurtownia Danych (PHD) –
utrzymanie i zasilanie systemu wraz z systemem udostępniania danych SWAiD.
Centralna Baza Danych (CBD) – administracja, utrzymanie i zasilanie systemu
Środowisko SAS eksploatowanych w GUS/CIS – administracja i utrzymanie środowiska.
SAS-LAN - zapewnienie działania środowiska na potrzeby przetwarzania danych z badań
statystycznych
SAS-OBM – zapewnienie działania środowiska SAS i bezpieczeństwa przetwarzanych w nim
danych, monitorowanie dostępów do danych oraz utrzymanie i udostępnianie systemu
metainformacji utworzonego w ramach domeny OBM.
SAS-ABM – zapewnienie działania środowiska analitycznego SAS na potrzeby realizacji badań,
monitorowanie dostępów do danych oraz, modyfikacja słowników miar, wymiarów i
mikroagregatów w ABM, opracowanie algorytmów normalizujących dane spisowe oraz
modyfikacja agregatów dla Portalu Geostatystycznego.
SAS-NLAB - rozbudowa środowiska pracy dla naukowców (NLAB) pozwalającego na
bezpieczne przetwarzanie danych jednostkowych nieidentyfikowanych przez ośrodki naukowe
SMS - administracja i rozwój systemu.
17
Systemy gromadzenia i udostępniania danych
statystycznych - plany na 2015
 Wykorzystanie systemów opracowanych w ramach SISP na potrzeby
realizacji zadania Budowa Dziedzinowych Baz Danych/Baz Wiedzy
– stworzenie 24 tematycznych baz danych (plus aplikacja mobilna)
 Integracja rozwiązań hurtowni danych z Systemem Metadanych
Statystycznych.
 Rozwój środowiska opartego o standard SDMX – zgodnie z
wymaganiami Eurostatu
 Rozszerzenie zakresu informacyjnego systemu STRATEG
 Przystosowanie środowiska OBM do obsługi danych pozyskiwanych ze
źródeł administracyjnych dla potrzeb badań statystycznych w sposób
zautomatyzowany.
18
Usługi elektroniczne
wytworzone w ramach SISP
System eREGON
Wyszukiwarka REGON
Portal Sprawozdawczy
System Edukacyjny
Elektroniczna komunikacja z urzędem wraz z
elektronicznym obiegiem dokumentów
Bank Danych Lokalnych (w ramach Systemu
Wspomagania Analiz i Decyzji)
19
Usługi elektroniczne
wytworzone w ramach SISP-2
Dostęp do danych rejestrowych REGON
poprzez usługę sieciową
Nadawanie numerów REGON (KRS, KEP)
Dostęp do katalogu linków
Dostęp do Standarów Informacyjnych
Dostęp do zasobów informacyjnych statystyki
publicznej z wykorzystaniem przeglądarki branżowej
Przekazywanie i udostępnianie on-line danych i
metadanych z wykorzystaniem standardu SDMX
(metody push i pull).
20
Usługi elektroniczne
W 2015 roku planuje się:
 oddanie 18 usług polegających na udostępnieniu
Dziedzinowych Baz Wiedzy
 zwiększenie dostępności zasobów Centralnej Biblioteki
Statystycznej poprzez włączenie ich do systemu bibliotek
cyfrowych.
 zwiększenie
dostępności
e-usług
oraz
zasobów
informacyjnych statystyki publicznej poprzez rozbudowę
Centralnego Informatorium Statystycznego GUS.
 Rozwój systemów SOFTUS i ECP.
21
Projekty przygotowywane do realizacji w
ramach perspektywy finansowej 2014-2020
Działania
Państwa:
na
rzecz
Programu
Zintegrowanej
Informatyzacji
 Repozytorium Standardów Informacyjnych Administracji Publicznej w
ramach celu szczegółowego nr 2 Podniesienie dostępności i jakości eusług publicznych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020.
 Wzmocnienie systemu informacyjnego państwa poprzez unowocześnienie
procesu udostępniania danych statystycznych zgłoszonego w ramach celu
szczegółowego nr 2 Podniesienie dostępności i jakości e-usług publicznych
Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020.
22
Dziękuję za uwagę
23
Download