Psychologiczne aspekty współpracy z pacjentem

advertisement
Przedmiot: Medycyna Rodzinna IV-Rok
Profilaktyka Nowotworów.
Warsztaty fantomowe.
lek. med. Wojciech Nosowicz
Katedra i Zakład Medycyny Rodzinnej
Uniwersytetu Medycznego im Karola
Marcinkowskiego w Poznaniu
Profilaktyka nowotworów.
• Epidemiologia, diagnostyka wybranych nowotworów
– Rak piersi
– Rak szyjki macicy
– Rak płuc
– Rak jelita grubego – program profilaktyki raka jelita
grubego finansowany przez Ministerstwo Zdrowia
• Rola lekarza rodzinnego w profilaktyce wybranych
nowotworów.
• Badania przesiewowe wybranych nowotworów i
kompetencje lekarza rodzinnego w tym zakresie.
• Zadania lekarza rodzinnego i zespołu poradni w zakresie
profilaktyki nowotworów.
Warsztaty fantomowe.
Metody screeningu raka piersi.
Badanie kliniczne piersi na fantomie z uwzględnieniem:
• czynników ryzyka wystąpienia raka piersi
• charakteru zmian (cech) w piersiach
• techniki badania piersi
• postępowania z pacjentkami ze stwierdzonymi
zmianami w piersiach
• program profilaktyki raka piersi finansowany przez
NFZ
Warsztaty fantomowe.
Cewnikowanie pęcherza moczowego na fantomach
• Niezbędne środki do cewnikowania pęcherza
moczowego
• Omówienie i przedstawienie techniki cewnikowania
pęcherza moczowego
• Zagrożenia związane z cewnikowaniem pęcherza
moczowego
• Zapobieganie powikłaniom występującym u pacjentów
cewnikowanych
Warsztaty fantomowe.
Badanie otoskopowe w praktyce lekarza rodzinnego.
• Najczęstsze przyczyny zgłaszania się pacjentów z
problemami ze strony narządu słuchu.
• Technika badania otoskopowego.
• Postępowanie z pacjentem z ostrym zapaleniem ucha
środkowego.
Płukanie przewodu słuchowego zewnętrznego
• Przyczyny nagłego pogorszenia słuchu u pacjentów
• Technika płukania przewodu słuchowego
zewnętrznego.
Profilaktyka nowotworów.
Warsztaty fantomowe.
Piśmiennictwo:
- Program profilaktyki raka piersi finansowany ze środków
NFZ
- Program profilaktyki raka szyjki macicy finansowany ze
środków NFZ
- Program profilaktyki raka jelita grubego finansowany ze
środków Ministerstwa Zdrowia
- www.puo.pl (Polska Unia Onkologiczna)
- Lekarz Rodzinny nr 6/2011
- Medycyna Rodzinna; B. Latkowski, W. Lukas; PZWL
2005
Download