Historia filozofii

advertisement
dr Piotr Teodorczuk
Konspekt do przedmiotu
Historia Filozofii
Treści programowe nauczania (treść zajęć):
Tematy podane niżej mogą zająć od 1 do 2 spotkań.
Wykład wraz z dyskusją nad poruszanymi zagadnieniami.
1. Filozofia jej struktura, zagadnienia, systemy, epoki, ludzie.
Początki filozofii greckiej.
Sprawy organizacyjne dotyczące całorocznych zajęć.
2. Sokrates i jego epoka.
3. Idealizm Platona.
4. Filozofia Arystotelesa.
5. Filozofie posokratejskie Grecji i Rzymu.
6. Filozofia i estetyka średniowieczna.
7. Filozofia nowożytna. Empiryzm i racjonalizm.
8. Oświecenie i encyklopedyści.
9. Kant, transcendentalizm, estetyka.
10. Filozofia romantyzmu niemieckiego.
11. Idealizm niemiecki, Hegel i jego estetyka.
12. Idee filozoficzne XIX. wieku. Schopenhauer, Kierkegaard, pozytywizm, filozofia życia.
13. Psychoanaliza.
14. Fenomenologia.
15. Estetyka fenomenologiczna R. Ingardena.
16. Egzystencjalizm.
17. Personalizm i filozofia dramatu.
18 Postmodernizm.
Kryteria oceny:
Stopień opanowania wiedzy z podstawowych zagadnień i problematyki filozofii, szczególnie
tych omawianych na wykładach.
Warunkiem zaliczenia jest:
1/ aktywność uczestników na zajęciach;
2/ znajomość treści wykładów oraz analizowanych zagadnień;
3/ pozytywne zdanie sprawdzianu pisemnego (pod koniec semestru zimowego);
4/ na koniec roku egzamin ustny na temat treści rocznych zajęć.
Skala ocen według punktacji przyjętej na wydziale, tj. skala ocen: od 2 (ndst) do 5+
(celująco).
Literatura:
a/ literatura podstawowa (podręczniki):
1. Kunzmann P. i inni, Atlas filozofii, Prószyński i S-ka, Warszawa 1999.
2. Tatarkiewicz WŁ., Historia filozofii, PWN Warszawa (wiele wydań).
3. Kuziak i inni, Słownik myśli filozoficznej, Park, Bielsko-Biała 2004.
b/ literatura uzupełniająca, fragmenty tekstów źródłowych:
1. Platon, Obrony Sokratesa, r. I-XVIII w: Platon, Uczta, Eutyfron, Obrona Sokrates i inne,
PWN, Warszawa 1982, s.245-270.
2. Platon, Państwo, ks. 7, p. 514-521, PWN, wiele wydań s. 358-370.
3. Kartezjusz, Medytacje..., PWN, Warszawa 1958, T.1, s.30-43 (Medytacja 2).
4. Kant I., Krytyka władzy sądzenia, PWN, Warszawa 1986, s. 61-64, 231-237, (Ks.1.p.1-2,
Ks.2. p.46-47).
5. Hegel, Wykłady o estetyce, PWN, Warszawa 1964, T.1, s. 3-7.
6. Freud Z. O psychoanalizie, OW Book Serwice, Poznań 1992, wykład I-III, s. 5-54.
7. Ingarden R., O budowie obrazu, w: Ingarden R., Studia z estetyki, T.2. PWN, Warszawa
1958, s. 96-115.
8. Heidegger M., Źródło dzieła sztuki w: Drogi lasu, Aletheia, Warszawa 1997, s. 7-10, 2023.
9. Tischner J., Filozofii dramatu, Znak, Kraków 2001, s. 7-21 (Wstęp).
10. Lyotard J-F., Odpowiedź na pytanie:, co to jest postmodernizm? w: Nycz Ryszard (red.),
Postmodernizm. Antologia przekładów, Wyd. Baran i Szuszczyński, Kraków 1998, s. 47-61.
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

Create flashcards