Załącznik do pisma Klauzula Zniżka za Zniżkę (Klauzula nr 10

advertisement
Załącznik do pisma
Klauzula Zniżka za Zniżkę (Klauzula nr 10)
Ustala się, z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy
ubezpieczenia autocasco dla klienta indywidualnego oraz małego lub średniego przedsiębiorcy (AC),
że:
1) PZU SA udziela ubezpieczonemu zniżki z tytułu dotychczasowego przebiegu ubezpieczenia
bonus-malus (BM) w wysokości uzależnionej od wysokości zniżki BM przysługującej mu w
ubezpieczeniu OC posiadaczy pojazdów mechanicznych (OC) w wysokości:
a) 40% (8 klasa BM) - jeżeli w OC ubezpieczonemu przysługuje zniżka 60% (11 klasa BM);
b) 30% (7 klasa BM) - jeżeli w OC ubezpieczonemu przysługuje zniżka 55% (10 klasa BM);
c) 25% (6 klasa BM) - jeżeli w OC ubezpieczonemu przysługuje zniżka 50% (9 klasa BM);
d) 20% (5 klasa BM) - jeżeli w OC ubezpieczonemu przysługuje zniżka 40% (8 klasa BM);
e) 10% (4 klasa BM) - jeżeli w OC ubezpieczonemu przysługuje zniżka 30% (7 klasa BM).
2) Za ubezpieczonego uważa się właściciela (współwłaściciela) pojazdu będącego osobą fizyczną
nie prowadzącą działalności gospodarczej, jeżeli spełnia łącznie następujące warunki:
a) w okresie 6 miesięcy poprzedzających dzień zawarcia umowy ubezpieczenia AC, do której
ma zastosowanie klauzula:
 nie posiadał ubezpieczenia OC w PZU SA i posiada co najmniej 7 klasę (30%) zniżki w
systemie BM w PZU SA lub
 posiada ubezpieczenie OC w PZU SA i posiada co najmniej 7 klasę (30%) zniżki w
systemie BM w PZU SA;
b) nie zawierał umowy AC z PZU SA oraz nie posiada uprawnienia do zniżki BM w AC i nie
miał szkód z AC w okresie 3 lat poprzedzających dzień zawarcia umowy ubezpieczenia, do
której ma zastosowanie klauzula;
c) zawiera z PZU SA:
- nowe umowy OC oraz AC dotyczące tego samego pojazdu, przy czym umowy te są
potwierdzone tą samą polisą lub
- nową umowę AC oraz wznowioną umowę OC, które dotyczą tego samego pojazdu, przy
czym umowy te nie muszą być potwierdzone tą samą polisą.
3) Postanowienia niniejszej klauzuli stosuje się odpowiednio do posiadacza pojazdu będącego
zarazem:
a) korzystającym w ramach umowy leasingu;
b) kredytobiorcą, któremu bank oddał przewłaszczony pojazd do używania.
4) Klauzula ma zastosowanie, jeżeli:
a) ubezpieczony jest pojazd następującego rodzaju:
 samochód osobowy lub
 samochód ciężarowy w nadwoziu osobowego i inny samochód o ładowności do 750 kg
lub
 Nissan Pathfinder, Nissan Navara, Toyota Land Cruiser, Toyota Hilux, Mitsubishi Pajero;
b) ubezpieczony pojazd nie jest:
 wykorzystywany jako taksówka osobowa lub do zarobkowego przewozu osób,
 wynajmowany zarobkowo w ramach działalności gospodarczej w zakresie wynajmu
pojazdów,
 udostępniany jako pojazd zastępczy na zasadach innych niż wynajem pojazdu,
 wykorzystywany do przewozu przesyłek kurierskich,
 wykorzystywany do jazd interwencyjnych lub patrolowych w ramach działalności
gospodarczej polegającej na ochronie osób lub mienia;
c) zakres ubezpieczenia nie został rozszerzony o:
 szkody powstałe podczas kierowania pojazdem wykorzystywanym do nauki jazdy lub
 szkody powstałe podczas jazd wyścigowych lub konkursowych oraz treningów do tych
jazd.
5) Zawarcie umowy ubezpieczenia AC z zastosowaniem niniejszej klauzuli gwarantuje zachowanie
zniżki BM w przypadku zawierania drugiej lub kolejnych umów AC w PZU SA, z zastrzeżeniem,
że szkody, za które zostało wypłacone odszkodowanie powodują utratę zniżki BM zgodnie z
6)
postanowieniami ogólnych warunków ubezpieczenia AC dla klienta indywidualnego oraz małego
lub średniego przedsiębiorcy.
Jeżeli ubezpieczający lub ubezpieczony podał do wiadomości PZU SA nieprawdziwe dane
mające wpływ na wysokość składki ubezpieczeniowej, ubezpieczający zobowiązany jest do
dopłaty składki wynikającej z różnicy pomiędzy składką, jaka należałaby się PZU SA gdyby
podano dane prawdziwe a składką przyjętą w umowie ubezpieczenia. W razie zajścia wypadku
ubezpieczeniowego roszczenie PZU SA o dopłatę różnicy składki staje się natychmiast
wymagalne i płatne najpóźniej w dniu wypłaty odszkodowania.
Wytyczne do stosowania Klauzuli nr 10
Klauzula Zniżka za Zniżkę (nr 10):
1) Klauzula ma zastosowanie do umów ubezpieczenia AC zawieranych z okresem
ubezpieczenia wynoszącym 12 miesięcy, w których przedmiotem ubezpieczenia są
następujące rodzaje pojazdów:
a) samochody osobowe (kod taryfikacyjny: 1, 2, 3, 4, 6, 36, 44, 45, 46);
b) samochody ciężarowe w nadwoziu osobowego i inne samochody o ładowności do 750 kg
(kod taryfikacyjny: 47);
c) Nissan Pathfinder, Nissan Navara, Toyota Land Cruiser, Toyota Hilux, Mitsubishi Pajero.
2) Umowa AC z zastosowaniem klauzuli może być zawarta po spełnieniu łącznie
następujących warunków:
a) ubezpieczony ukończył 25 lat;
b) ubezpieczony jest nowym klientem w rozumieniu „Wytycznych w sprawie stosowania
oświadczeń o przebiegu ubezpieczenia OC lub AC”.
c) okres eksploatacji pojazdu w dniu zawarcia umowy AC nie przekracza 12 lat.
3) W przypadku klienta nie posiadającego OC w PZU wysokość zniżki BM ustala się na
podstawie oświadczenia ubezpieczającego złożonego w umowie ubezpieczenia (B2).
Liczbę szkód w ostatnich 3 latach oraz w ostatnich 12 miesiącach przed zawarciem umowy
z PZU SA podmiot sprzedaży może potwierdzić za pośrednictwem infolinii Bonus Malus.
4) Ubezpieczający składa również w umowie ubezpieczenia oświadczenie dotyczące BM w AC
(B2 albo B3), które w zakresie liczby szkód w ostatnich 3 latach oraz w ostatnich 12
miesiącach przed zawarciem umowy AC z PZU SA może zostać potwierdzone za
pośrednictwem
Infolinii Bonus Malus albo przedkłada zaświadczenie o przebiegu
ubezpieczenia, z którego wynika bezszkodowy przebieg ubezpieczenia w AC w ostatnich 3
latach przez zawarciem umowy AC z PZU SA.
5) Potwierdzenie na infolinii liczby szkód w OC i AC nie jest obligatoryjne.
6) Zniżkę BM w AC udzieloną w wyniku zastosowania klauzuli „Zniżka za zniżkę” zapisuje się
na karcie BM ubezpieczonego (BMK).
7) W umowie ubezpieczenia AC zawartej z klauzulą „Zniżka za zniżkę” nie mają zastosowania
zniżki promocyjne, za wyjątkiem zniżki incydentalnej.
8) Dla celów rejestracji klauzuli w systemach informatycznych, klauzula będzie oznaczona
jako:
a) „106 - ZzZ AC 10%” - gdy klient otrzymuje 4 klasę BM w ubezpieczeniu AC;
b) „107 - ZzZ AC 20%” - gdy klient otrzymuje 5 klasę BM w ubezpieczeniu AC;
c) „108 - ZzZ AC 25%” - gdy klient otrzymuje 6 klasę BM w ubezpieczeniu AC;
d) „109 - ZzZ AC 30%” - gdy klient otrzymuje 7 klasę BM w ubezpieczeniu AC;
e) „110 - ZzZ AC 40%” - gdy klient otrzymuje 8 klasę BM w ubezpieczeniu AC.
Download
Random flashcards
bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Create flashcards