drukuj ten dokument - BIP UWM w Olsztynie

advertisement
PROJEKT
UCHWAŁA Nr 290
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 24 września 2013 roku
w sprawie zaopiniowania zawarcia przez Uniwersytet WarmińskoMazurski w Olsztynie Porozumienia o współpracy
z Instytutem Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego
Polskiej Akademii Nauk
Działając na podstawie § 14 ust. 3 pkt 1 Statutu Uniwersytetu
Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie stanowi się, co następuje:
§1
1. Senat pozytywnie opiniuje zawarcie przez Uniwersytet WarmińskoMazurski w Olsztynie Porozumienia o współpracy z Instytutem
Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego Polskiej Akademii Nauk.
2. Celem Porozumienia, o którym mowa w ust. 1, jest m. in. wspieranie
zdobywania doświadczenia przez studentów i współpraca naukowobadawcza pracowników Wydziału Biologii i Biotechnologii.
3. Tekst Porozumienia, o którym mowa w pkt. 1, stanowi załącznik
do niniejszej Uchwały.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Przewodniczący Senatu
Rektor
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI
Załącznik do Uchwały Nr 290
z dnia 24 września 2013 roku
Porozumienie o współpracy
zawarte w dniu ……………………………………… pomiędzy:
Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie reprezentowanym przez prof. dr. hab. Ryszarda
Góreckiego, Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie,
a Instytutem Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego Polskiej Akademii Nauk reprezentowanym
przez prof. dr. hab. Adama Szewczyka, dyrektora Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego,
zwanymi łącznie Stronami.
§1
Cel i zasady współpracy
1. Strony porozumienia uznają potrzebę wspólnego działania w zakresie rozwoju naukowego
i dydaktycznego.
2. Strony zobowiązują się do wzajemnego partycypowania w kosztach wspólnych przedsięwzięć
badawczych i dydaktycznych
3. Jednostką Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego korzystającą z ustaleń Porozumienia jest
Wydział Biologii i Biotechnologii.
4. Koordynatorem Porozumienia w odniesieniu do Wydziału Biologii i Biotechnologii jest jego
Dziekan.
§2
Kierunki i formy współpracy naukowej
1. Współpraca między Stronami będzie realizowana, w szczególności, poprzez:
1) tworzenie zespołów naukowo-badawczych w ramach krajowych i międzynarodowych
programów badawczych,
2) organizowanie spotkań, sympozjów i szkół naukowych,
3) organizowanie seminariów naukowych i warsztatów metodycznych,
4) współfinansowanie wspólnych publikacji,
5) wzajemne korzystanie z aparatury badawczej,
6) wzajemne przyjmowanie na staż pracowników naukowych i doktorantów.
2. W ramach współpracy w zakresie dydaktyki strony zobowiązują się do umożliwienia:
1) udziału pracowników Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego w prowadzeniu
kursów, seminariów, wykładów monograficznych dla studentów Wydziału Biologii
i Biotechnologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie,
2) studentom Wydziału Biologii i Biotechnologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie odbywania praktyk w Instytucie Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego,
po wcześniejszym podpisaniu odpowiedniej umowy szczegółowej.
3. Współpraca Stron w zakresie, o którym mowa w ust. 2 pkt 1 może opierać się na programie
MICRO-sabatical” Koszty realizacji zadań w tym zakresie ponoszą:
1) Wydział Biologii i Biotechnologii – koszty noclegów osoby wizytującej,
2) Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego koszty wynikające z delegacji służbowej,
bez kosztów noclegu.
§3
Postanowienia końcowe
1. Szczegółowe zasady przedsięwzięć wynikających z niniejszego porozumienia zostały uzgodnione
z kierownictwem obu Stron. Porozumienie może być uzupełnione przez zawieranie umów
szczegółowych.
2. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania i zostaje zawarte na czas nieokreślony. Każdej
ze Stron przysługuje prawo rozwiązania Porozumienia z końcem roku akademickiego,
z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia.
3. Porozumienie sporządzono w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.
Rektor
Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie
Prof. dr hab. Ryszard Górecki
Dyrektor
Instytutu Biologii Doświadczalnej
im. M. Nenckiego Polskiej Akademii Nauk
Prof. dr hab. Adam Szewczyk
Download