Lista projektów realizowanych w NCBR w ramach programu ERA

advertisement
Lista projektów realizowanych w NCBR w ramach programu ERA-NET Neuron
Nr umowy
Nazwa wnioskodawcy
ERA-NET-NEURON/01/2009
Centrum Badań
Molekularnych i
Makromolekularnych
PAN
ERA-NET-NEURON/02/2009
Instytut Biologii
Doświadczalnej im. M.
Nenckiego PAN
ERA-NET-NEURON/03/2009
Międzynarodowy
Instytut Biologii
Molekularnej i
Komórkowej
ERA-NET-NEURON/04/2011
Instytut Farmakologii
PAN
ERA-NET-NEURON/05/2011
Międzynarodowy
Instytut Biologii
Molekularnej i
Komórkowej
ERA-NET-NEURON/06/2011
Międzynarodowy
Instytut Biologii
Molekularnej i
Komórkowej
Tytuł projektu
Zastosowanie terapii genowej dla
ochrony przed neurodegeneracją.
Nowe chemiczne i optyczne narzędzia do
badań i modulacji ruchliwości
powierzchniowych receptorów dla
glutaminianu w transmisji synaptycznej i
różnych modelach chorób
neurozwyrodnieniowych.
Imaging neurogenesis in
Neurodegerative Disease: In vivo imaging
of dopaminergic adult-born neurons in
the olfactory bulb of animal models of
Parkinson's disease.
Farmakogenomika odpowiedzi na leki
przeciwdepresujne, próbne biomarkery
odpowiedzi na leki z ludzkich komórek
limfoblastycznycznych.
Nowe strategie leczenia schozofrenii w
oparciu o genetyczne zróżnicowanie
neuronalnego białka adhezji komórkowej
NCAM i enzymów odpowiedzialnych za
jego potranslacyjne modyfikacje.
Opracowanie nowych modeli
eksperymentalnych niedorozwoju
umysłowego i autyzmu w technologii iPS:
uzyskanie neuronów z genetycznie
Data
rozpoczęcia
projektu
Data
zakończenia
projektu
Całkowita
wartość
projektu
w zł
Wartość
dofinansowa
nia projektu
w zł
20.04.2009
19.04.2012
199631
199631
01.02.2010
31.01.2013
1198806
1198806
01.02.2010
31.01.2013
1085875
1085875
01.05.2011
31.07.2014
540059
540059
01.02.2011
31.01.2014
973080
973080
01.02.2011
31.01.2014
1419075
1419075
ERA-NET-NEURON/07/2012
Instytut Medycyny
Doświadczalnej
i Klinicznej PAN
ERA-NET-NEURON/08/2012
Instytut Biologii
Doświadczalnej im. M.
Nenckiego PAN
ERA-NET-NEURON/09/2013
Instytut Biologii
Doświadczalnej im. M.
Nenckiego PAN
ERA-NET-NEURON/10/2013
Uniwersytet Warszawski
ERA-NET-NEURON/11/2014
Instytut Farmakologii
PAN
ERA-NET-NEURON/12/2016
Instytut Farmakologii
PAN
przeprogramowanych fibroblastów
pacjentów i zwierząt modelowych oraz
próba korekcji genetycznej w systemach
in vitro i in vivo.
Wpływ zwiększonego zasiedlania obszaru
mózgu objętego udarem przez
zmodyfikowane genetycznie
mezenchymalne komórki macierzyste na
poprawę funkcjonalną biorców
przeszczepu – badania przedkliniczne.
Przywracanie widzenia po udarze.
Proteolityczna reorganizacja macierzy
zewnątrzkomórkowej w nieprawidłowej
plastyczności, będącej podłożem
padaczki wywołanej urazem mózgu - TBI
Epilepsy.
Coś na ząb – epigenomika zaburzeń
odżywiania
Analogi hyperforyny, cynk i kanały TRPC6
– nowy koncept leku
przeciwdepresyjnego (Hyperforin
analogues, zinc and TRPC6 channels – a
new antidepressant concept)
Rola serotoniny w patogenezie zaburzeń
neurorozwojowych (RESPOND)
01.06.2012
31.05.2015
1435640
1435640
01.04.2012
31.06.2016
1372359
1372359
01.05.2013
30.10.2015
1295880
1295880
09.08.2013
08.12.2016
1295880
1295880
01.08.2014
31.07.2017
571614,24
571614,24
01.07.2016
30.06.2019
1 030 113
1 030 113
Download