DYREKTYWA / ROZPORZĄDZENIE / DECYZJA KOMISJI / RADY

advertisement
DYREKTYWA2000/28/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY
z dnia 18 września 2000 r.
zmieniająca dyrektywę 2000/12/WE odnoszącą się do podejmowania i prowadzenia
działalności gospodarczej przez instytucje kredytowe
PARLAMENT EUROPEJSKI ORAZ RADA UNII EUROPEJSKIEJ,
uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 47 ust.
2 zdanie pierwsze i trzecie,
uwzględniając wniosek Komisji1,
uwzględniając opinię Komitetu Ekonomiczno - Społecznego2,
uwzględniając opinię Europejskiego Banku Centralnego3,
stanowiąc zgodnie z procedurą przewidzianą w art. 251 Traktatu4,
a także mając na uwadze, co następuje:
1)
Zgodnie z celami Traktatu, wskazane jest promowanie harmonijnego rozwoju
działalności instytucji kredytowych w całej Wspólnocie, w szczególności w dziedzinie
emisji pieniądza elektronicznego.
2)
Niektóre instytucje ograniczają swoją działalność przede wszystkim do emisji pieniądza
elektronicznego. W celu uniknięcia jakiegokolwiek zakłócenia konkurencyjności
pomiędzy emitentami pieniądza elektronicznego, nawet uwzględniając stosowanie
środków polityki pieniężnej, zalecane jest włączenie tych instytucji, podlegających
szczegółowym przepisom stosownie do ich specyfiki, w zakres objęty dyrektywą
2000/12/WE5.
3)
Zaleca się, w związku z powyższym, rozszerzenie na te instytucje definicji instytucji
finansowych przewidzianej w art. 1 dyrektywy 2000/12/WE.
4)
Dyrektywa 2000/46/WE Parlamentu Europejskiego oraz Rady z dnia 18 września
2000 r. w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności przez instytucje pieniądza
1
Dz.U. nr C 317 z 15.10.1998, str. 12.
Dz.U. nr C 101 z 12.4.1999, str. 64.
3
Dz.U. nr C 189 z 6.7.1999, str. 7.
4
Opinia Parlamentu Europejskiego z dnia 15 kwietnia 1999 r. (Dz.U. nr C 219 z 30.7.1999, str. 421),
potwierdzona w dniu 27 października 1999 r., Wspólne Stanowisko Rady z dnia 29 listopada 1999 r. (Dz.U. nr
C 26 z 28.1.2000, str. 12) i decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 11 kwietnia 2000 r. (dotychczas
niepublikowana w Dzienniku Urzędowym).
5
Dyrektywa 2000/12/WE Parlamentu Europejskiego oraz Rady z dnia 20 marca 2000 r. odnosząca się do
podejmowania i prowadzenia działalności przez instytucje kredytowe (Dz.U. nr L 126 z 26.5.2000, str. 1).
2
elektronicznego oraz nadzoru ostrożnościowego nad ich działalnością6 definiuje
instytucje pieniądza elektronicznego.
5)
Koniecznym jest aby pieniądz elektroniczny był w pełni wymienialny w celu
zapewnienia większego zaufania osób posługujących się nim,
PRZYJMUJĄ NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ:
Artykuł 1
W dyrektywie 2000/12/WE wprowadza się następujące zmiany:
1.
Art. 1 akapit pierwszy pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1.
„Instytucja kredytowa” oznacza:
a)
przedsiębiorstwo, którego działalność polega na przyjmowaniu depozytów
lub innych funduszy podlegających zwrotowi od ludności oraz na
przyznawaniu kredytów na swój własny rachunek; lub
b)
instytucja pieniądza elektronicznego w rozumieniu dyrektywy 2000/46/WE
Parlamentu Europejskiego oraz Rady z dnia 18 września 2000 r. w sprawie
podejmowania i prowadzenia działalności przez instytucje pieniądza
elektronicznego oraz nadzoru ostrożnościowego nad ich działalnością*.
______________
*
Dz.U. nr L 275 z 27.10.2000, str. 39.
2.
W tytule V dodaje się artykuł:
„Artykuł 33a
Przepisy art. 3 dyrektywy 2000/46/WE mają zastosowanie do instytucji kredytowych.”
Artykuł 2
1.
Państwa Członkowskie wprowadzają w życie, przepisy ustawowe, wykonawcze i
administracyjne niezbędne do uzyskania zgodności z niniejszą dyrektywą nie później niż do
dnia 27 kwietnia 2002 r. oraz niezwłocznie informują o tym Komisję.
Kiedy Państwa Członkowskie przyjmują wspomniane akty, zawierają w nich odniesienia do
niniejszej dyrektywy lub odniesienie takie powinno towarzyszyć ich urzędowej publikacji.
Metody dokonania takich odniesień ustanawiają Państwa Członkowskie.
2.
Państwa Członkowskie przekazują Komisji teksty podstawowych przepisów prawa
krajowego, które zostaną przyjęte w dziedzinie objętej niniejszą dyrektywą.
Artykuł 3
6
Dz.U. L 275 z 27.10.2000, str. 39.
Niniejsza dyrektywa wchodzi w życie z dniem jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym
Wspólnot Europejskich.
Artykuł 4
Niniejsza dyrektywa skierowana jest do Państw Członkowskich.
Sporządzono w Brukseli, dnia 18 września 2000 r.
W imieniu Parlamentu Europejskiego
W imieniu Rady
N. FONTAINE
H. VÉDRINE
Przewodniczący
Przewodniczący
Download