Metody statystyczne w socjologii SYLABUS

advertisement
Metody statystyczne w socjologii
SYLABUS
A. Informacje ogólne
Elementy składowe
sylabusu
Opis
Nazwa jednostki
prowadzącej kierunek
Nazwa kierunku studiów
Poziom kształcenia
Profil studiów
Forma studiów
Kod przedmiotu
Język przedmiotu
Wydziału Historyczno-Socjologiczny
Rodzaj przedmiotu
Dziedzina i dyscyplina nauki
Rok studiów/semestr
Wymagania wstępne (tzw.
sekwencyjny system zajęć
i egzaminów)
Liczba godzin zajęć
dydaktycznych z podziałem
na formy prowadzenia zajęć
Obowiązkowy, MK_3 Metodologiczno-logiczny
Nauk społeczne, socjologia
Rok I, semestr II
Założenia i cele przedmiotu
Metody dydaktyczne oraz
ogólna forma zaliczenia
przedmiotu
Socjologia
Studia pierwszego stopnia,
Ogólnoakademicki,
Stacjonarne,
0500-SS1-2MST
polski
Statystyka
30 godzin wykładu, 30 godzin ćwiczeń
Statystyka jest podstawowym narzędziem opisu i interpretacji danych socjologicznych
zarówno danych zbieranych przez instytucje, jak informacji pozyskiwanych w badaniach
socjologicznych. Statystyka jest również podstawą metodologii badań ilościowych oraz
analiz eksperymentów. Jest również teorią i praktyką wnioskowania statystycznego,
weryfikacji hipotez statystycznych wykorzystujących dane uzyskane z badań
reprezentatywnych. Student uzyskuje wiedzę i umiejętności niezbędne do pracy w roli
socjologa.
Wykład:
Metoda dydaktyczna: wykłady, konsultacje.
Forma zaliczenia: zaliczenie na ocenę(test, obecności, dodatkowy test -w przypadku więcej
niż 2 nieobecności na wykładach)
Ćwiczenia:
Metoda dydaktyczna: ćwiczenia, zadania rozwiązywane indywidualnie lub w grupie, prace
domowe, konsultacje
Forma zaliczenia: zaliczenie na ocenę ( test, obecności, prace domowe, aktywność na
zajęciach, zadania rozwiązywane indywidualnie i grupowo)
Efekty kształcenia
W1. Rozumie pojęcia analizy wielozmiennowej, zakresu i celu modelowania
statystycznego; rozumie definicje podstawowych pojęć wnioskowania statystycznego
W2. Zna podstawowe elementy procesu wnioskowania statystycznego
U1. Potrafi wybrać odpowiednie metody weryfikacji hipotez statystycznych.
U2. Potrafi analizować dane w aspekcie postawionych hipotez statystycznych
K1. Prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykorzystaniem
różnorodnych metod weryfikacji hipotez statystycznych
Punkty ECTS
4
Bilans nakładu pracy
studenta
108 godzin, obejmuje:
udział w wykładach: 30
udział w ćwiczeniach: 30
udział w konsultacjach i zaliczeniu:8
przygotowanie do zajęć 15
wykonanie prac domowych: 5
przygotowanie do zaliczenia ćwiczeń: 10
przygotowanie do zaliczenia wykładów: 10
Odniesienie do kierunkowych
efektów kształcenia
S1_W23
S1_W24
S1_U04, S1_U07
S1_U04, S1_U07
S1_K04
Wskaźniki ilościowe
Data opracowania:
Nakład pracy studenta związany z zajęciami:
wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela
o charakterze praktycznym
01.09.2015
Koordynator
przedmiotu:
Liczba godzin
68
40
Punkty ECTS
2,52
1,48
dr hab. Jan Poleszczuk, prof. UwB
Metody statystyczne w socjologii
SYLABUS
B. Informacje szczegółowe
Elementy składowe sylabusu
Nazwa przedmiotu
Kod przedmiotu
Nazwa kierunku
Nazwa jednostki prowadzącej
kierunek
Język przedmiotu
Opis
Metody statystyczne w socjologii
0500-SS1-2MST
socjologia
Wydział Historyczno-Socjologiczny
polski
Rok I, semestr II
Rok studiów/ semestr
30 godzin wykładu
Liczba godzin zajęć dydaktycznych
oraz forma prowadzenia zajęć
4
Liczba punktów ECTS
dr hab. Jan Poleszczuk, prof. UwB
Prowadzący
•Przypomnienie podstaw rachunku prawdopodobieństwa oraz podstaw kombinatoryki;
Treści
•Wprowadzenie do zagadnień probabilistyki: doświadczenie losowe, zbiór zdarzeń
merytoryczne
elementarnych, zdarzenie losowe, prawdopodobieństwo. Działania na zbiorach, zadania
przedmiotu
Efekty kształcenia
wraz ze sposobem
ich weryfikacji
Forma i warunki
zaliczenia
przedmiotu
Wykaz literatury
podstawowej
i uzupełniającej
na grafach Venna;
•Pojęcie niezależności stochastycznej i jej mierniki;
•Zmienna losowa i jej rozkład – zmienna losowa skokowa, rozkład prawdopodobieństwa
i dystrybuanta zmiennej losowej skokowej, parametry rozkładu zmiennej losowej
skokowej;
•Rozkład dwumianowy Bernoulliego i wyliczanie podstawowych parametrów (wartość
oczekiwana, odchylenie standardowe);
•Zmienna losowa ciągła i jej rozkład. Gęstość prawdopodobieństwa i dystrybuanta
zmiennej ciągłej.
•Rozkład normalny, krzywa gęstości prawdopodobieństwa. Parametry rozkładu zmiennej
ciągłej.
•Rozkład geometryczny i rozkład wykładniczy;
•Populacja i próba losowa. Próba losowa i schematy losowania próby. Rozkład zmiennej
w populacji, rozkład zmiennej w konkretnej próbie i rozkład statystyki z próby w
przestrzeni prób.
•Zależność rozkładu zmiennej losowej „średnia z próby” od rozkładu zmiennej
statystycznej w populacji.
•Weryfikacja hipotez parametrycznych. Hipotezy statystyczne i ich rodzaje.
Eksperyment losowy, funkcja decyzyjna, błędy I-go i II-go rodzaju, poziom istotności.
•Weryfikacja hipotez o wartości średniej;
•Weryfikacja hipotez o różnicy średnich;
•Weryfikacja hipotez nieparametrycznych. Zastosowanie testu chi-kwadrat.
efekty
weryfikacja
W1. Rozumie pojęcia analizy wielozmiennowej, zakresu i celu
Test
modelowania statystycznego; rozumie definicje podstawowych pojęć
wnioskowania statystycznego
W2. Zna podstawowe elementy procesu wnioskowania statystycznego
Test
U1. Potrafi wybrać odpowiednie metody weryfikacji hipotez
Test
statystycznych.
Forma zaliczenia: zaliczenie na ocenę.
Warunki zaliczenia:
-Warunkiem dopuszczenia do testu zaliczeniowego jest obecność na wykładach i
uzyskanie zaliczenia z ćwiczeń.
- Student, który będzie miał więcej niż 2 nieobecności na wykładach, będzie musiał
przed przystąpieniem do testu zaliczeniowego zdać dodatkowy test.
Literatura podstawowa:
 G. Lissowski, J. Haman, M. Jasiński, Podstawy statystyki dla socjologów, Wyd. Scholar,
2008;
 G. Wieczorkowska, J. Wierzbiński, Statystyka. Analiza badań społecznych, Wyd.
Scholar, 2007
 M. Sobczyk, Statystyka, Warszawa
 P. Francuz, R. Mackiewicz, Liczby nie wiedzą, skąd pochodzą. Przewodnik
po metodologii i statystyce nie tylko dla psychologów, wyd. KUL, 2007
Literatura dodatkowa:
 Luszniewicz, Statystyka nie jest trudna. Metody wnioskowania statystycznego, PWE
2001
 L. Lehmann, Testowanie hipotez statystycznych, PWN, 1968
……………………………….
podpis osoby składającej sylabus
Metody statystyczne w socjologii
SYLABUS
B. Informacje szczegółowe
Elementy składowe sylabusu
Nazwa przedmiotu
Kod przedmiotu
Nazwa kierunku
Nazwa jednostki prowadzącej
kierunek
Język przedmiotu
Opis
Metody statystyczne w socjologii
0500-SS1-2MST
socjologia
Wydział Historyczno-Socjologiczny
polski
Rok I, semestr II
Rok studiów/ semestr
30 godzin ćwiczeń
Liczba godzin zajęć dydaktycznych
oraz forma prowadzenia zajęć
4
Liczba punktów ECTS
mgr Łukasz Wołyniec
Prowadzący
Elementy
kombinatoryki
i rachunku prawdopodobieństwa
Treści
Rozkłady
jedno
i
dwuzmiennowe
merytoryczne
Obliczanie parametrów zmiennej losowej
przedmiotu
Efekty kształcenia
wraz ze sposobem
ich weryfikacji
Rozkład normalny i jego parametry
Miary zależności dla różnych poziomów pomiaru zmiennej
Minimalna liczebność próby
Podstawy wnioskowania statystycznego
Testowanie hipotez statystycznych
Komputerowe narzędzia wspomagające analizę (Excel i SPSS),
efekty
W2. Zna podstawowe elementy procesu wnioskowania
statystycznego
U1. Potrafi wybrać odpowiednie metody weryfikacji hipotez
statystycznych.
U2. Potrafi analizować dane w aspekcie postawionych hipotez
statystycznych
K1. Prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z
wykorzystaniem różnorodnych metod weryfikacji hipotez
statystycznych
weryfikacja
Test, praca
domowa, ocena
wykonywanych
zadań podczas
zajęć
Test, praca
domowa, ocena
wykonywanych
zadań podczas
zajęć
Test, praca
domowa, ocena
wykonywanych
zadań podczas
zajęć
Praca domowa,
ocena
wykonywanych
zadań podczas
zajęć
Forma i warunki
zaliczenia
przedmiotu
Forma zaliczenia: zaliczenie na ocenę
Warunki zaliczenia:
- Obecności, dozwolona jest 1 nieobecność w semestrze. Nadprogramowe nieobecności
muszą być zaliczone na dyżurze do końca semestru.
- Aktywność na zajęciach
- Wykonywanie podczas zajęć zadań indywidualnych i grupowych
- Wykonanie zleconych przez prowadzącego prac domowych
- Kolokwium (test)
Wykaz literatury
podstawowej
i uzupełniającej
Literatura podstawowa:
 G. Lissowski, J. Haman, M. Jasiński, Podstawy statystyki dla socjologów, Wyd. Scholar,
2008;
 G. Wieczorkowska, J. Wierzbiński, Statystyka. Analiza badań społecznych, Wyd.
Scholar, 2007
 M. Sobczyk, Statystyka, Warszawa
 P. Francuz, R. Mackiewicz, Liczby nie wiedzą, skąd pochodzą. Przewodnik
po metodologii i statystyce nie tylko dla psychologów, wyd. KUL, 2007
Literatura dodatkowa:
 Luszniewicz, Statystyka nie jest trudna. Metody wnioskowania statystycznego, PWE
2001
 L. Lehmann, Testowanie hipotez statystycznych, PWN, 1968
……………………………….
podpis osoby składającej sylabus
Download