Szkoła promująca zdrowie

advertisement
Koncepcja szkoły promującej zdrowie wynika
bezpośrednio z założeń promocji zdrowia. Zakres
działań SzPZ jest bardzo szeroki, wynika on
różnorodność potrzeb i priorytetów szkoły.
Cechy szkoły promującej zdrowie
Edukacja zdrowotna jako nieodłączny element
programu nauczania
2. Etos zdrowia w szkole
3. Współdziałanie z rodzicami i społecznością lokalną
1.
NADRZĘDNYM CELEM SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE
jest zdrowy styl życia całej społeczności szkolnej ( uczniów i
pracowników )
Aby osiągnąć ten cel , szkoła powinna starać się :
 Zapewnić sprzyjające zdrowiu środowisko fizyczne pracy i nauki /




budynek , rekreacja , posiłki , bezpieczeństwo /,
Kształtować u jednostek , rodzin i społeczności poczucie
odpowiedzialności za zdrowie ,
Zachęcać do zdrowego stylu życia oraz stworzyć uczniom i
pracownikom realne i atrakcyjne możliwości dokonywania zdrowych
wyborów ,
Umożliwiać uczniom rozwój ich potencjału fizycznego , psychicznego
i społecznego oraz wzmacniać ich poczucie własnej wartości ,
Przedstawić społeczności szkolnej / uczniom i dorosłym / jasne cele
dla promocji zdrowia i bezpieczeństwa ,
 Kształtować dobre relacje między :
 pracownikami i uczniami ,
 samymi uczniami ,
 szkołą i rodzicami oraz społecznością lokalną ,
 Wykorzystywać wszelkie dostępne środki w społeczności lokalnej dla
wspierania działań w zakresie promocji zdrowia ,
 Planować wszechstronną edukację prozdrowotną z zastosowaniem
metod aktywizujących uczniów ,
 Wyposażyć uczniów w wiedzę i umiejętności , niezbędne do
podejmowania wyborów dla poprawy własnego zdrowia oraz ochrony i
poprawy środowiska fizycznego ,
 Włączyć do działań szkoły szkolną służbę zdrowia , zwłaszcza do
edukacji prozdrowotnej oraz pomocy uczniom we wchodzeniu w rolę
aktywnego konsumenta opieki zdrowotnej .
Szkoła promująca zdrowie to miejsce,
w którym społeczność szkolna – pracownicy
i uczniowie:
 podejmują wspólne działania dla poprawy swojego
zdrowia i samopoczucia poprzez:
 Zmianę zachowań zdrowotnych
 Tworzenie zdrowego środowiska fizycznego i społecznego
 uczą się jak zdrowiej i lepiej żyć poprzez:
 Edukację zdrowotną
 Rozwój osobisty, społeczny i zawodowy
 zachęcać innych w swoim otoczeniu, zwłaszcza
rodziców do podobnych działań poprzez:
 Otwartość i dialog
 Partnerstwo
 Współdziałanie
W Polsce koncepcja szkoły promującej zdrowie stale się rozwija i ulega modyfikacjom.
Przyjęto, że:
Szkoła
 Jest środowiskiem, którego społeczność nie tylko uczy się i pracuje , ale także żyje ,
nawiązuje kontakty z innymi, przeżywa porażki i sukcesy, odpoczywa, bawi się itp.
Szkoła jest więc miejscem, w którym społeczność ma nie tylko wywiązywać się z
obowiązków, ale także powinna dobrze się czuć.
 Jest elementem środowiska lokalnego: oba te środowiska wzajemnie na siebie oddziałują.
 Jest miejscem, które przygotowuje młodych ludzi nie tylko do następnego etapu edukacji,
ale również do życia, w tym do dokonywania „zdrowych” wyborów.
Promująca
 Tworząca warunki (fizyczne i społeczne), sprzyjające ochronie i pomnażaniu zdrowia.
 Umożliwiająca aktywne uczestnictwo społeczności szkolnej w działaniach na rzecz
zdrowia.
Zdrowie
 Ma cztery wymiary: fizyczny, psychiczny, społeczny i duchowy, które powinny być w
harmonii.
 Decyduje o jakości życia ludzi obok wykształcenia i warunków ekonomicznych.
Na podstawie opracowanych standardów przyjęto polską definicję Szkoły Promującej
Zdrowie oraz opracowano nowy model takiej szkoły.
Definicja szkoły promującej
zdrowie
Szkoła promująca zdrowie tworzy warunki i podejmuje
działania, które sprzyjają:
 dobremu samopoczuciu społeczności szkolnej,
 podejmowaniu przez jej członków działań na rzecz
zdrowia
Polski model szkoły promującej zdrowie
STANDARDY SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE
Szkoła promująca zdrowie dąży do osiągania celów i
realizuje zadania określone w podstawach
programowych kształcenia ogólnego i innych
obowiązujących aktach prawnych i ponadto:
Standardy szkoły promującej zdrowie :
1. Pomaga członkom społeczności szkolnej zrozumieć i zaakceptować
koncepcję szkoły promującej zdrowie.
2. Tworzy strukturę i zarządzanie projektami promocji zdrowia, które
umożliwiają skuteczne i ciągłe działania w zakresie promocji
zdrowia.
3. Prowadzi edukację zdrowotną uczniów i pracowników i dąży do
zwiększenia jej skuteczności.
4. Tworzy klimat społeczny sprzyjający:
 zdrowiu i rozwojowi uczniów i pracowników,
 osiąganiu przez wszystkich sukcesów i wspierający ich poczucie
własnej wartości,
 uczestnictwu, partnerstwu i współdziałaniu członków społeczności
szkolnej, rodziców i osób ze społeczności lokalnej.
5. Tworzy środowisko fizyczne sprzyjające zdrowiu, bezpieczeństwu i
dobremu samopoczuciu uczniów i pracowników.
STANDARD PIERWSZY
Pomaga członkom społeczności szkolnej zrozumieć i zaakceptować
koncepcję szkoły promującej zdrowie
Określenie: pomagać społeczności szkolnej zrozumieć i zaakceptować koncepcję
szkoły promującej zdrowie oznacza podejmowane w szkole działania, które
umożliwią członkom społeczności szkolne:
Lepiej poznać i zrozumieć:
 pojęcie „zdrowie”(w holistycznym ujęciu),
 czynniki warunkujące zdrowie,
 koncepcję promocji zdrowia,
 koncepcję szkoły promującej zdrowie,
 Korzyści z tworzenia takiej szkoły dla siebie i innych ludzi.
Zaakceptować:
 własną odpowiedzialność za zdrowie swoje, innych ludzi i tworzenie
środowiska
 aktywne uczestnictwo w tworzeniu SzPZ.
STANDARD DRUGI
Zarządza projektami promocji zdrowia w sposób sprzyjający:
 uczestnictwu, partnerstwu i współdziałaniu społeczności szkolnej (w tym
rodziców) i społeczności lokalnej,
 skuteczności i długofalowości działań.
Zarządzanie projektami promocji zdrowia -określenie to jest rozumiane tu
jako:
 tworzenie struktury ułatwiającej organizację i koordynację działań,
 powiązanie projektów promocji zdrowia z polityką szkoły, jej programem
wychowawczym i programem profilaktyki,
 tworzenie warunków do uczestnictwa i współdziałania jak największej liczby
członków społeczności szkolnej, rodziców i przedstawicieli społeczności lokalnej
na zasadach partnerstwa,
 dążenie do skuteczności działań i ich kontynuacji w dłuższym okresie czasu.
Uczestnictwo, partnerstwo, współdziałanie
są to podstawowe elementy koncepcji SzPZ, przyjęte w Europejskiej Sieci Szkół
Promujących Zdrowie, a także w Polsce.
STANDARD TRZECI
Prowadzi edukację zdrowotną uczniów i pracowników
oraz dąży do zwiększenia jej jakości i skuteczności.
STANDARD CZWARTY
Tworzy klimat społeczny sprzyjający:
 zdrowiu i rozwojowi uczniów i pracowników,
 osiąganiu przez wszystkich sukcesów i
wspierający ich poczucie własnej wartości,
 uczestnictwu, partnerstwu i współdziałaniu
członków społeczności szkolnej, rodziców i osób
ze społeczności lokalnej.
STANDARD PIĄTY
Tworzy środowisko fizyczne sprzyjające zdrowiu,
bezpieczeństwu i dobremu samopoczuciu
uczniów i pracowników.
Jak zostać szkołą promującą zdrowie?
Kryteria ogólne:
Szkoła, która chcą zostać przyjęta do Wojewódzkiej Sieci
Szkół Promujących Zdrowie powinno cechować:
 Aktywne działanie na rzecz promocji zdrowia w szkole
i środowisku lokalnym, co znajdzie odzwierciedlenie w
dokumentacji szkoły;
 Przekonanie dyrektora placówki i większość członków
środowiska (Radę Pedagogiczną, Rade Rodziców,
Samorząd Uczniowski, pracowników
administracyjnych) o słuszności idei SzPZ.
 Aktywne i twórcze zaangażowanie w realizację ścieżek
edukacyjnych – edukacja prozdrowotna i ekologiczna
Szkołę promująca zdrowie tworzą lub
współuczestniczą w jej tworzeniu:
 Uczniowie
 Nauczyciele
 Rodzice
 Inni pracownicy szkoły
 Inne osoby ze społeczności lokalnej
Struktura SzPZ
Prace nad tworzeniem SzPZ organizowane są przez
szkolnego koordynatora i zespół ds. promocji zdrowia
W skład szkolnego zespołu promocji zdrowia wchodzą
przedstawiciele wszystkich grup społeczności szkolnej:
 Nauczyciele i inni pracownicy szkoły
 Uczniowie
 Pielęgniarka szkolna
 Rodzice
 Osoby z samorządu lokalnego lub innej organizacji
ETAPY TWORZENIA SZKOŁY PROMUJĄCEJ
ZDROWIE
PRZYGOTOWANIE
 Propagowanie idei SzPZ w społeczności szkolnej, wśród rodziców, społeczności lokalnej
 Pozyskiwanie uczestników i sojuszników
 Powołanie szkolnego koordynatora i zespołu promocji zdrowia
DIAGNOZA STANU WYJŚCIOWEGO
 Zebranie danych dotyczących aktualnych problemów ludzi, warunków funkcjonowania
szkoły
 Analiza tych danych
 Ustalenie listy problemów wymagających rozwiązania
BUDOWANIE PLANU DZIAŁAŃ I ICH EWALUACJI
 Wybór problemu/ów (priorytetowego/ych)
 Określenie przyczyn tych problemów i sposobów usuniecie tych przyczyn
 Ustalenie celów
 Zbudowanie planu działań dla osiągnięcia celów
DZIAŁANIA
 Realizacja planu, monitorowanie działań, dokonywanie korekt dla osiągnięcia celu
EWALUACJA WYNIKÓW DZIAŁAŃ
 Ewaluacja końcowa – sprawdzenie czy osiągnięto cel
Dziękuje za uwagę
Download
Random flashcards
ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Create flashcards