Informacja o wycofaniu z oferty ubezpieczeniowych funduszy

advertisement
Informacja o wycofaniu z oferty ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych PZU Życie SA
funduszy: Investor Zmian Klimatycznych oraz Investor Zrównoważony Rynków Wschodzących
Informujemy, że Investors Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA podjęło decyzję o połączeniu z dniem
08.10.2015 r.:
- subfunduszu Investor Zmian Klimatycznych z subfunduszem Investor Agrobiznes. W ramach połączenia,
Investor Agrobiznes będzie subfunduszem przejmującym, a Investor Zmian Klimatycznych subfunduszem
przejmowanym
oraz
- subfunduszu Investor Zrównoważony Rynków Wschodzących z subfunduszem Investor Gotówkowy. W
ramach połączenia, Investor Gotówkowy będzie subfunduszem przejmującym, a Investor Zrównoważony
Rynków Wschodzących subfunduszem przejmowanym.
W związku z powyższym z dniem 02.10.2015 r. z oferty ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych PZU Życie
SA zostanie wycofany fundusz Investor Zmian Klimatycznych oraz fundusz Investor Zrównoważony Rynków
Wschodzących.
W przypadku posiadania środków w wycofywanym UFK lub wskazania wycofywanego UFK w aktualnym
podziale składki dodatkowej, należy złożyć dyspozycję przeniesienia środków i/lub dyspozycję zmiany
podziału składki dodatkowej w terminie do 23.09.2015 r. włącznie.
Powyższe dyspozycje można złożyć za pośrednictwem Doradcy w Banku Millennium SA.
Za realizację przeniesienia środków oraz zmianę podziału składki dodatkowej PZU Życie SA nie będzie
pobierać żadnych opłat.
Dodatkowo przypominamy, że zgodnie z warunkami umowy, możliwe jest dokonanie wykupu całkowitego
lub częściowego z likwidowanego funduszu. W takiej sytuacji, od środków posiadanych w lik widowanym
funduszu, PZU Życie SA nie pobierze opłaty. Dyspozycja wykupu może zostać złożona do dnia 23.09.2015 r.
włącznie.
W przypadku braku złożenia dyspozycji przeniesienia środków do dnia 23.09.2015 r. włącznie, PZU Życie SA
w dniu 02.10.2015 r. dokona przeniesienia środków z funduszu likwidowanego do funduszu z tej samej
grupy funduszy, lokującego aktywa w funduszu inwestycyjnym, który osiągnął najwyższy przyrost wartości
jednostki uczestnictwa za ostatnie 12 miesięcy, według stanu na dzień nie wcześniejszy niż 30. dzień przed
likwidacją funduszu.
W przypadku braku złożenia dyspozycji zmiany podziału składki dodatkowej do dnia 23.09.2015 r. włącznie,
PZU Życie SA w dniu 25.09.2015 r. zastąpi fundusz likwidowany funduszem z tej samej grupy funduszy,
lokującym aktywa w funduszu inwestycyjnym, który osiągnął najwyższy przyrost wartości jednostki
uczestnictwa za ostatnie 12 miesięcy, według stanu na dzień nie wcześniejszy niż 30. dzień przed likwidacją
funduszu.
Funduszem docelowym, do którego zostaną przeniesione środki/zmieni się podział składki (w przypadku
braku dyspozycji Klienta) dla funduszu:
- Investor Zmian Klimatycznych będzie Investor Sektora Infrastruktury i Informatyki,
- Investor Zrównoważony Rynków Wschodzących będzie Investor Zrównoważony.
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

Create flashcards