Teologia moralna życia społecznego – TEZY 2015/2016 1. Rodzina

advertisement
Teologia moralna życia społecznego – TEZY
2015/2016
1. Rodzina w świecie zsekularyzowanym – mteriał na stronie internetowej
2. Najważniejsze stanowiska dotyczące rozumienia życia społecznego. Geneza, struktura, istota i
cel życia społecznego
3. Norma moralności w społeczeństwie zróżnicowanym ideologicznie – artykuł na stronie
internetowej
4. Etyka przymierza fundamentem etyki wspólnoty - Trójca Święta prawzorem życia
wspólnotowego – etyczne kryteria życia wspólnego
5. Kompromis polityczny – kompromis moralny – artykuł na stronie internetowej
6. Pojęcie kultury (definicje), relacja: natura – kultura
7. Gender a nowy porządek moralny - artykuł na stronie internetowej
8. Elementy konstytutywne tożsamości ludzkiej (stałość, spójność, odrębność)
9. Konwencja Rady Europy o zwalczaniu przemocy wobec kobiet - artykuł na stronie
internetowej
10. Kultura jako proces objawiania się tożsamości (tożsamość społeczna, jednostkowa i
kulturowa)
11. Karta praw podstawowych - tekst na stronie internetowej
12. Prawo naturalne
13. Prawa człowieka – definicja, specyfika
14. Deklaracja moralności europejskiej - artykuł na stronie internetowej
15. Definicja i zakres znaczeniowy pojęcia „bioetyka”
16. Karta Pracowników Służby Zdrowia - tekst na stronie internetowej
17. Społeczny kontekst etyki medycznej (definicja zdrowia i choroby)
18. Dignitas personae - tekst na stronie internetowej
19. Konieczny związek etyki z medycyną (niebezpieczeństwo proceduralizmu)
20. Konwencja bioetyczna - tekst na stronie internetowej
21. Zasady pomocnicze w medycynie: niedysponowalności, solidarności, czynu o podwójnym
skutku, całościowości, proporcjonalności)
22. Prokreacja technicyzowana + herezja aborcji – teksty na stronie internetowej
23. Świadoma zgoda (prawo do informacji a powierzenie się terapii)
24. Mózgowe kryteria śmierci człowieka – artykuł na stronie internetowej
25. Personalistyczny i religijny wymiar choroby
26. Donum vitae – tekst na stronie internetowej
27. Problematyka tajemnicy i sekretu
28. Przyszłość religii w świecie zsekularyzowanym + duchowość ateistyczna (Sobkowiak) –
artykuł oraz audio na stronie internetowej
29. Umiar i odpowiedzialna wolność
30. Miłość jako cnota społeczna
Download