PZU Ochrona i Zysk

advertisement
INDYWIDUALNE
UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE
PZU Życie SA wchodzi w skład Grupy Kapitałowej PZU i prowadzi działalność w zakresie
ubezpieczeń na życie. W swojej ofercie posiada również ubezpieczenia posagowe, rentowe,
zdrowotne, wypadkowe i inwestycyjne, zawierane w postaci umów indywidualnych lub grupowych. Oferuje kompleksowe ubezpieczenia w obszarach wymienionych poniżej:
Ochrona
Interesuje Cię kompleksowa ochrona ubezpieczeniowa życia i zdrowia? Z nami możesz ubezpieczyć życie swoje
i swoich najbliższych, a dodatkowo uzyskać wsparcie w razie choroby lub wypadku. Nasze ubezpieczenia sprawią,
że będziesz przygotowany na każdą okoliczność.
Oszczędzanie
Interesuje Cię ochrona życia i bezpieczne gromadzenie środków na wybrany przez Ciebie cel, np. zapewnienie dziecku
środków na edukację czy spełnienie „marzenia życia”? Nasze ubezpieczenia pozwolą Ci w prosty sposób połączyć
ochronę życia z pewnym oszczędzaniem. Zgromadzone środki wykorzystasz Ty lub Twoi najbliżsi na dowolny cel,
np. spłatę kredytu, zakup samochodu czy wymarzone wakacje.
Emerytura
Świadomie planujesz swoją przyszłość po zakończeniu pracy zawodowej? W ramach Indywidualnego Konta Emerytalnego (IKE) oraz Indywidualnego Konta Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE) możesz odkładać dodatkowe środki,
które wykorzystasz jako finansowe uzupełnienie przyszłej emerytury.
Inwestowanie
Szukasz atrakcyjnych form inwestowania i myślisz o zabezpieczeniu najbliższych na wypadek swojej śmierci? Z nami
możesz zarabiać, korzystając z wyjątkowych ofert inwestycyjnych (zarówno krótkoterminowych, jak i długoterminowych, o niskim lub wysokim poziomie ryzyka inwestycyjnego) przygotowanych przez naszych ekspertów. Dodatkowo
polisa jest zabezpieczeniem finansowym dla Twoich najbliższych na wypadek Twojej śmierci.
Zdrowie
W naszej ofercie znajdziesz prywatne ubezpieczenia zdrowotne gwarantujące szybki dostęp do usług medycznych
w prywatnych przychodniach i szpitalach. Oferta zawiera również dodatkowe ubezpieczenia, dzięki którym otrzymasz
pieniądze stanowiące rekompensatę części lub całości wydatków poniesionych na leczenie.
W skład Grupy Kapitałowej PZU wchodzą również m.in.:
PZU SA
–macierzysta firma wszystkich podmiotów wchodzących w skład Grupy Kapi tałowej PZU, działa w sektorze ubezpieczeń majątkowych oraz osobowych.
Do zgłoszenia zdarzenia z ubezpieczenia
zawartego w PZU Życie SA możesz
wykorzystać:
PTE PZU SA –zarządza Otwartym Funduszem Emerytalnym PZU Złota Jesień w ramach
II filaru systemu ubezpieczeń społecznych.
• I nfolinię – zadzwoń pod numer całodobowej
infolinii PZU 801 102 102
(także z telefonów komórkowych)
TFI PZU SA –zarządza funduszami inwestycyjnymi o różnorodnych strategiach inwestycyjnych. Towarzystwo oferuje produkty i usługi inwestycyjne dla Klientów
zarówno indywidualnych, jak i instytucjonalnych oraz dodatkowe programy
oszczędnościowe w ramach III filaru systemu ubezpieczeń społecznych.
• I nternet – wypełnij formularz zgłoszenia
na pzu.pl
PZU Ochrona i Zysk
PODSTAWOWE INFORMACJE O UBEZPIECZENIU
I OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA
•O
ddział PZU – zgłoś zdarzenie osobiście
w dowolnym Oddziale Grupy PZU
•K
orespondencję – zgłoś zdarzenie listownie,
e-mailem lub faksem. Druki zgłoszenia
roszczenia znajdziesz na pzu.pl
Wszystkie niezbędne informacje uzyskasz
pod numerem infolinii PZU:
801 102 102 lub na stronie pzu.pl
801 102 102 pzu.pl
Numer dostępny z telefonów stacjonarnych i komórkowych.
Koszt połączenia jest równy cenie jednej jednostki taryfikacyjnej
lub zgodny z cennikiem operatora.
Kod warunków: J2IJ40
Numer polisy: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Dla kogo przeznaczone jest ubezpieczenie?
Doskonałe rozwiązanie dla osób, które chcą połączyć ochronę ubezpieczeniową z oszczędzaniem.
Ubezpieczonym może być osoba, która w początku ubezpieczenia ukończyła 13. rok życia.
Jak zawrzeć umowę ubezpieczeniową?
Zawarcie umowy nie jest skomplikowane. Razem z naszym przedstawicielem wypełniasz odpowiednie
dokumenty szybko i bez zbędnych formalności. Następnie otrzymasz od nas polisę potwierdzającą
zawarcie umowy. Umowę możesz także zawrzeć na rzecz innej osoby.
Na jaki okres można zawrzeć umowę?
Umowa zawierana jest na czas określony. Minimalny okres ubezpieczenia wynosi 5 lat, a kończy się
najpóźniej w rocznicę umowy w roku, w którym ubezpieczony ukończy 75. rok życia, z zastrzeżeniem,
że maksymalny okres ubezpieczenia nie może być dłuższy niż 8 lat.
Jakie korzyści wynikają z posiadania ubezpieczenia?
•
•
•
•
•
•
•
wypłata sumy ubezpieczenia jest gwarantowana, niezależnie od koniunktury na rynkach finansowych,
zgromadzone środki finansowe można przeznaczyć na dowolny cel lub wykorzystać do podwyższenia
standardu życia osiągniętego po zakończeniu aktywności zawodowej,
umowa podwyższa bezpieczeństwo finansowe najbliższych w przypadku śmierci ubezpieczonego
– wysokość sumy ubezpieczenia można dopasować w zależności od indywidualnych potrzeb
i możliwości ubezpieczającego,
wysokość przyszłych świadczeń jest stale urealniana dzięki indeksacji sumy ubezpieczenia,
ubezpieczony objęty jest ochroną na całym świecie, przez całą dobę,
suma ubezpieczenia wypłacona z polisy jest zwolniona z podatku od zysków kapitałowych
oraz podatku spadkowego,
stabilność finansowa Grupy PZU gwarantuje 100% realizacji postanowień umowy ubezpieczenia.
Dlaczego warto zwiększyć zakres ochrony?
Warto rozważyć możliwość rozszerzenia ochrony o ubezpieczenia dodatkowe, które zapewnią wypłatę
świadczeń w przypadku różnych nieprzewidzianych zdarzeń. Dzięki umowom dodatkowym możesz
zapewnić świadczenia zarówno dla siebie, jak i dla swoich najbliższych. Możesz rozszerzyć ubezpieczenie
o ochronę na wypadek wystąpienia:
• śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku,
• śmierci spowodowanej wypadkiem komunikacyjnym,
• trwałego inwalidztwa w wyniku NW.
Gdzie można uzyskać więcej informacji o ubezpieczeniu PZU Ochrona i Zysk?
Jeśli masz pytanie, do Twojej dyspozycji są:
• agent PZU Życie SA – na spotkanie z agentem możesz umówić się za pośrednictwem infolinii
801 102 102 lub formularza kontaktowego na stronie pzu.pl
• całodobowa infolinia PZU: 801 102 102 (także z telefonów komórkowych)
• strona internetowa: pzu.pl
• dowolny Oddział Grupy PZU – dane teleadresowe znajdziesz na stronie: pzu.pl
MIEJSCE NA TWOJE DOKUMENTY UBEZPIECZENIOWE
Download