TEMATYKA BADAŃ

advertisement
TEMATYKA BADAŃ
Molekularne i komórkowe mechanizmy odpowiedzi na związki
przeciwnowotworowe i ich analogi. Badania prowadzone są in vitro
na wybranych liniach komórek nowotworowych: białaczki, czerniaka i raka
piersi.
Koło prowadzi swoją działalność na 2 płaszczyznach: teoretycznej i
praktycznej, a do głównych priorytetów należy:
1. Poszerzenie wiedzy studentów z zakresu molekularnych podstaw procesu
powstawania i rozwoju nowotworów oraz technik biologii molekularnej
stosowanych w pracy naukowej i klinicznej;
2. Doskonalenie umiejętności wyszukiwania potrzebnych informacji
w przyszłej pracy naukowej i klinicznej;
3. Zapoznanie studentów z zasadami prowadzenia badań naukowych;
4. Możliwość zaprezentowania przez studentów pracy przeglądowej
na konferencji studenckich kół naukowych „Juvenes pro medicina”
Tematy spotkań koła w roku akademickim 2008/2009
Temat
Wprowadzenie do nowotworów. Molekularne podstawy procesu
nowotworzenia. Apoptoza.
Zespoły limfoproliferacyjne - przegląd chorób i ich molekularne
podłoże.
Przegląd najważniejszych nowotworów w patologii człowieka.
Rak płuca, piersi, jelita grubego, szyjki macicy i żołądka.
Nowotwory skóry. Czerniak złośliwy.
Podstawy farmakokinetyki i farmakodynamiki leków. Leki i
terapie przeciwnowotworowe. EBM
Komórki macierzyste nowotworu. Techniki badania, możliwości
wykorzystania w terapiach przeciwnowotworowych. Komórki
macierzyste czerniaka.
Podstawy immunologii nowotworów, immunologia czerniaka.
Czynniki transkrypcyjne w patologii nowotworów.
Podstawy teoretyczne badań naukowych. Zasady hodowli
materiału biologicznego. Techniki biologii molekularnej i biologii
komórki: PCR, Western blotting, cytometria przepływowa.
Prowadzący
I. Zaleśna
M. Nowak
K. Małachowska
A. Wintrowicz
K. Kłosińska
I. Zaleśna
M. Nowak
K. Kłosińska
I. Zaleśna
Download