doc file, 38,5 KB

advertisement
CHIRURGIA ONKOLOGICZNA
Przygotowanie materiału: Doc. dr hab. med. Piotr Rutkowski
w imieniu poprzedniego Konsultanta Krajowego
Prof. dr hab. med. Włodzimierza Ruki
Po konsultacjach z członkami Zarządu Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej
pragnę przedstawić uwagi dotyczące referencyjności świadczeń w chirurgii onkologicznej:
1. Referencyjność oznacza konieczność konsultacji i/lub leczenia wybranych jednostek
onkologicznych w ośrodkach dysponujących wiedzą i doświadczeniem (highvolume), jak również dostępem do zaawansowanej diagnostyki i możliwości
onkologicznego leczenia skojarzonego. Ośrodki referencyjne zobowiązane są do
kontroli i przedstawiania swoich wyników leczenia w danym zakresie oraz
ustawicznego kształcenia. Powinno to się w warunkach polskich odbywać na drodze
pomocy
administracyjnej
poprzez
wyznaczenie
odpowiednich
ośrodków
w
odpowiednich jednostkach chorobowych przy współudziale konsultantów krajowych w
dziedzinie chirurgii onkologicznej, chirurgii ogólnej i onkologii klinicznej; jak również
poprzez finansowanie danych procedur przez Narodowy Fundusz Zdrowia jedynie w
tych akredytowanych jednostkach i braku finansowania leczenia wybranych jednostek
chorobowych poza nimi (co z powodzeniem funkcjonuje w niektórych krajach, jak
kraje skandynawskie czy Holandia). Informacje o ośrodkach referencyjnych w danych
jednostkach chorobowych powinny być dostępne na stronach internetowych
Ministerstwa Zdrowia i NFZ.
2. Istniejące dowody naukowe wskazują na kilka jednostek chorobowych, gdzie
referencyjność przyczynia się do poprawy wyników leczenia, zarówno wczesnych,
jak i odległych, co w konsekwencji w związku z poprawą przeżyć przekłada się na
zmniejszenie ogólnych kosztów leczenia (gdyż jak wiadomo leczenie nowotworów
litych w IV stopniu zaawansowania, czyli w przypadku przerzutów, jest
najkosztowniejsze, a jednocześnie z reguły nie prowadzi do trwałego wyleczenia
chorego, w związku z tym skuteczniejsze leczenie miejscowe ostatecznie zmniejsza
1
koszty terapii). Dotyczy to w pierwszym rzędzie miesaków tkanek miękkich i kości
(nawet dwukrotna poprawa wyników leczenia w ośrodkach referencyjnych w
stosunku do niereferencyjnych w mięsakach o wielkości > 10 cm oraz zmniejszenie
liczby amputacji kończyn), raka przełyku i trzustki (dostępne niezbędne dowody
naukowe w piśmiennictwie światowym), jak również raka odbytnicy (leczenie
skojarzone z zastosowaniem radioterapii przedoperacyjnej zmniejsza wznowy
miejscowe o 50%), raka żołądka, raka wątroby i dróg żółciowych oraz biopsji węzła
wartowniczego w czerniakach skóry.
3. Z naturalnych względów referencyjność dotyczy nowotworów rzadkich, jak mięsaki (w
Polsce mięsaki tkanek obejmują około 800-1000 nowych przypadków rocznie, mięsaki kości
około 300 nowych przypadków) i 6-8 wyspecjalizowanych ośrodków leczących te nowotwory
w ramach całego kraju byłoby wystarczające w stosunku do liczby nowych przypadków
chorych na mięsaki tkanek miękkich w Polsce. Wiąże się to zarówno z trudnościami
diagnostycznymi wymagających często wyspecjalizowanych technik molekularnych i
cytogenetycznych, jak również niezbędnej strategii długotrwałego leczenia skojarzonego w
ramach
wielospecjalistycznego
zespołu.
Celem
wyeliminowania
nieprawidłowego
kwalifikowania do radykalnej operacji mięsaka należy wprowadzić przez NFZ podstawowy
warunek - wykonanie biopsji przedoperacyjnej i uzyskanie rozpoznania histologicznego
mięsaka przed operacją radykalną. Dla przykładu - obecnie około 70% chorych kierowanych
jest do Kliniki Nowotworów Tkanek Miękkich i Kości Centrum Onkologii-Instytutu w
Warszawie jako ośrodka prowadzącego terapię skojarzoną miesaków, w stanie po
nieprawidłowym leczeniu chirurgicznym ogniska pierwotnego. Niezbędne jest stworzenie
mechanizmu promującego leczenie tych rzadkich nowotworów w 6-8 ośrodkach
dysponujących doświadczeniem i możliwością terapii wielospecjalistycznej. Schemat taki z
powodzeniem funkcjonuje w kilku krajach europejskich (np. Scandinavian Sarcoma Group gdzie nie finansuje się leczenia miesaków poza ośrodkami referencyjnymi, Wielka Brytania
czy Holandia), co przekłada się na poprawę wyników leczenia tych nowotworów. Niezbędne
jest również zaktualizowanie wykazu procedur dotyczących leczenia miesaków (m.in.
dołączenie grup HI 1, H81, H86, H89 katalogu NFZ do specjalności chirurgia onkologiczna) i
właściwa ich wycena.
4. Niektóre procedury w częściej występujących nowotworach są koncentrowane w
ośrodkach
referencyjnych
z
naturalnych
względów
ich
szczególnych,
zaawansowanych wymagań sprzętowych, skomplikowania technicznego i organizacji
- dotyczy to, np. leczenia chirurgicznego raka przełyku czy trzustki, jak również
biopsji węzła wartowniczego w czerniakach skóry (gdzie niezbędne jest stosowanie
2
metody potrójnej składającej się z limfoscyntygrafii przedoperacyjnej, wybarwiania węzła
chłonnego wartowniczego i limfoscyntygrafii śródoperacyjnej przy pomocy gamm-detektora;
niezbędne dla rozliczenia tego typu procedury musi być wykazanie wykonania
limfoscyntygrafii przed- i śródoperacyjnej oraz limfografii z barwnikiem, gdyż istnieją
ośrodki wykonujące tę procedurę nieprawidłowo, co prowadzi do zwiększenia wyników
fałszywie ujemnych i jednocześnie zwiększania kosztów płatnika). W przypadkach tych
nowotworów ograniczenie procedur do 10-16 ośrodków byłoby wystarczające na pokrycie
liczby przypadków chorych na te nowotwory w Polsce. W takich nowotworach, jak rak
odbytnicy, który jest jednym z najczęściej występujących w naszym kraju nowotworów,
podstawą kwalifikacji referencyjności ośrodka powinna być liczba operowanych chorych
metodą TME, jak również stała umowa danego oddziału na leczenie skojarzone z odziałem
dysponującym możliwością radioterapii. 5. Niezbędne jest również rozwiązanie problemu
współfinansowania przez NFZ niekomercyjnych badań klinicznych, gdyż jedynie to prowadzi
do poprawy standardów i jakości terapii chorych na nowotwory.
3
Download