dr Martyna Deszczy*ska

advertisement
dr Martyna Deszczyńska
Wykaz wybranych publikacji:
Wybrane prace naukowe:
1. Bractwa kościelne Warszawy w latach 1795-1830, “Kwartalnik Historyczny”,
1995, nr 3-4, s. 131-149 [artykuł];
2. Kościół Św. Krzyża a topografia zjawisk społeczno-religijnych Warszawy w
latach 1795-1830 [w:] Księga pamiątkowa. Kościół Świętego Krzyża w
Warszawie w trzechsetną rocznicę konsekracji 1696-1996, red. Tomasz
Chachulski, Warszawa-Kraków 1996, Instytut Teologiczny Księży
Misjonarzy, s. 67-79 [artykuł];
3. Wojciech Leszczyc-Skarszewski [w:] Polski Słownik Biograficzny, t.
XXXVIII/1, z. 156, Warszawa-Kraków 1997, Instytut Historii Polskiej
Akademii Nauk, s. 50-61 [współautor: Ewa Zielińska; biogram];
4. Biskup Wojciech Skarszewski a dymisja Stanisława Kostki Potockiego,
“Kwartalnik Historyczny”, 1999, nr 1, s. 45-56 [artykuł];
5. The Reorientation of the Historical Consciousness of Polish Intellectual Elites
of the Beginning of 19th century, ss. 29, powiel. [referat na seminarium
European Graduate School for Training in Economic and Social Historical
Research przy Uniwersytecie w Nijmegen, Évora (Portugalia), 3 X 1999 r.];
6. Wyobrażenie przedmurza w piśmiennictwie schyłku polskiego oświecenia,
“Przegląd Historyczny”, 2001, z. 3, s. 285-300 [artykuł];
7. Koncepcja dziejów w “Podróżach historycznych po ziemiach polskich...”
Juliana Ursyna Niemcewicza, [w:] Julian Ursyn Niemcewicz. Pisarz, historyk,
świadek epoki, red. Jacek Wójcicki, Warszawa 2002, s. 287-300 [artykuł];
8. “Historia sacra” i dzieje narodowe. Refleksja historyczna lat 1795-1830 nad
rolą religii i Kościoła w przeszłości Polski 2003, Warszawa, Wydawnictwo
Naukowe Semper, ss. 194 [monografia];
9. W sprawie świadomości historycznej polskich elit intelektualnych początku
XIX w., [w:] Społeczeństwo w dobie przemian. Wiek XIX i XX. Księga
jubileuszowa Profesor Anny Żarnowskiej, red. Maria Nietyksza, Andrzej
Szwarc, Katarzyna Sierakowska, Agnieszka Janiak-Jasińska, Warszawa 2003,
s. 419-424 [artykuł];
10. Nekrologi “Kuriera Warszawskiego” 1821-1939, T. I. 1821-1845, Warszawa
2001, T. II. 1846-1852, Warszawa 2004, wyd. i oprac. Andrzej Tadeusz
Tyszka, ss. 570., “Rocznik Warszawski”, XXXIII, 2005, s. 273-277 [recenzja];
11. Darrin M. McMahon, Enemies of the Enlightenment. The French CounterEnlightenment and the Making of Modernity. Oxford University Press, Oxford
New York 2002, “Wiek Oświecenia” Miscellanea, t. XXI, 2005, s. 266-279
[artykuł recenzyjny];
12. Adam Owczarski CSsR, Redemptoryści benonici w Warszawie 1787-1808,
Kraków 2000, Homo Dei, ss. 290, “Rocznik Warszawski”, t. XXXIV (2006),
s. 271-277 [recenzja];
13. Staszic a polskie utopie oświeceniowe, “Wiek Oświecenia” t. XXII, 2006, s.
89-103 [artykuł];
14. Czynniki kościelne a początki działalności Brytyjskiego i Zagranicznego
Towarzystwa Biblijnego w Królestwie Polskim, “Przegląd Historyczny”, t.
XCVIII, 2007, z. 4, s. 487-504 [artykuł];
15. “Religia stanu” w opiniach duchowieństwa Księstwa Warszawskiego, “Wiek
Oświecenia” 2008; t. XXIV, s. 61-77 [artykuł];
16. Surowiecki Wawrzyniec (1769-1827) [w:] Polski Słownik Biograficzny,
Kraków 2009, t. XLVI, z. 188 s. 12-17 [biogram];
17. Przegląd piśmiennictwa do dziejów kościołów prawobrzeżnej Warszawy w
XIX i na początku XX w., [w:] Świątynie prawego brzegu. Materiały z sesji
naukowej organizowanej przez Archidiecezję Warszawsko-Praską i Muzeum
Warszawskiej Pragi, red. Jolanta Wiśniewska, Warszawa 2009, s. 199-212
[artykuł];
18. Anna Barańska, Między Warszawą, Petersburgiem i Rzymem. Kościół a
państwo w dobie Królestwa Polskiego (1815-1830), Lublin 2008,
Wydawnictwo Towarzystwa Naukowego Katolickiego Uniwersytetu
Lubelskiego, ss. 915, “Kwartalnik Historyczny, 2010, z. 3, s.154-158
[recenzja];
19. Szaniawski Franciszek Ksawery (1768-1830), [w:] Polski Słownik
Biograficzny, Kraków 2010, t. XLVI, z. 191, s. 624-629 [biogram];
20. Szaniawski Józef Kalasanty (1764-1843), [w:] Polski Słownik Biograficzny,
Kraków 2010, t. XLVII, z. 192 s. 1-9. [biogram];
21. ‘As poor as church mice’: Bishops, finances, posts, and Civil Duties in the
Dutchy of Warsaw, 1807-13, “Central Europe”, Vol. 9, No. 1, May 2011, pp.
18-31
[artykuł
w
wersji
drukowanej
i
elektronicznej
–
http://www.ingentaconnect.com/content/maney/ceu/2011/00000009/0000000
1/art00003];
22. Polskie kontroświecenie, Warszawa 2011, BEL Studio Sp. z. o.o., ss. 337
[monografia];
23. Styl, gust, realia. O publicystyce ks. Karola Surowieckiego, [w:] Non cesso
gratias agere Deo et hominibus. Prace ofiarowane Ojcu dr. Anzelmowi
Januszowi Szteinke OFM z okazji Złotego Jubileuszu Kapłaństwa i ponad 50lecia pracy historyczno-pisarskiej, red. Wacław Marian Michalczyk OFM,
Celestyn Mieczysław Paczkowski OFM, Kraków-Warszawa 2013, s. 467-484;
24. Martyna Deszczyńska, Uwagi o teorii sekularyzacji i sekularyzmie w
naukach humanistycznych, „Kwartalnik Historyczny” R. CXXII, 2015, 4, s.
749-757;
25. Martyna Deszczyńska, Chrystianizacja Polski a dyskusja o wzorcach
kultury na przełomie XVIII i XIX wieku, „Arcana”, nr 129, maj-czerwiec
2016, s. 39-46;
Wybrane prace edukacyjne i popularnonaukowe:
26. Poznajemy historię ojczystą. Podręcznik dla klasy czwartej szkoły
podstawowej, Warszawa 2002, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A.,
ss. 192 [współautor: Marek Piotr Deszczyński; łącznie dziewięć wydań,
poprawianych];
27. Poznajemy historię ojczystą. Zeszyt ćwiczeń dla klasy czwartej szkoły
podstawowej, Warszawa 2002, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A.,
ss. 71 [współautor: Marek Piotr Deszczyński; łącznie dziesięć wydań,
poprawianych];
28. Naród bez państwa. Czas zaborów, Kraków 2012, ss. 199, Biały Kruk Sp. z
o.o. (seria: Kościół na straży polskiej wolności, cz. 3) [synteza].
Download