DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG

advertisement
DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG
nr 2/2002
z dnia 1 lutego 2002 r.
zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, testowanie i certyfikacja) do
Porozumienia EOG
WSPÓLNY KOMITET EOG,
uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym, dostosowane
Protokołem dostosowującym Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym, zwane
dalej „Porozumieniem”, w szczególności jego art. 98,
a także mając na uwadze, co następuje:
(1)
Załącznik II do Porozumienia został zmieniony decyzją nr 155/2001 Wspólnego
Komitetu EOG z dnia 11 grudnia 2001 r.1
(2)
Dyrektywa Komisji 2001/21/WE z dnia 5 marca 2001 r. zmieniającą załącznik I do
dyrektywy Rady 91/414/EWG dotyczącej umieszczania na rynku środków ochrony
roślin, w celu włączenia amitrolu, dikwatu, pyriditu i tiabendazolu jako substancji
czynnych2, ma zostać włączona do Porozumienia.
(3)
Dyrektywa Komisji 2001/28/WE z dnia 20 kwietnia 2001 r. zmieniająca załącznik I do
dyrektywy Rady 91/414/EWG dotyczącej wprowadzania do obrotu środków ochrony
roślin w celu włączenia KBR 2738 (fenheksamid) jako substancję czynną3, ma zostać
włączona do Porozumienia.
(4)
Dyrektywa Komisji 2001/36/WE z dnia 16 maja 2001 r. zmieniająca dyrektywę Rady
91/414/EWG dotyczącą wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin 4, ma zostać
włączona do Porozumienia.
(5)
Dyrektywa Komisji 2001/47/WE z dnia 25 czerwca 2001 r. zmieniająca załącznik I do
dyrektywy Rady 91/414/EWG dotyczącej wprowadzania do obrotu środków ochrony
roślin, w celu włączenia Paecilomyces fumosoroseus (szczep Apopka 97, PFR 97 albo
CG 170, ATCC20874) jako substancji czynnej5, ma zostać włączona do Porozumienia.
(6)
Dyrektywa Komisji 2001/49/WE z dnia 28 czerwca 2001 r. zmieniająca załącznik I do
dyrektywy Rady 91/414/EWG dotyczącej wprowadzania do obrotu środków ochrony
1
Dz.U. L 65 z 7.3.2002, str 32.
Dz.U. L 69 z 10.3.2001, str. 17.
3
Dz.U. L 113 z 24.4.2001, str. 5.
4
Dz.U. L 164 z 20.6.2001, str. 1.
5
Dz.U. L 175 z 28.6.2001, str. 21.
2
roślin, w celu włączenia DPX KE 459 (flupyrsulfuron metylowy) jako substancji
czynnej6, ma zostać włączona do Porozumienia,
PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:
Artykuł 1
W załączniku II do Porozumienia rozdział XV pkt 12a (dyrektywa Rady 91/414/EWG)
dodaje się tiret w brzmieniu:
„-
32001 L 0021: dyrektywa Komisji 2001/21/WE z dnia 5 marca 2001 roku (Dz.U.
L 69 z 10.3.2001, str. 17),
-
32001 L 0028: dyrektywa Komisji 2001/28/WE z dnia 20 kwietnia 2001 roku
(Dz.U. L 113 z 24.4.2001, str. 5),
-
32001 L 0036: dyrektywa Komisji 2001/36/WE z dnia 16 maja 2001 roku (Dz.U.
L 164 z 20.6.2001, str. 1),
-
32001 L 0047: dyrektywa Komisji 2001/47/WE z dnia 25 czerwca 2001 roku
(Dz.U. L 175 z 28.6.2001, str. 21),
-
32001 L 0049: dyrektywa Komisji 2001/49/WE z dnia 28 czerwca 2001 roku
(Dz.U. L 176 z 29.6.2001, str. 61).”
Artykuł 2
Teksty dyrektywy 2001/21/WE, 2001/28/WE, 2001/36/WE, 2001/47/WE i 2001/49/WE w
językach islandzkim i norweskim, które zostaną opublikowane w Dodatku EOG do Dziennika
Urzędowego Wspólnot Europejskich, są autentyczne.
Artykuł 3
Niniejsza decyzja wchodzi w życie dnia 2 lutego 2002 r., pod warunkiem że wszystkie
notyfikacje na mocy art. 103 ust. 1 Porozumienia zostały dokonane wobec Wspólnego
Komitetu EOG*.
Artykuł 4
Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w sekcji EOG i w dodatku EOG do Dziennika
Urzędowego Wspólnot Europejskich.
Sporządzono w Brukseli, dnia 1 lutego 2002 r.
6
*
Dz.U. L 176 z 29.6.2001, str. 61.
Nie wskazano wymogów konstytucyjnych.
W imieniu Wspólnego Komitetu EOG
P. WESTERLUND
Przewodniczący
Download