Wyniki autoewaluacji w Szkole Promuj*cej Zdrowie

advertisement
Wyniki autoewaluacji
w Szkole Promującej Zdrowie
przeprowadzonej w roku szkolnym
2014/2015
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II
w Jabłonce
„Dbajmy o nasze zdrowie nie dlatego, że jest
ono ważne, ale dlatego, że bez zdrowia
wszystko inne jest nieważne”
STANDARD I
Szkoła promująca zdrowie pomaga członkom społeczności szkolnej
(w tym rodzicom) zrozumieć i zaakceptować koncepcję szkoły
promującej zdrowie
Wymiar
I.
Upowszechnianie koncepcji szkoły
promującej zdrowie i znajomości
tej koncepcji w społeczności
szkolnej i lokalnej (arkusz I)
Średnia liczba punktów
4,7
II. Zrozumienie i akceptacja koncepcji
szkoły promującej zdrowie
w społeczności szkolnej (arkusz II)
4,4
Średnia liczba punktów
4,55
STANDARD I
Więcej informacji o SzPZ chcieliby otrzymywać
120
100
nauczyciele
rodzice
uczniowie
pracownicy nie
będący
nauczycielami
80
60
40
20
0
udział procentowy
STANDARD I
WNIOSKI

Koncepcja Szkoły Promującej zdrowie jest w naszej szkole
znana od 2006 roku i rozpowszechniona wśród nauczycieli jak i
pracowników szkoły, nieco mniej znana uczniom i ich rodzicom.

Społeczność szkolna, czyli uczniowie, nauczyciele oraz
pracownicy, nie będący nauczycielami podejmują starania w
celu poprawy swego samopoczucia i zdrowia.

Wiedza na temat SzPZ jest duża, ale wszyscy członkowie
społeczności szkolnej chcieliby otrzymywać więcej informacji
na jej temat (nauczyciele oczekują nowych rozwiązań
problemów priorytetowych, przykładów zajęć warsztatowych,
wymiany doświadczeń).
STANDARD I
WNIOSKI

Wszyscy ankietowani nauczyciele w ostatnich dwóch latach
przeczytali co najmniej jedną publikację na temat promocji
zdrowia i uczestniczyli w zajęciach, które poszerzyły ich wiedzę
i umiejętności w tym zakresie.

Wszyscy uczniowie znają podstawowe cechy SzPZ. Spośród tej
grupy ankietowanych 82% deklaruje, że wie w jaki sposób może
się włączyć w rozwój SzPZ

Wszyscy pracownicy, nie będący nauczycielami wiedzą co to
jest SzPZ , jaka jest ich rola i zadania w rozwoju SzPZ .

Brak pełnego i aktywnego uczestnictwa rodziców w działaniach
prozdrowotnych szkoły większość ankietowanych tłumaczy
brakiem czasu spowodowanym wykonywaniem pracy
zawodowej.
STANDARD I
PROBLEMY PRIORYTETOWE WYMAGAJĄCE ROZWIĄZANIA

Przygotowanie szkoleń dla rodziców, nauczycieli i pracowników
szkoły dotyczących zagadnień związanych ze Szkołą Promującą
Zdrowie.

Mobilizowanie rodziców do udziału w działaniach SzPZ.

Przygotować nowe ulotki i informacje o działalności SzPZ.
STANDARD II
Szkoła promująca zdrowie zarządza projektami promocji zdrowia
w sposób sprzyjający uczestnictwu, partnerstwu i współdziałaniu
społeczności szkolnej, w tym rodzicom i społeczności lokalnej,
skuteczności i długofalowości działań.
Wymiar
Średnia liczba punktów
III. Działalność szkolnego koordynatora ds.
promocji zdrowia (arkusz III)
4,8
IV. Działalność szkolnego zespołu promocji
zdrowia (arkusz IV)
4,9
V. Miejsce promocji zdrowia w działalności
(polityce) szkoły (arkusz V)
VI. Diagnozowanie potrzeb społeczności
szkolnej w zakresie promocji zdrowia
(arkusz VI)
4,8
4,66
STANDARD II
Szkoła promująca zdrowie zarządza projektami promocji zdrowia w
sposób sprzyjający uczestnictwu, partnerstwu i współdziałaniu
społeczności szkolnej, w tym rodzicom i społeczności lokalnej,
skuteczności i długofalowości i działań.
Wymiar
Średnia liczba punktów
VII. Planowanie działań (w tym projektów)
w zakresie promocji zdrowia (arkusz VII)
4,5
VIII. Realizacja działań (w tym projektów)
w zakresie promocji zdrowia(arkusz VIII)
4,66
IX. Ewaluacja wyników działań (w tym
projektów) w zakresie promocji zdrowia
(arkusz IX)
4,05
Średnia liczba punktów
4,68
STANDARD II
Nauczyciele i rodzice dostrzegają możliwość zwiększenia swojego
udziału w podejmowanych w szkole działaniach w zakresie promocji
zdrowia
Nauczyciele
Nie
40%
Tak
60%
Rodzice
Tak
61%
Nie
39%
STANDARD II
WNIOSKI

Szkolny koordynator jest znany społeczności szkolnej, a jego
praca jest pozytywnie oceniana.

Szkolny zespół promocji zdrowia sprawnie prowadzi realizację
projektów SzPZ.

Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna jest wpisana w
program koncepcji pracy szkoły. Szczegółowe zadania są ujęte
w „Programie Promocji Zdrowia” na dany rok szkolny, Programie
Wychowawczym i Programie Profilaktyki Szkoły.
STANDARD II
WNIOSKI

W naszej szkole wykorzystuje się szeroki wachlarz narzędzi
badawczych. Głównymi narzędziami wykorzystywanymi w diagnozie
jest obserwacja, rozmowa oraz ankiety.

Ponad połowa ankietowanych rodziców dostrzega możliwość
zwiększenia swego udziału w podejmowanych w szkole działaniach
w zakresie promocji zdrowia.

Wszystkie realizowane w szkole zadania prozdrowotne wynikające
z planu pracy są systematycznie monitorowane przez koordynatora,
członków szkolnego zespołu promocji zdrowia i dyrektora szkoły.
STANDARD II
WNIOSKI

Większość ankietowanych rodziców oraz pracowników szkoły, nie
będących nauczycielami jest usatysfakcjonowana z uczestnictwa
w realizacji działań w zakresie promocji zdrowia.

Cele priorytetowe i konkretne zadania w zakresie promocji
zdrowia uwidocznione są w planie pracy SzPZ i zakończone
ewaluacją. Wyniki ewaluacji są prezentowane przez dyrektora
szkoły, koordynatora ds. promocji zdrowia na posiedzeniach Rady
Pedagogicznej, spotkaniach ogólnych z dyrektorem szkoły.
Wykorzystuje się je do modyfikowania planu pracy,
podejmowania nowych problemów priorytetowych do
rozwiązania, doskonalenia realizowanych działań
prozdrowotnych. Zgromadzone materiały dotyczące ewaluacji
wymagają usystematyzowania i zebrania w przeznaczonym do
tego celu miejscu.
STANDARD II
PROBLEMY PRIORYTETOWE WYMAGAJĄCE ROZWIĄZANIA

Udoskonalenie procedury przekazywania informacji o
projektach SzPZ członkom społeczności szkolnej.

Skuteczne włączanie uczniów i rodziców do planowania działań.
STANDARD III
Szkoła promująca zdrowie prowadzi edukację zdrowotną uczniów i
pracowników oraz dąży do zwiększenia jej jakości i skuteczności
Wymiar
I.
Średnia liczba punktów
Polityka, warunki i organizacja życia szkoły
sprzyjające edukacji zdrowotnej
4,8
II. Uczeń jest aktywnym uczestnikiem procesu
realizacji edukacji zdrowotnej
4,66
III. Szkoła współpracuje ze środowiskiem
i wykorzystuje jego zasoby
4,16
IV. Szkoła prowadzi ewaluację i wykorzystuje
jej wyniki dla podnoszenia jakości edukacji
zdrowotnej
4,25
Średnia liczba punktów
4,46
STANDARD III
WNIOSKI

W szkole stworzone są sprzyjające warunki do realizacji zadań
z zakresu edukacji zdrowotnej.

Nauczyciele i uczniowie uczestniczą w opracowywaniu
tematyki edukacji prozdrowotnej.

Uczniowie są aktywnymi uczestnikami zajęć.
STANDARD III
WNIOSKI

Nauczyciele i pracownicy szkoły uczestniczą w szkoleniach z zakresu
edukacji zdrowotnej.

W szkole organizowane są imprezy środowiskowe i integracyjne:
Festyn Rodzinny, Wigilia dla starszych i samotnych, Dzień Babci i
Dziadka, Sportowy Dzień Dziecka, uroczystości związane z Patronem
Szkoły.

W szkole prowadzi się ewaluacje i wykorzystuje jej wyniki dla
podnoszenia jakości edukacji zdrowotnej.
STANDARD III
PROBLEMY PRIORYTETOWE WYMAGAJĄCE ROZWIĄZANIA

Zwiększyć ofertę edukacji zdrowotnej skierowaną do rodziców rodzice zauważają jeszcze zbyt małą ofertę edukacji zdrowotnej
skierowaną do nich.

Dotrzeć do grona rodziców, którzy mogą się podzielić swoją wiedzą
zawodową, doświadczeniami i zainteresowaniami.

Wnikliwiej zbadać potrzeby rodziców w zakresie edukacji zdrowotnej.

Jeszcze częściej stosować techniki umożliwiające uczniom
samoobserwację.

Udostępnić uczniom „skrzynkę pytań” – miejsce, gdzie uczniowie
mogliby anonimowo zadawać pytania oraz podać propozycję
dotyczącą zajęć.
STANDARD IV
SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE TWORZY KLIMAT SPOŁECZNY
SPRZYJAJĄCY:

satysfakcji z nauki i pracy w szkole, osiąganiu sukcesów oraz wzmacnianiu
poczucia własnej wartości u uczniów i pracowników,

zdrowiu i rozwojowi uczniów i pracowników,

uczestnictwu, partnerstwu i współdziałaniu członków społeczności szkolnej,
rodziców i osób ze społeczności lokalnej
STANDARD IV
Lp.
I.
Podskale i badane osoby
UCZNIOWIE (N=18)
Satysfakcja ze szkoły (1-6)
Średnia liczba
punktów
3,93
II.
Stwarzanie uczniom możliwości uczestnictwa w
życiu klasy (7-11)
4,0
III.
Wsparcie uczniów ze strony nauczycieli (12-16)
4,2
IV.
Podejście uczniów do nauki i zachowania na
lekcjach (17-20)
3,26
V.
Motywowanie do osiągania sukcesów (21-24)
4,55
VI.
Przestrzeganie praw ucznia, znajomości reguł i ich
ocena (25-28)
4,45
VII.
Relacje między uczniami (29-32)
4,25
VIII.
Poczucie przeciążenia pracą szkolną i stresu (33-36)
2,82
IX.
Występowanie przemocy i zachowań aspołecznych
wśród uczniów (37-40)
2,96
STANDARD IV
Lp.
I.
Podskale i badane osoby
NAUCZYCIELE (N=8)
Satysfakcja z pracy w szkole (1-4)
Średnia liczba
punktów
4,85
II.
Stwarzanie nauczycielom możliwości uczestnictwa w życiu
i pracy szkoły oraz wsparcie ze strony dyrektora (5-12)
4,97
III.
Wsparcie uczniów ze strony nauczycieli (13-17)
4,97
IV.
Podejście uczniów do nauki i zachowania na lekcjach
(18-21)
4,42
V.
Relacje nauczyciele – nauczyciele (22-27)
4,71
VI.
Uczestnictwo rodziców uczniów z klasy wychowawczej w
życiu klasy/szkoły (28-32)
4,8
VII.
Poczucie przeciążenia pracą szkolną i stres w pracy
(33-36)
2,67
VIII.
Występowanie przemocy i zachowań aspołecznych wśród
uczniów (37-40)
1,82
STANDARD IV
Lp.
I.
Podskale i badane osoby
Średnia liczba
punktów
PRACOWNICY SZKOŁY, KTÓRZY NIE SĄ NAUCZYCIELAMI (N=2)
Satysfakcja z pracy w szkole oraz wsparcie ze strony
4,3
dyrekcji (1-6)
II.
Stwarzanie pracownikom, którzy nie są nauczycielami,
możliwości uczestnictwa w życiu i pracy szkoły (7-9)
2,0
III.
Relacje między pracownikami, którzy nie są nauczycielami
(10-12)
4,4
IV.
Stosunek uczniów do pracowników, którzy nie są
nauczycielami (13-15)
3,83
V.
Poczucie przeciążenia pracą w szkole i stres w pracy
(16-18)
3,3
VI.
Występowanie przemocy i zachowań aspołecznych wśród
uczniów (19-21)
2,45
STANDARD IV
Lp.
I.
Podskale i badane osoby
RODZICE (N=18)
Satysfakcja ze szkoły dziecka (1-5)
Średnia liczba
punktów
4,43
II.
Stwarzanie rodzicom możliwości uczestnictwa w życiu
klasy/szkoły (6-11)
4,51
III.
Wsparcie uczniów ze strony nauczycieli (12-17)
4,2
IV.
Uczestnictwo rodziców w życiu i pracy klasy/szkoły
(18-21)
4,08
V.
Wsparcie dla rodziców (22-25)
4,3
VI.
Przeciążenie dziecka pracą szkolną i stres w szkole (26-29)
2,32
STANDARD IV
WNIOSKI

Uczniowie, nauczyciele, pracownicy szkoły oraz rodzice
odczuwają satysfakcję ze szkoły.

Uczniowie są zadowoleni z nauki w szkole. Chętnie do niej
przychodzą, lubią się uczyć, uważają, że zajęcia są ciekawe i
interesujące. Relacje między nauczycielami, a uczniami oceniane
są przez uczniów jako bardzo dobre. Deklarują sympatię do
wychowawców i innych nauczycieli przedmiotów.

Respondenci mają możliwość uczestniczenia w życiu klasy i szkoły,
odczuwają wsparcie ze strony dyrektora.

Uczniowie mogą liczyć na wsparcie nauczycieli, nauczyciele
chętnie udzielają pomocy, natomiast rodzice również zauważają
wsparcie swoich dzieci ze strony nauczycieli.
STANDARD IV
WNIOSKI

Uczniowie czują się motywowani do osiągania sukcesów.

Uczniowie znają i przestrzegają praw ucznia .

Ankietowani wysoko oceniają relacje między sobą.

Nauczyciele wyżej oceniają uczestnictwo rodziców w życiu klasy
/ szkoły niż sami rodzice.

Badani podobnie oceniają swoje poczucie przeciążenia pracą
szkolną oraz stresem związanym ze szkołą – nie jest ono zbyt
wysokie.

Respondenci zauważają problem występowania przemocy i
zachowań aspołecznych wśród uczniów, które występują rzadko.
STANDARD IV
PROBLEMY PRIORYTETOWE WYMAGAJĄCE ROZWIĄZANIA

Wzmocnienie poczucia wartości własnej uczniów - uczniowie
niżej oceniają swoje podejście do nauki i zachowania niż
nauczyciele.

Zwrócić uwagę na relacje między uczniami – kulturę słowa,
przezwiska.

Stworzenie pracownikom, którzy nie są nauczycielami
pełniejszego uczestnictwa w życiu szkoły.
STANDARD V
Szkoła promująca zdrowie tworzy środowisko fizyczne sprzyjające zdrowiu,
bezpieczeństwu i dobremu samopoczuciu uczniów i pracowników
Wymiar
I.
Budynek i teren szkoły
Średnia liczba
punktów
4,7
II. Warunki sanitarne, czystość i estetyka pomieszczeń
4,9
III. Mikroklimat, oświetlenie, ochrona przed hasłem
5,0
IV. Meble dla uczniów i nauczycieli
4,8
V. Organizacja lekcji i przerw międzylekcyjnych
4,3
VI. Warunki i organizacja zajęć ruchowych
4,8
VII. Organizacja posiłków i dostępność napojów dla
uczniów
5,0
VIII. Zabezpieczenie przed wypadkami, urazami i
dostępność pierwszej pomocy
4,7
Średnia liczba punktów łącznie
4,8
STANDARD V
WNIOSKI

Bardzo dobry stan techniczny budynku.

Szkoła położona jest w miejscu bezpiecznym, z dala od
zanieczyszczeń i hałasu, otoczenie bez zagrożeń dla zdrowia
uczniów.

Budynek jest przystosowany do osób niepełnosprawnych.

Nauczyciele i pracownicy obsługi posiadają odpowiednio
wyposażone pokoje i pomieszczenia z warunkami do pracy,
odpoczynku czy spożycia posiłku.

Sanitariaty są w dobrym stanie technicznym, utrzymane w
czystości i porządku, zaopatrzone w środki czystości.

W szkole w sposób ciągły prowadzona jest segregacja odpadów i
zbiórka surowców wtórnych.
STANDARD V
WNIOSKI

Pomieszczenia, klasy, korytarze w szkole są utrzymane w czystości,
ukwiecone, kolorowe i estetyczne, co jest zasługą pracowników szkoły i
uczniów.

Mikroklimat w budynku służy warunkom pracy, nauki i wypoczynku –
odpowiednia temperatura, zabezpieczenia przed nadmiernym
nasłonecznieniem, hałasem i zanieczyszczeniami.

Meble dostosowane są do wzrostu uczniów

Wielkość budynku wystarczająca dla liczby uczniów - brak przeludnienia,
możliwa jednozmianowość i dobre planowanie zajęć, odpowiednio długie
przerwy międzylekcyjne.

Szkoła posiada dobre zaplecze do rekreacji i organizacji zajęć ruchowych
- bardzo dobrze zorganizowany i wyposażony kompleks sportowy „Orlik”,
sala gimnastyczna, dobre zaopatrzenie w sprzęt sportowy odpowiadający
wszelkim normom higieny i bezpieczeństwa. Na terenie szkolnym
znajduje się plac zabaw, szkoła posiada salkę przeznaczoną do gimnastyki
korekcyjnej oraz salę zabaw z programu „Radosna szkoła”.
STANDARD V
WNIOSKI

Szkoła kładzie duży nacisk na zasady racjonalnego żywienia zapewnienie każdemu uczniowi możliwości spożycia w odpowiednich
warunkach posiłku, dowożone są ciepłe posiłki do stołówki szkolnej,
bezpłatne mleko dla wszystkich dzieci.

Szkoła jest dobrze zabezpieczona przed wypadkami i urazami.

Uczniowie są systematycznie uczeni udzielania pierwszej pomocy
przedmedycznej – program WOŚP „Ratujemy i uczymy ratować”.
Wszyscy nauczyciele są przeszkoleni w zakresie udzielania pierwszej
pomocy. Jest odpowiednio wyposażona apteczka pierwszej pomocy,
znajduje się w wyznaczonym miejscu.

W szkole prowadzone są działania edukacyjne dotyczące
bezpieczeństwa, zdrowego stylu życia, pierwszej pomocy w formie
warsztatów, zajęć lekcyjnych, pogadanek, spotkania z pielęgniarką,
policją i strażakami.
STANDARD V
PROBLEMY PRIORYTETOWE WYMAGAJĄCE ROZWIĄZANIA

Wypracować nawyk systematycznego prowadzenia ćwiczeń
śródlekcyjnych (nie tylko w klasach młodszych).

Zachęcić pracowników szkoły do zwiększenia aktywności
fizycznej (na terenie szkoły).

Umożliwić dzieciom wyjście na zewnątrz w czasie przerw.

Zakupić odpowiednio oznakowane kosze do segregacji odpadów
na korytarze szkolne.
OGÓLNE WYNIKI AUTOEWALUACJI
6
5
4.68
4.55
4.8
4.46
4.24
4
3
2.62
2
1
0
STANDARD I
STANDARD II
STANDARD III
STANDARD IV
STANDARD IV2
STANDARD V
W standardzie IV pierwsza kolumna im większą wskazuje liczbę punków tym
prezentuje korzystniejszy wynik.
W standardzie IV druga kolumna im mniejszą wskazuje liczbę punktów tym
prezentuje korzystniejszy wynik.
Problemy priorytetowe wymagające
rozwiązania w najbliższym okresie

Mobilizowanie rodziców do udziału w działaniach SzPZ.

Udoskonalić procedury przekazywania informacji o projektach
SzPZ członkom społeczności szkolnej.

W większym stopniu wykorzystywać potencjał chętnych
rodziców w organizowaniu i przeprowadzaniu niektórych zajęć
z edukacji prozdrowotnej.
Dziękuję za uwagę 
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Jabłonce
Jabłonka 19, 36-204 Dydnia
e-mail: [email protected]
Download
Random flashcards
ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

66+6+6+

2 Cards basiek49

Create flashcards