prezentacja

advertisement
Szkoła Promująca Zdrowie
jest to siedlisko, w którym członkowie
społeczności szkolnej - pracownicy i uczniowie:
- podejmują starania, aby poprawić swoje
samopoczucie i zdrowie,
- uczą się jak zdrowiej żyć i tworzyć zdrowe
środowisko,
- zachęcają ludzi, zwłaszcza rodziców do podjęcia
podobnych starań.
Kryteria przynależności szkoły
do Wojewódzkiej Sieci SzPZ
Warunki wstępne
1. aktywność na rzecz promocji zdrowia w szkole i
środowisku (działania w tym zakresie są zapisane
w misji i wizji szkoły, są widoczne w dokumentacji
szkoły lub koordynatora zdrowia)
2. otwartość na zmiany,
3. przekonanie dyrektora oraz większości RP o
słuszności koncepcji SzPZ i gotowości do
wdrażania jej w praktyce,
4. aktywność i twórcze zaangażowanie w realizację
edukacji zdrowotnej.
Standardy Szkoły Promującej Zdrowie
Dąży do osiągnięcia celów i realizuje zadania określone w
podstawach programowych kształcenia ogólnego oraz:
1. pomaga członkom społeczności szkolnej zrozumieć i
zaakceptować koncepcję szkoły promującej zdrowie,
2. tworzy strukturę i zarządza projektami promocji zdrowia,
3. prowadzi edukację zdrowotną uczniów i pracowników
oraz dąży do zwiększenia jej skuteczności,
4. tworzy klimat społeczny sprzyjający:
- zdrowiu i rozwojowi uczniów oraz pracowników,
- osiąganiu przez wszystkich sukcesów i poczucia własnej
wartości,
- uczestnictwu, partnerstwu i współdziałaniu członków
społeczności szkolnej,
5. tworzy środowisko fizyczne sprzyjające zdrowiu,
bezpieczeństwu i dobremu samopoczuciu zarówno uczniów
jak i pracowników.
Tworzenie SzPZ - okres przygotowawczy
1. Kontakt z wojewódzkim koordynatorem.
2. Podjęcie uchwały RP co do gotowości przystąpienia do sieci.
3. Zgłoszenie placówki do Wielkopolskiej Sieci SzPZ.
4. Szkolenie RP w zakresie zasad tworzenia SzPZ i edukacji
zdrowotnej
5. Powołanie koordynatora i zespołu ds. promocji zdrowia
złożonego z nauczycieli, uczniów, rodziców, higienistki,
pracowników administracji.
6. Co najmniej dwukrotne badanie samopoczucia członków
społeczności szkolnej - badanie stopnia zadowolenia ze
szkoły.
7. Podjęcie systemowych działań w zakresie promocji zdrowia:
diagnoza potrzeb i zasobów, wybranie problemu
priorytetowego i opracowanie planu działań.
Tworzenie SzPZ- okres przygotowawczy
8.Realizacja planu i jego ewaluacja.
9. Opracowanie i przedstawienie raportów rocznych
koordynatorowi rejonowemu (1-3 lata)
10. Opracowanie raportu końcowego i prezentacji (po
konsultacji z koordynatorem rejonowym)
11. Przygotowanie i przeprowadzenie uroczystej
wizyty studyjnej z udziałem koordynatorów i gości
- prezentacja działań i wyników ewaluacji, występy
uczniów, wystawy prac.
12. Nadanie
Certyfikatu Szkoły Promującej Zdrowie
(ważny 5 lat, co roku składa się raporty roczne)
Download
Random flashcards
Motywacja w zzl

3 Cards ypy

66+6+6+

2 Cards basiek49

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Create flashcards