drukuj ten dokument - BIP UWM w Olsztynie

advertisement
PROJEKT
UCHWAŁA Nr 790
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 25 września 2015 roku
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Rektora Uniwersytetu
Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Aneksu do Porozumienia
o współpracy z Uralskim Uniwersytetem Federalnym imienia
pierwszego Prezydenta Rosji B. N. Jelcyna, Rosja
Działając na podstawie § 14 ust. 2 pkt 1 Statutu Uniwersytetu WarmińskoMazurskiego w Olsztynie stanowi się, co następuje:
§1
1. Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie wyraża zgodę
na zawarcie przez Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie Porozumienia o współpracy z Uralskim Uniwersytetem
Federalnym imienia pierwszego Prezydenta Rosji B. N. Jelcyna, Rosja.
2. Treść Porozumienia stanowi załącznik do Uchwały.
§2
Realizację uchwały powierza się Rektorowi.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Przewodniczący Senatu
Rektor
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI
Załącznik do Uchwały Nr 790
z dnia 25 września 2015 roku
ANEKS
DO POROZUMIENIA O WSPÓŁPRACY
ZAWARTEGO W DNIU 12 CZERWCA 2014 R.
POMIĘDZY
UNIWERSYTETEM WARMIŃSKO-MAZURSKIM W OLSZTYNIE
(RZECZPOSPOLITA POLSKA)
A
URALSKIM UNIWERSYTETEM FEDERALNYM
imienia pierwszego Prezydenta Rosji B. N. Jelcyna
(FEDERACJA ROSYJSKA)
zawarty w Olsztynie w dniu ______________
na okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.
Artykuł 1
Niniejszym Strony wyrażają wolę współpracy w zakresie wymiany studentów, mającej na
celu poszerzenie możliwości kształcenia i w związku z tym uzgadniają następujące warunki
realizacji wymiany studentów na okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.
Artykuł 2
Program wymiany studentów dotyczy studentów studiów pierwszego, drugiego i trzeciego
stopnia wszystkich kierunków studiów realizowanych przez strony Umowy.
Artykuł 3
Strony Umowy uzgadniają, że dokonywać będą wymiany studentów na zasadzie
wzajemności. Strony Umowy uzgadniają, że dokonywać będą wymiany studentów po nie
więcej niż 5 osób z każdej ze stron, realizujących semestralne studia w uczelni partnerskiej.
Artykuł 4
Program studiów będzie realizowany w oparciu o indywidualną ścieżkę studiów, składającą
się z przedmiotów dostępnych w ofercie programowej uczelni przyjmującej na takim samym
lub pokrewnym kierunku studiów. Indywidualna ścieżka studenta musi uwzględniać
warunek uzyskania 30 punktów ECTS w semestrze. Realizacja indywidualnego programu nie
zwalnia studenta z konieczności realizacji standardów kształcenia obowiązujących na
kierunku kształcenia w uczelni macierzystej w trakcie wymiany lub po jej zakończeniu
w trakcie pozostałych semestrów nauki.
Artykuł 5
Wymiana studentów będzie realizowana zgodnie z następującymi zasadami:
5.1.
w wymianie mogą uczestniczyć studenci, nie wcześniej niż po ukończeniu drugiego
semestru studiów I stopnia lub pierwszego semestru na studiach II stopnia.
Warunkiem koniecznym przyjęcia studenta do uczelni przyjmującej jest zaliczenie
przez niego semestru poprzedzającego okres studiów w uczelni macierzystej;
5.2.
uczelnia macierzysta opracowuje własny system kwalifikacji studentów-kandydatów
do udziału w wymianie i decyduje o wyborze studentów uczestniczących w
wymianie;
5.3.
program studiów każdego studenta musi zostać przed wyjazdem studenta
zaakceptowany przez upoważnionych reprezentantów uczelni macierzystej i uczelni
przyjmującej poprzez podpisanie Porozumienia o programie zajęć.
Artykuł 6
Wykaz zaliczeń studentów będzie wystawiany przez uczelnię przyjmującą i podpisywany
przez jej upoważnionego przedstawiciela w oparciu o zaliczenia i egzaminy przeprowadzone
w uczelni przyjmującej.
Artykuł 7
Zaliczenie semestru/roku akademickiego będzie odbywać się w oparciu o system ECTS, co
oznacza w szczególności, że okres studiów w uczelni partnerskiej (w tym egzaminy i inne
formy oceny) zastępuje porównywalny okres studiów w uczelni macierzystej (w tym
egzaminy i inne formy oceny i zaliczenia).
Artykuł 8
Uczelnia przyjmująca nie będzie pobierać od studenta opłat za studia.
Artykuł 9
Uczelnia przyjmująca zapewni studentom uczelni partnerskiej możliwość korzystania
z zakwaterowania w domu akademickim. Koszty związane z zakwaterowaniem oraz
pozostałe koszty utrzymania pokrywane są przez studenta uczestniczącego w wymianie.
W wypadku przejęcia części kosztów przez jedną ze stron do Porozumienia o programie
zajęć zostanie dołączony harmonogram kosztów w postaci kosztorysu z wskazaniem źródła
finansowania.
Artykuł 10
Studenci uczestniczący w wymianie nie tracą prawa do otrzymywania przyznanych im
stypendiów ani do ubiegania się o nie w swojej uczelni macierzystej.
Artykuł 11
Studenci uczestniczący w wymianie zobowiązani będą do przestrzegania zasad, przepisów
i procedur uczelni przyjmującej.
Artykuł 12
Uczelnia przyjmująca wystawia zaświadczenie (w formie ustalonej w uczelni przyjmującej)
potwierdzające fakt odbywania studiów w tej uczelni.
Artykuł 13
Niniejszy Aneks sporządzono w dwóch egzemplarzach w języku polskim, w dwóch
egzemplarzach w języku angielskim i w dwóch egzemplarzach w języku rosyjskim, przy
czym wszystkie teksty posiadają jednakową moc prawną. Strony otrzymują po jednym
egzemplarzu Aneksu w każdym języku.
Artykuł 14
Strony ustalają, że do oceny skutków prawnych wynikających z danego Aneksu, jak również
do dochodzenia wszelkich zobowiązań, prawem właściwym jest prawo obowiązujące w
kraju, w którym nastąpiło zdarzenie wymagające oceny prawnej.
Aneks do Porozumienia o Współpracy podpisany przez:
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
w Olsztynie
Uralski Uniwersytet Federalny
imienia pierwszego Prezydenta Rosji
B. N. Jelcyna
Podpis ____________________
Podpis ____________________
Prof. dr hab. Ryszard Górecki
Prof. Victor Anatoljevich Koksharov
REKTOR
REKTOR
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

66+6+6+

2 Cards basiek49

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Create flashcards