Proces nowotworowy

advertisement
I rok Farmacja
Zagadnienia do przygotowania
na ćwiczenia i seminaria z przedmiotu BIOLOGIA i GENETYKA
21-25.11.2016 (prowadzący: dr Dariusz Kuśmierz)
Temat: Transformacja nowotworowa
1. Epidemiologia nowotworów (zapadalność, chorobowość, umieralność, śmiertelność, wskaźnik
struktury, 5-letni współczynnik przeżycia, standaryzacja danych), nowotwory społeczeństw
bogatych i biednych.
2. Cechy komórek nowotworowych (porównanie komórek nowotworowych i prawidłowych), klonalny
rozwój nowotworu, nieśmiertelność.
3. Porównanie nowotworów łagodnych i złośliwych.
4. Nazewnictwo i klasyfikacje stopnia zaawansowania procesu nowotworowego (TNM).
5. Czynniki terato- i onkogenne, kancerogeny chemiczne (narażenie środowiskowe i zawodowe,
występujące w żywności i używkach), fizyczne i biologiczne (wirusy, bakterie, pasożyty).
6. Molekularne podłoże procesu nowotworowego (predyspozycje genetyczne do rozwoju
nowotworów, nowotwory indukowane i spontaniczne), polipowata postać raka jelita grubego.
7. Protoonkogeny i onkogeny w cyklu komórkowym, powstawanie onkogenów.
8. Geny supresorowe w transformacji nowotworowej (TP53, APC, P21, RB).
9. Geny mutatorowe.
10. Etapy procesu nowotworowego: faza inicjacji, faza promocji i faza progresji.
11. Angiogeneza w procesie nowotworzenia.
12. Cząsteczki integryn i ich znaczenie w procesie przerzutowania nowotworu.
13. Przyczyny nieśmiertelności komórek nowotworowych.
14. Artykuł ! R.A. Weinberg: „Jak powstaje rak?”; Świat Nauki, listopad 1996, str. 32 -41.
15. Artykuł ! D.L. Davis i H.L. Bradlow; „Estrogeny środowiskowe a rak piersi”; Świat Nauki, grudzień 1995,
str. 76 -82.
16. Artykuł ! W.W. Gibbs: „Poszukiwanie korzeni rak”; Świat Nauki, sierpień 2003, str. 24 -33.
17. Artykuł ! P. Kopczyński i M.R. Krawczyński; „Rola onkogenów i genów supresji nowotworów w onkogenezie”;
Nowiny Lekarskie, 2012, 81, 6, str. 679 -681.
Zalecana literatura:
A. Kułakowski i A. Skowrońska-Gardas „Onkologia” podręcznik dla studentów medycyny, Wydawnictwo Lekarskie PZWL 2003
R. Kordek, J. Jassem, M. Krzakowski, A. Jeziorski „Onkologia” podręcznik dla studentów i lekarzy, Via Medica 2006
J. Pawlęga „Zarys Onkologii” podręcznik dla studentów i lekarzy, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego 2002
B. Alberts „Podstawy biologii komórki – wprowadzenie do biologii molekularnej” PWN 1999
P. Węgleński Genetyka molekularna PWN 1995
J. Bal, Springer, „Badania molekularne i cytogenetyczne w medycynie. Elementy genetyki klinicznej", PWN 1998
J. Kawiak „Podstawy cytofizjologii” Wydawnictwo Naukowe PWN 1995
J. Kawiak „Seminaria z cytofizjologii dla studentów medycyny, weterynarii i biologii” Urban&Partner 2002
Świat Nauki: 12/1995, 11/1996, 8/2003
Download