Metodologia bada* empirycznych

advertisement
Metodologia
badań empirycznych
Nauka a wiedza - Błędy badawcze,
Język zmiennych - Dialektyka badań społecznych,
Paradygmaty, teoria i badania społeczne
Działalność badawcza człowieka
• Praktycznie wszyscy ludzie wykazują potrzebę przewidywania
swojego przyszłego położenia. Dzieje się to w ramach rozumowań
przyczynowo-skutkowych i probabilistycznych,
• Po pierwsze - Łączenie zmiennych na zasadzie jedno zdarzenie
warunkuje powstanie drugiego,
• Po drugie – uczymy się że takie przyczynowo-skutkowe modele
mają charakter probabilistyczny – skutki pojawiają się częściej, gdy
wystąpią przyczyny, a rzadziej gdy tych przyczyn zabraknie,
• Ludzkie poszukiwania mają na celu udzielenie odpowiedzi na
pytanie co, jak i dlaczego?
• Dążymy do tego obserwując i starając się zrozumieć. Chodzi o
wyjaśnienie wydarzeń i możliwość ich przewidywania.
Nauka a wiedza - Błędy badawcze
• Należy odróżniać przewidywanie od rozumienia,
• Gdy rozumiemy coś dzięki bezpośredniemu
doświadczeniu, to dlatego, że czynimy obserwacje i
szukamy prawidłowości w tym co obserwujemy,
• Jednakże większość naszej podstawowej wiedzy bierze
się ze swoistej umowy, a nie z indywidualnego
doświadczenia (wiedza uzgodniona),
• Źródła wiedzy uzgodnionej to: tradycja i autorytet
Nauka a wiedza - Błędy badawcze
• TRADYCJA – prawdy które wszyscy wiedzą, wiedza jest
kumulatywna, odziedziczony zbiór informacji i wyjaśnień jest
trampoliną dla dalszego rozwoju.
• Tradycja może być przeszkodą dla ludzkich poszukiwań,
• Zmiana tradycyjnego postrzegania problemu może być
ryzykowna, może być piętnowa, czasem surowo oceniana,
tak naprawdę bliżej prawdy jest stanowisko, że ogół badaczy
rzadko poszukuje innowacji.
• AUTORYTET – zmiana jest wynikiem pozycji i statusu
odkrywcy. Rola ekspertów i procesów związanych ze
specjalizacją. Problem to wypowiedzi autorytetów na tematy
nienależące do ich specjalizacji.
Błędy w badaniach
• Tradycja i autorytet to punkt wyjścia dla naszych własnych
badań.
• UWAGA! Czasami te czynniki mogą jednak sprawić, że
zaczniemy w złym miejscu lub wyznaczą błędny kierunek
naszych badań.
• Oprócz zagrożeń związanych z tradycją i autorytetem na co
dzień popełniamy także cały szereg innych, dość
powszechnych błędów.
• Podstawowe problemy to:
• 1) błędne obserwacje, 2) nieuprawnione uogólnienia, 3)
wybiórcza obserwacja, 4) nielogiczne rozumowania.
• Zadaniem nauki jest stworzenie, a raczej nieustanne
poszukiwanie zabezpieczeń przed błędami.
Błędy w badaniach
• BŁĘDNE OBSERWACJE – często odtwarzamy rzeczywistość na
podstawie przypadkowo poczynionych obserwacji, tak jak
pamiętamy pewne zdarzenia. W praktyce często nie
zgadzamy się miedzy sobą co do rzeczywistego przebiegu
zdarzeń.
• W przeciwieństwie do okazjonalnej działalności badawczej
człowieka, obserwacja naukowa jest działaniem świadomym,
opartym na całym szeregu kryteriów pomiaru i zasadach
obserwacji. Eliminuje to zniekształcenia w procesie
obserwacji, czyni wynik dużo bardziej precyzyjnym.
• Badacz świadomie stosujący metody i techniki badań
naukowych jest przygotowany do obserwacji. Jest świadomy,
prowadzi obserwacje w sposób staranny i przemyślany.
Systematyzuje proces gromadzenia informacji
Błędy w badaniach
• NIEUPRAWNIONE UOGÓLNIENIA – kilka podobnych sytuacji
to dowód na istnienie ogólnego wzorca.
• Czasem pochopnie wyciągamy daleko idące wnioski w
oparciu o kilka obserwacji. Czasem liczba obserwacji jest
bardzo mała, a czasem uogólnienie idzie bardzo daleko,
niejako odrywając się od zdarzeń, które w mikro skali
tłumaczą pewne prawidłowości, jednakże w przestrzeni
procesów społecznych są mało istotne.
• Naukowcy w celu wyeliminowania tego błędu prowadzą
odpowiednio szerokie obserwacje – duże i reprezentatywne
próby, względnie uruchamiają proces replikacji badań
Błędy w badaniach
• WYBIÓRCZA OBSERWACJA – koncentracja na tych
wydarzeniach i sytuacjach, które pasują do naszego wzorca,
świadoma lub czasami podświadoma postawa ignorowania
tych które do wzorca nie pasują.
• Badacz formułuje wniosek, że istnieje określona
prawidłowość, następnie opracowuje ogólne wyjaśnienie
przyczynowe, a w dalszych ustaleniach pomija sytuacje
nietypowe,
• Przeciwdziałanie: odpowiednio duże i reprezentatywne
próby, szukanie tzw. przypadków nietypowych i ich analiza,
rzetelne przedstawianie założeń metodologicznych,
ujawnianie wzorców analizy oraz narzędzi badawczych.
Błędy w badaniach
• NIELOGICZNE ROZUMOWANIA – każdemu z nas zdarza się
czasami myśleć zawstydzająco nielogicznie (błąd hazardzisty
– dobra lub zła passa przepowiada swoje przeciwieństwo).
• Wyjątek potwierdzający regułę – sformułowanie kompletnie
pozbawione sensu. Wyjątek może pozwolić nam zwrócić
uwagę na jakąś regułę, czy na to co wydaje się regułą.
Niestety w żadnym systemie logicznym nie może on
potwierdzać reguły, skoro w istocie jej zaprzecza.
• Naukowcy zatem muszą świadomie stosować systemy
logiczne i to w sposób jednoznaczny . Logiczna analiza to
podstawa rozumowania, która powinna być równie staranna
co rzetelność w obserwacji.
• Ponadto publiczny charakter nauki oznacza, że stała
aktywność innych uczonych będzie poddawała weryfikacji
poczynione przez nas ustalenia. Zawsze znajdą się badacze,
którzy mogą zakwestionować błędne rozumowania.
Natura rzeczywistości
• Codzienność to tzw. naiwny realizm (zderzenie z pięścią) –
otaczający świat realnie istnieje, jest to powszechne
przekonanie. W życiu codziennym jest to wystarczające.
• W perspektywie nauki sytuacja się komplikuje. Przyjąć
możemy, że natura rzeczywistości jest prawdopodobnie
bardziej złożona – tzw. filozoficzne tło rzeczywistości.
• Walt Anderson (1990) – trzy ujęcia rzeczywistości, spojrzenia,
perspektywy dla postrzegania otaczającego nas świata i
procesów w nim zachodzących:
• PREMODERNISTYCZNE,
• MODERNISTYCZNE,
• POSTMODERNISTYCZNE.
Ujęcie premodernistyczne
• Spojrzenie najbardziej stare i tradycyjne. Założenie, że
widzimy rzeczy i zjawiska takie jakie są one w
rzeczywistości. Czyli postrzegamy realne ontologiczne byty
i zjawiska.
• W toku ewolucji zauważyliśmy, że nie zawsze podzielamy
poglądy i spostrzeżenia innych ludzi.
• Naszą pewność postrzegania zachwiały: świadomość
różnorodności, zwiększenie mobliności, gromadzenie
doświadczenia oraz jego krytyczna weryfikacja, a przede
wszystkim wymian myśli między różnymi społecznościami.
• Odkrycie rzeczywistości, w której inni oceniali, czy widzieli
pewne zjawiska zupełnie inaczej niż my. (zatem ci inni są
zupełnie głupi!!! – brak akceptacji dla różnorodności)
Ujęcie modernistyczne
• Różnorodność jest uprawniona, inni nie tylko
postrzegają rzeczywistość inaczej, ale mają do tego
pełne prawo.
• Nikt się nie myli, rzeczy zjawiska mają określone cechy,
a różni obserwatorzy maja o nich różne wyobrażenia,
• Modernistyczne ujęcie oznacza, że nie należy
bezwzględnie wybierać określonej optyki. Choć
pamiętać musimy o tradycji i autorytetach.
• Zjawisko, przedmiot realnie istnieją, natomiast wszyscy
obserwujący, czy też analizujący mogą subiektywnie
oceniać te byty i mają do tego pełne prawo.
Ujęcie postmodernistyczne
• Rzeczywiste są tylko wyobrażenia, które uzyskujemy dzięki
naszym punktom widzenia.
• Rzeczy czy zjawiska nie istnieją realnie, przynajmniej nie ma to
istotnego znaczenia. Nic nie istnieje tam na zewnątrz, wszystko
jest tu w środku.
• Przedmioty, zjawiska nie istnieją jako takie, w rzeczywistości
funkcjonują tylko (jedynie) różne ich wizerunki uchwycone z
różnych stron. Przy czy, co jest bardzo ważne, wszystkie te
wizerunki są tak samo prawdziwe.
• Ujęcie modernistyczne zakłada nieuchronność ludzkiej
subiektywności, spojrzenie postmodernistyczne sugeruje
natomiast, że przede wszystkim nie ma żadnej obiektywnej
rzeczywistości, którą można by obserwować. Istnieje tylko kilka
naszych subiektywnych perspektyw (wyobrażeń).
Teoria społeczna
• Teoria naukowa (społeczna) zajmuje się tym co jest, a nie tym co
być powinno. Filozofia społeczna, w przeszłości łączyła w sobie
obserwacje ze spekulacjami dotyczącymi przyczyn wydarzeń i
pomysłami jak świat powinien wyglądać.
• Chociaż współcześnie badacze społeczni mogą od czasu do czasu
czynić to samo, jednak jako naukowcy skupiają się w na tym co
faktycznie się dzieje i dlaczego.
• Teoria naukowa nie może rozstrzygać sporów o wartości. Nauka
nie może określać np. czy kapitalizm jest lepszy, czy gorszy od
socjalizmu. Może natomiast określić, jak oba systemy funkcjonują
w kategoriach pewnego zestawu uzgodnionych kryteriów (wolność
jednostki, godność, opieka, pomoc słabszym, dostęp do edukacji
itd.)
Teoria społeczna
• Nauki społeczne mogą nam pomóc dowiedzieć się jedynie, co
istnieje i dlaczego.
• Możemy je wykorzystać, aby określić, jak powinno być, tylko jeśli
ludzie wspólnie uzgodnią pewne kryteria pozwalające
zadecydować, które wyniki są lepsze od innych – zgoda taka
pojawia się bardzo rzadko.
• Teoria badań społecznych zmierza do odkrywania prawidłowości
w życiu społecznym. Powiedzmy w tym miejscu, ze życie
społeczne zorganizowane jest w oparciu o cały zestaw reguł
formalnych, który tworzy wstępnie wysoki poziom
prawidłowości. Uwaga ta ma jeszcze większe znaczenie w
obszarze prawoznawstwa.
• Zadaniem jest zatem obserwowanie norm formalnych ale także
całego zespołu reguł, norm społecznych tworzących kolejne
prawidłowości, czy wymuszających określone reakcje czy
zachowania.
Teoria społeczna
• WYJĄTKI – zaburzają odkrywane prawidłowości, jak je zatem
postrzegać w obszarze ustaleń naukowych.
• Wyjątek nie dyskredytuje odkrytej prawidłowości. Rzetelnie,
logicznie i dobrze warsztatowo ustalona reguła wciąż działa.
• Społeczne prawa to modele probabilistyczne, które nie staja
się mniej rzeczywiste tylko dlatego, że jakieś przypadki nie
pasują do ogólnego wzorca.
• Badacze społeczni przewidują, opierając się na
prawdopodobieństwie. Gdy zaobserwują regułę mają
podstawy aby pytać, dlaczego ona istnieje i pod jakimi
warunkami jest skuteczna.
Zbiorowości zamiast jednostek
• Prawidłowości ustalane są najczęściej w perspektywie zbiorowych
zachowań wielu jednostek, chodzi o odtworzenie mechanizmów,
sylwetek.
• Chociaż często, badamy pojedynczy przypadki, zajmujemy się
motywacjami jednostek, analizujemy personalne cechy, sama
jednostka rzadko bywa bezpośrednim przedmiotem
przedsięwzięcia badawczego.
• Przeciwnie chodzi o stworzenie teorii prezentujących mechanizmy i
reguły życia grupowego.
• Teorie nauk społecznych wyjaśniają dlaczego zebrane wzorce
zachowań wykazują regularność, mimo że uczestniczące w nich
jednostki zmieniają się w czasie.
• Skrajnie pojmując taką postawę możemy powiedzieć, że nie chodzi
o zrozumienie człowieka. Celem jest system w jakim żyją ludzie,
dlaczego robią to co robią. Zatem nie ludzie a zmienne są dla nas
istotne.
Wartości i zmienne
• Teorie naukowe formułuje się w tzw. języku zmiennych.
• Pozornie język zmiennych może wydawać się sztuczny.
• PRZYKŁAD!!!: Przedmiotem uwagi obrońcy jest sprawca, jeśli prokurator
zarzuca sprawcy popełnienie przestępstwa, celem obrońcy jest
maksymalna możliwa w tych warunkach minimalizacja zakresu
odpowiedzialności, czy nawet dowiedzenie niewinności.
• Natomiast przedmiot badań nad prawem, w tym przypadku jest zupełnie
inny, są to zmienne związane z np.: etiologią zachowań przestępnych lub
skuteczność środków zapobiegawczych itd.
• Dla naukowca zajmującego się prawem sprawca ma znaczenie tylko jako
przykład procesu kryminalizacji. Nie znaczy to, że nie ma dla nas znaczenia
człowiek/sprawca. Jednakże w tym badaniu ma on dla nas znaczenie tylko
ze względu na to co może nam ujawnić w zakresie wiedzy o etiologii czy
efektywności.
• Ważne jest studiowanie zmiennych oraz cech. Nauka mówiąca językiem
zmiennych, traktuje w pewnym sensie ludzi jako jednostki uwikłane w
procesy, które badamy. Ludzie są swoistymi nosicielami zmiennych.
Wartości i zmienne
• WARTOŚCI – to własności lub cechy, które opisują przedmiot.
• Wszystkie określenia służące do opisu siebie lub kogoś innego,
względnie przedmiotów itd. Wszystko co można powiedzieć o
tych przedmiotach w kategorii ich charakterystyki wiąże się z tzw.
WARTOŚCIAMI ZMIENNYCH.
• W tej perspektywie proces logicznego pogrupowania wartości
zmierza do wytworzenia pojęcia ZMIENNEJ.
• PRZYKŁAD:
• wartości – mężczyzna, kobieta – zmienna płeć,
• wartości – rolnik, profesor, adwokat, lekarz – zmienna zwód,
• wartości – klasa wyższa, średnia, niższa – zmienna klasa
społeczna
Zmienne zależne i niezależne
• Związek między zmiennymi a ich wartościami, stanowi bardzo
ważny element procesu badawczego,
• Proces ich odkrywania i interpretowania bywa czasem dość
skomplikowany,
• Na tym etapie upraszczając nieco ten schemat powiedzmy, że
teorie opisują takie związki między zmiennymi, których z
logicznego punktu widzenia można się spodziewać (związane jest
to często z przyczynowością).
• Zmienne w relacji do siebie traktować możemy jako zmienne
niezależne i zależne.
• Zmienne zależne – zależą od czegoś, są swoistym skutkiem
• Zmienne niezależne – to te elementy które wpływają , warunkują
zmiany w zakresie zmiennych zależnych, w danym układzie
zmiennych, są w istocie przyczyną.
Dialektyka badań społecznych
• WYJAŚNIENIE IDIOGRAFICZNE – forma rozumowania
przyczynowego, polegająca na wyjaśnieniu pojedynczej
sytuacji (zdarzenia) bardzo wyczerpująco. Analiza krok po
kroku wszystkich istotnych elementów wpływających na ten
jeden konkretny przypadek.
• Gdy finalizujemy wyjaśnienie idiograficzne, mamy poczucie,
że w pełni rozumiemy przyczyny tego co się w tym
konkretnym przypadku stało.
• Jednocześnie zasięg naszych ustaleń ograniczony jest do tego
i wyłącznie tego jednego przypadku.
• Choć poszczególne elementy wyjaśnienia idiograficznego
mogą mieć zastosowanie do innych sytuacjach, naszą
intencją jest wyjaśnić w pełni ten jeden przypadek.
Dialektyka badań społecznych
• WYJAŚNIENIE NOMOTETYCZNE – uogólnione rozumienie
wielu przypadków.
• Poszukiwanie wyjaśnień dla pewnej klasy sytuacji czy
zdarzeń. Wyjaśnienie ma charakter bardziej ogólny, obejmuje
krąg doświadczeń i obserwacji. Dotyczy bezpośredniego
związku między zmiennymi.
• Poszukiwanie ma charakter ekonomiczny. Używamy jednego
lub kilku czynników wyjaśniających. Ostatecznie obraz jest
wyjaśnieniem cząstkowym, a nie kompletnym zespołem
czynników.
• Często mówimy w tym przypadku: „w sumie”, „zazwyczaj”,
„w takich warunkach zwykle”.
• Mogą zdarzać się wyjątki, ale prawidłowości są realne i
znaczące, nawet jeśli nie są doskonałe
Dialektyka badań społecznych
• Badacze społeczni mają dostęp do dwóch rodzajów
wyjaśnień.
• Raz mogą poszukiwać związków na bardzo szeroka
skalę, a w innym przypadku zgłębiać to co
specyficzne, wyjątkowe i jedyne w swoim rodzaju.
• Oba podejścia są prawdziwą nauką, oba są
równoprawne.
• Wreszcie oba podejścia mogą dawać dużą
satysfakcję i sprawiać równie dużą przyjemność.
Teoria indukcyjna i dedukcyjna
• ROZUMOWANIE INDUKCYJNE – przechodzi od
tego co konkretne, do tego, co ogólne. Proces
poznania przebiega od zestawu szczegółowych
obserwacji do odkrycia prawidłowości.
• Ustalona w takim procesie prawidłowość
odzwierciedla pewien stopień uporządkowania
wszystkich zebranych zdarzeń i danych.
• Odkrycie mówi najczęściej jedynie, że określony
wzór (prawidłowość) istnieje, niekoniecznie jest
w stanie odpowiedzieć dlaczego tak się dzieje?
Teoria indukcyjna i dedukcyjna
• ROZUMOWANIE DEDUKCYJNE – zaczyna się od
stwierdzeń (prawd) ogólnych i przewidują konkretne
obserwacje, które pozwolą ocenić przyjęte
rozumowanie.
• Dedukcja przechodzi od tego, co ogólne, do tego, co
szczegółowe. Przechodzi od wzorca, którego możemy
oczekiwać z logicznego lub teoretycznego punktu
widzenia, do obserwacji, które sprawdzają, czy
oczekiwany wzorzec rzeczywiście się pojawia.
• Dedukcja zaczyna się od dlaczego i przechodzi do czy,
podczas gdy indukcja to ruch w przeciwnym kierunku.
Dane jakościowe i ilościowe
• Rozróżnienie na dane jakościowe i ilościowe zazwyczaj pokrywa się
z rozróżnieniem na dane liczbowe i nieliczbowe.
• Każda obserwacja ma na początku charakter jakościowy. Natura
rzeczy nie jest liczbowa czy ilościowa, czasem jednak korzystnie jest
nadać im tą numeryczną formę (kwantyfikacja).
• Kwantyfikacja sprawia, że nasze obserwacje staja się bardziej
wyraziste. Łatwiej wtedy agregować dane, porównywać. Otwiera to
możliwość zastosowania analiz statystycznych (średnie, mediany,
czy wzory lub modele matematyczne).
• Obie metody są użyteczne i równouprawnione. Jednakże wymagają
innych umiejętności i procedur.
• Można zauważyć, że podejście jakościowe bliższe jest wyjaśnieniom
idiograficznym, a ilościowe wyjaśnieniom nomotetycznym.
Dane jakościowe i ilościowe
• Przyjęcie podziału na badania jakościowe i ilościowe nie oznacza
nakazu ścisłego związania, specjalizacji własnej aktywności
badawczej z jednym ze wskazanych podejść. Pełne zrozumienie
jakiegoś zagadnienia często wręcz wymaga zastosowania obu
technik.
• PRZYKŁAD (zmienna wiek):
• Spotkania z osobami starszymi – ilościowe podejście, ustalenie wieku
każdej spotykanej przez nas osoby i obliczona średnia.
• Dojrzałość, wygląd – jakościowe badanie, ustalenie czy spotykane
osoby wykazują postawy, poglądy dojrzałe tu już płynniejsza jest
kategoria. A w przypadku wyglądu – tzw. nie wygląda na swój wiek.
• W badaniach jakościowych mamy zdecydowanie większe bogactwo
znaczeniowe, ale jednocześnie pojawia się wieloznaczność. Sens
określeń często wyrasta z osobistych doświadczeń lub doświadczeń
innych ludzi. Dwie rzeczy są tu pewne: 1) ty i ja nie mamy zapewne
na myśli dokładnie tego samego oraz 2) nie wiesz dokładnie, co jam
na myśli i vice versa
Badania podstawowe i stosowane
• Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach
finansowania nauki (Dz.U z 2010, nr 96 poz. 615 z poź.
zm.)
• BADANIA PODSTAWOWE – oryginalne prace badawcze
eksperymentalne lub teoretyczne podejmowane przede
wszystkim w celu zdobywania nowej wiedzy o
podstawach zjawisk i obserwowanych faktów bez
nastawienia na bezpośrednie praktyczne zastosowanie i
użytkowanie.
• BADANIA STOSOWANE – prace badawcze podejmowane
w celu zdobycia nowej wiedzy, zorientowane przede
wszystkim na zastosowanie w praktyce.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Literatura
John W.Creswell, Projektowanie badań naukowych. metody jakościowe, ilościowe i mieszane, Kraków 2013;
Earl Babbie, Podstawy badań społecznych, Warszawa 2009 (PWN),
David Silverman, Prowadzenie badań jakościowych, Warszawa 2009 (PWN),
David Silverman, Interpretacja danych jakościowych, Warszawa 2012 (PWN),
Krzysztof Tomasz Konecki, Studia z metodologii badań jakościowych. Teoria ugruntowana, Warszawa 2000 (PWN),
Red. Norman K. Denzim, Yvonna S. Lincoln, Metody badań jakościowych, Tom I i Tom II, Warszawa 2010 (PWN),
Antoni Sułek, Ogród metodologii socjologicznej, Warszawa 2002 (Scholar),
Uwe Flick, Projektowanie badania jakościowego, Warszawa 2012 (PWN),
Tim Rapley, Analiza konwersacji, dyskursu i dokumentów, Warszawa 2010 (PWN),
Graham Gibbs, Analizowanie danych jakościowych, Warszawa 2011 (PWN),
Steinar Kvale, Prowadzenie wywiadów, Warszawa 2011 (PWN),
Stefan Nowak, Metodologia badań społecznych, Warszawa 2010 (PWN),
Emile Durkheim, Zasady metody socjologicznej, Warszawa 1968 (PWN),
Janina Błachut, Problemy związane z pomiarem przestępczości, Wolters Kluwer 2007
T.Kotarbiński, Traktat o dobrej robocie, PWN, Łódź 1957, Tegoż, O pojęciu metody (1957), (w:) Dzieła wszystkie, t. 2,
Ossolineum, Wrocław 1993;
K.Opałek, Problemy metodologiczne nauki prawa, Warszawa 1962;
A.Podgórecki, Socjologia prawa, Warszawa 1962;
P. Feyerabend, Against Method, 3rd ed. 1993 (ostatni reprint w 2009); polskie tłumaczenie: Przeciw metodzie, Wyd.
Siedmiogród 2001;
R. Rorty, Obiektywność, relatywizm i prawda, Wyd Aletheia 1999;
R. Rorty, Przygodność, ironia i solidarność, Wyd. W.A.B 2009;
T. Kuhn, Struktura rewolucji naukowych, Wyd Aletheia 2009,
T. Kuhn, Dwa bieguny. Tradycja i nowatorstwo w badaniach naukowych, tł. i posłowiem opatrzył Stefan Amsterdamski,
Warszawa 1985, PIW;
M. Fucoult, Słowa i rzeczy, Wyd. słowo/obraz terytoria 2005;
J. Derrida, De la grammatologie (O gramatologii, przeł. Bogdan Banasiak, Wydawnictwo KR, Warszawa 1999), Tegoż, Marges de
la philosophie (Marginesy filozofii, przeł. Adam Dziadek, Janusz Margański, Paweł Pieniążek, Wydawnictwo KR, Warszawa
2002);
Download