Szkoła Promująca Zdrowie

advertisement
Szkoła Podstawowa nr 2 im. J. Korczaka w Kluczborku
Przygotowała:
Marzenna Witkowska
Zdrowie
 To nie tylko brak choroby lub niepełnosprawności, lecz
stan dobrego samopoczucia fizycznego, psychicznego i
społecznego
 Ogólny potencjał człowieka lub zdolność dobrego
przystosowania się do środowiska, radzenia sobie ze
zmianami i trudnościami
 Zdrowie i choroba są krańcami, a człowiek zajmuje
pozycję miedzy tymi biegunami. Gdy buduje własne
zasoby dla zdrowia i potrafi skutecznie radzić sobie ze
stresorami to przesuwa się on w kierunku zdrowia
Zdrowie
fizyczne
psychiczne
społeczne
duchowe
Czynniki wpływające na
zdrowie
20%
50%
10%
20%
Czynniki genetyczne
Środowisko
Służba zdrowia
Styl życia
Zachowania zdrowotne –
postępowanie, działanie (lub zaniechanie) wpływające na zdrowie
i samopoczucie człowieka
Sprzyjające zdrowiu
• Aktywność fizyczna, racjonalne żywienie, utrzymywanie
czystości ciała i otoczenia, zachowanie bezpieczeństwa,
utrzymywanie dobrych relacji z innymi ludźmi, korzystanie
i udzielanie wsparcia społecznego, twórcze rozwiązywanie
problemów, radzenie sobie ze stresem, odpoczywanie i
relaks, poddawanie się profilaktycznym badaniom i inne.
Zagrażające zdrowiu
• Palenie papierosów, nadużywanie alkoholu i używanie
innych substancji psychoaktywnych, ryzykowne
zachowania seksualne.
Styl życia
• Zakres i formy
specyficznych dla
określonej grupy.
codziennych zachowań,
danego człowieka lub
Prozdrowotny styl życia
• Świadome wybieranie zachowań sprzyjających
poprawie, utrzymaniu i ochronie zdrowia,
uzależniony
od
wpływu
środowiska,
doświadczeń danej osoby, nabytych przez nią w
ciągu życia umiejętności, szczególnie życiowych.
Edukacja zdrowotna –
proces, w którym ludzie uczą się dbać o zdrowie własne i
społeczności w której żyją
 Świadomość i rozumienie zdrowia
 Wiedza o zdrowiu, zasobach dla zdrowia (czynniki
zwiększające potencjał i ryzyka dla zdrowia)
 Postawa wobec zdrowia własnego i innych
 Kształtowanie zachowań sprzyjających zdrowiu i
radzeniu sobie z nowymi sytuacjami, podejmowanie
właściwych decyzji i wyborów
Jest to siedlisko, w którym członkowie społeczności
szkolnej - pracownicy i uczniowie: podejmują starania,
aby poprawić swoje samopoczucie i zdrowie, uczą się
jak zdrowiej żyć i jak tworzyć zdrowe środowisko,
zachęcają ludzi, zwłaszcza rodziców do podjęcia
podobnych starań.
Historia
 1986 – Międzynarodowa konferencja „Szkoła Promująca




Zdrowie” w Peebles (Szkocja), dojrzewanie koncepcji;
wiodąca rola Anglików i T. Williams`a;
1989 - Raport „Zdrowa Szkoła” opracowany przez WHO,
pierwszy oficjalny dokument programowy;
1991 - Rozpoczęcie projektu w Polsce, Czechach, Słowacji i
na Węgrzech, w czterech krajach dokonujących
transformacji ustrojowej;
1992 – utworzenie Europejskiej Sieci Szkół Promujących
Zdrowie (ESSzPZ);
2006 – do Europejskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie
należą 43 kraje.
Szkoła Promująca Zdrowie –
dąży do osiągania celów i realizuje zadania określone w
podstawach programowych kształcenia ogólnego i innych
obowiązujących aktach prawnych oraz:
 Pomaga członkom społeczności szkolnej zrozumieć i




zaakceptować koncepcję Szkoły Promującej Zdrowie
Zarządza projektami promocji zdrowia w sposób sprzyjający:
uczestnictwu, partnerstwu i współdziałaniu społeczności
szkolnej, skuteczności i długofalowości
Prowadzi edukację zdrowotną uczniów i pracowników oraz dąży
do zwiększenia i skuteczności
Tworzy klimat społeczny sprzyjający: osiąganiu satysfakcji z
nauki i pracy w szkole, osiąganiu sukcesów oraz wzmacnianiu
własnej wartości u uczniów i pracowników, zdrowiu uczniów i
pracowników, uczestnictwu, partnerstwu i współdziałaniu
Tworzy środowisko fizyczne sprzyjające zdrowiu,
bezpieczeństwu dobremu samopoczuciu uczniów i
pracowników
Cechy Szkoły Promującej Zdrowie:
• edukacja zdrowotna jako ważny element programu
nauczania szkoły
• etos zdrowia w szkole
• współdziałanie z rodzicami i społecznością lokalną
W tworzeniu Szkoły Promującej Zdrowie
współuczestniczą:
•
•
•
•
•
uczniowie
nauczyciele
rodzice
inni pracownicy szkoły
inne osoby ze społeczności lokalnej
STANDARDY SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE
STANDARD PIERWSZY
Szkoła Promująca Zdrowie pomaga członkom społeczności szkolnej (w tym
rodzicom) zrozumieć i zaakceptować koncepcję szkoły promującej zdrowie.
Szkoła Promująca Zdrowie zarządza projektami promocji zdrowia w sposób
sprzyjający:
STANDARD DRUGI
uczestnictwu, partnerstwu współdziałaniu społeczności szkolnej, w tym
rodziców i społeczności lokalnej oraz
 skuteczności długofalowości działań.
STANDARD TRZECI
Prowadzi edukację zdrowotną uczniów i pracowników i dąży do zwiększenia jej
skuteczności.
Tworzy klimat społeczny sprzyjający:
 zdrowiu rozwojowi uczniów pracowników,
STANDARD CZWARTY
STANDARD PIĄTY
 osiąganiu przez wszystkich sukcesów wspierający ich poczucie własnej
wartości,
 uczestnictwu, partnerstwu i współdziałaniu członków społeczności szkolnej,
rodziców osób ze społeczności lokalnej.
Tworzy środowisko fizyczne sprzyjające zdrowiu, bezpieczeństwu dobremu
samopoczuciu uczniów pracowników.
Zasady Szkoły Promującej Zdrowiejak chcemy osiągnąć cel?
Szkoła Promująca Zdrowie –
Szkoła Podstawowa nr 2 im. J. Korczaka w Kluczborku
 Szkolny koordynator ds. promocji zdrowia:
Marzenna Witkowska
 Szkolny zespół promocji zdrowia:
 Joanna Hoffmann – nauczyciel
 Ewa Marek – nauczyciel
 Bożena Sobol – nauczyciel
 Danuta Dacko – nauczyciel
 Pielęgniarka szkolna
 Przedstawiciele samorządu uczniowskiego i Rady
Rodziców
ROK 2012/2013
Dziękuję za uwagę !
Download