Matematyczne metody mechaniki kwantowej

advertisement
Nazwa kursu
ZAJĘCIA WYRÓWNAWCZE Z MATEMATYKI DLA KANDYDATÓW NA STUDIA
DRUGIEGO STOPNIA NA KIERUNKU FIZYKA TECHNICZNA NA WYDZIALE FTIMS
Nazwa przedmiotu
Matematyczne metody mechaniki kwantowej
Jednostka
prowadząca
Instytut Fizyki
Kierownik
i realizatorzy
adres e-mail: [email protected]
tytuł Imię i Nazwisko: dr inż. Jaromir Tosiek
Formy zajęć i liczba
godzin
Wyk.
Ćw.
Lab.
Proj.
Inne
Suma godzin
15
15
0
0
0
30
Efekty kształcenia
Studenci zdobędą wiedzę zapewniającą pełne zrozumienie nowoczesnego wykładu z mechaniki
kwantowej prowadzonego na studiach drugiego stopnia.
Wymagania wstępne
Podstawowe działania na liczbach zespolonych, różniczkowanie i całkowanie funkcji zmiennej
rzeczywistej.
Organizacja
przedmiotu i treści
kształcenia
WYKŁAD + ĆWICZENIA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Podstawy teorii przestrzeni liniowych
Algebra macierzy
Teoria przestrzeni Hilberta
Wielomiany ortogonalne
Operatory liniowe w przestrzeni Hilberta
Równanie na wartości i wektory własne operatora.
Iloczyn tensorowy przestrzeni wektorowych.
Forma zaliczenia sprawdzenia
osiągnięcia efektów
kształcenia
zaliczenie na podstawie obecności
Literatura
1. A. I. Kostrikin, „ Wstęp do algebry” tom 1 i tom 2, Wydawnictwo Naukowe PWN,
Warszawa 2004.
2. W. Mlak, „Wstęp do teorii przestrzeni Hilberta”, PWN, Warszawa 1970.
3. M. Grabowski, R. Ingarden, „Mechanika kwantowa. Ujęcie w przestrzeni Hilberta”,
PWN, Warszawa 1989.
4. A. Bohm, „Quantum Mechanics. Foundations and Applications”, Springer – Verlag,
Berlin 1993.
Uwagi
Aktualizacja
Łódź dn. 05.05. 2009 r.
05 maja 2009 r.
dr inż. Piotr Górski
Download