STATYSTYKA dla kierunku WF, 1 rok studiów niestacjonarnych II

advertisement
STATYSTYKA
dla kierunku WF, 1 rok studiów niestacjonarnych II stopnia, 9/ 9
Temat wykładu
1. Rodzaje zmiennych i skal – podstawowe pojęcia.
Rozkłady zmiennych mierzalnych – parametry rozkładu. Estymacja punktowa
2.
i przedziałowa.
3. Cechy rozkład normalnego, zmienna unormowana, skala T, zastosowania.
Dystrybuanta rozkładu normalnego, siatki centylowe – zastosowanie i interpretacja,
4.
pojęcie normy.
5. Wprowadzenie do zagadnienia weryfikacji hipotez statystycznych, pojęcie hipotezy zerowej.
Współzależność między zmiennymi mierzalnymi, współczynnik korelacji prostej,
6.
korelacje cząstkowe, zastosowanie i interpretacja. Regresja liniowa dwóch zmiennych.
7. Porównanie średnich – test t Studenta dla danych zależnych i niezależnych.
8. Analiza frakcji – funkcja chi-kwadrat (funkcja G), analiza tablic dwudzielnych (2×2).
9. Działania na liczbach przybliżonych. Błędy pomiarowe. Podsumowanie.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Temat ćwiczeń
Zmienne statystyczne – rodzaje, wprowadzanie danych, tworzenie szeregów
rozdzielczych i histogramów, pojęcie dystrybuanty.
Rodzaje i właściwości rozkładów zmiennych mierzalnych, miary przeciętne, miary
zmienności, pojęcie stopni swobody. Cechy rozkładu normalnego, badanie
normalności rozkładu.
Współzależność między zmiennymi mierzalnymi, szacowanie współczynnika
korelacji prostej, współczynnik determinacji.
Regresja liniowa dwóch zmiennych, wyznaczanie równania regresji liniowej.
Różnice między średnimi - test t Studenta dla danych zależnych.
Różnice między średnimi - test t Studenta dla danych niezależnych.
Sposoby analizy danych ankietowych (zmienna dyskretna) - funkcja chi-kwadrat
(funkcja G), analiza tablic dwudzielnych (22).
Zaliczenie podstaw teoretycznych przedmiotu – test.
Analiza danych – zaliczenie praktyczne.
R. Stupnicki, 2003, Analiza i prezentacja danych ankietowych
R.Stupnicki, 2005, Biometria (II wydanie)
Download