Investor Zmian Klimatycznych

advertisement
Investor Zmian Klimatycznych
Investor Climate Change
Subfundusz akcji - Świat
Equity - World
Lipiec 2013 / July 2013
Informacje o Subfunduszu
Wyniki Subfunduszu
Subfund data
Subfund performance
Polityka inwestycyjna
Investment policy (Eng. on request)
Nie mniej niż 70% wartości aktywów netto
Zmiana wartości aktywów netto Subfunduszu (kat. A)
na jednostkę uczestnictwa (PLN) / Performance - Share class A (PLN)
Dane na dzień / As of: 31.07.2013
Skumulowana stopa zwrotu z Subfunduszu (kat. A)
za pełne lata kalendarzowe (w %) / Cumulative performance (in %)
10
110
subfunduszu lokowane jest w jednostki
100
uczestnictwa emitowane przez Subfundusz
0
90
zagraniczny DWS Invest Clean Tech.
-0,02
80
Subfundusz DWS Invest Clean Tech inwestuje
70
w akcje spółek z całego świata, działających
60
głównie w obszarach biznesowych,
50
zajmujących się ograniczaniem wpływu zmian
40
klimatycznych na środowisko oraz usuwaniem
30
ich skutków (czyste technologie, odnawialne i
20
28.01.08
alternatywne źródła energii, zapobieganie i
zarządzanie klęskami żywiołowymi, ekologiczny
-10
-12,41
-20
-23,73 -22,72
-30
2012
1 rok
Subfundusz / Subfund
2011-12
2 lata
-24,42
-21,93
2010-12
3 lata
Benchmark / Benchmark
transport ludzi i towarów).
Stopa zwrotu (w %) / Performance (in %)
1 msc / 1 m
3 msc / 3 m
36 msc / 36 m
60 msc / 60 m
-0,31
6 msc / 6 m
5,81
12 msc / 12 m
0,50
9,22
-14,00
-
2,33
4,90
12,06
15,65
-1,88
-
kat. A / class A
benchmark / bm
Analiza portfela Investor Zmian Klimatycznych
Benchmark
Benchmark (Eng. on request)
Portfolio Analysis of Investor Climate Change
Skład portfela
Investment ratio
Od dnia 17.09.2009 r. benchmarkiem dla
Subfunduszu jest: 90% SBOXCCPC - S-BOX
CLIMATE CHNG (przeliczony na polską
walutę), 10% 6-miesięczna stawka WIBID
(w % aktywów netto)
(in % of net assets)
Akcje razem / Total equities
Papiery dłużne razem / Total debt securities
0,00
0,00
Fundusze inwestycyjne / Investment funds
86,92
Gotówka i depozyty / Cash and Deposit
13,08
Portfel ogółem / Total investment ratio
SBOXCCPC - S-BOX CLIMATE CHNG indeks w którego skład wchodzą spółki
działające głównie w obszarach biznesowych,
zajmujących się ograniczaniem wpływu zmian
klimatycznych na środowisko oraz usuwaniem
ich skutków
WIBID 6 msc - indeks wskazujący stopę
procentową jaką banki płacą za środki przyjęte
w depozyt od innych banków za okres 6
miesięcy
Otwarte pozycje walutowe
Currencies
(w % aktywów netto)
(in % of net assets)
EUR
86,92
PLN
13,08
Portfolio Analysis of DWS Invest Clean Tech
Dywersyfikacja sektorowa (akcje)
(w % aktywów netto)
(in % of net assets)
(w % aktywów netto)
(in % of net assets)
DWS Invest Clean Tech
86,92
Główne inwestycje (akcje)
Principal holdings (equities)
(w % aktywów netto)
(in % of net assets)
6,90
Danaher Corp
3,30
Produkacja samochodowa / Automobile Manufactures
6,50
Flowserve Corp
3,20
Narządzia gazowe / Gas Utilities
6,00
Noble Energy Inc
3,10
Niezależne źródła energii / Independent power
5,70
UGI Corp
Materiały przemysłowe / Industrial Conglomerates
5,30
Murata Manufacturing Co Ltd
2,60
Półprzewodniki / Semiconductors
5,00
General Motors Co
2,50
Produkcja i wyd. ropy naft. i gazu /Oil & Gas Exploration & Prod.
4,80
Hyundai Mobis
2,40
Podzespoły elektroniczne / Electronic Components
4,70
Calpine Corp
2,30
Chemiczny / Chemicals
3,70
Hain Celestial Group Inc
2,30
Produkcja, magazyn. i transport / Oil & Gas Storage & Transport
Części elektroniczne / Electronic Equipment
Inne sektory / Other sectors
2,60
3,60
Honeywell International Inc
3,30
Total
2,30
26,60
42,30
Dywersyfikacja geograficzna (akcje)
(w % aktywów netto)
Breakdown by country (equities)
(in % of net assets)
Otwarte pozycje walutowe
(w % aktywów netto)
Currencies
(in % of net assets)
USA
33,30
USD
35,40
Japonia / Japan
16,70
EUR
28,50
Korea / Korea
8,20
KRW
Niemcy / Germany
6,70
HKD
7,90
Chiny / China
5,20
JPY
6,90
8,20
Szwajcaria / Switzerland
4,50
CHF
4,30
Francja / France
3,50
SEK
3,60
Szwecja / Sweden
3,50
GBP
2,20
Hong Kong
2,60
PHP
1,30
Wielka Brytania / Great Britain
2,20
AUD
1,00
Włochy / Italy
1,90
Other
0,70
Inne kraje / Other countries
9,20
Kategorie jednostek uczestnictwa
Zarządzający
Portfolio manager
Marzena Górska
Share classes
Kategoria
Waluta
Maksymalna opłata manipulacyjna
Maksymalne wynagrodzenie
Towarzystwa
Zmienna opłata za
zarządzanie
Minimalna
pierwsza wpłata
Minimalna
kolejna wpłata
Share class
Currency
Front load fee
Maximum management fee
Performance fee
Minimal investment
Minimal subsequent
PLN
5,00%
4,00%
-
100,00*
50,00*
A
Początek działalności
Launch date
Fundusze inwestycyjne
Investment funds
Analiza portfela DWS Invest Clean Tech
Breakdown by sector (equities)
Przemysł maszynowy / Industrial Machinery
Aktywa (w mln PLN)
Assets (in mln PLN)
100,00
2,4
* nie dotyczy wpłat w ramach Planów Systematycznego Inwestowania / Non applicable to Systematic Investments Plans
28.01.2008
Nota prawna
Disclaimer
Investors TFI S.A.
ul. Mokotowska 1
00-640 Warszawa
Infolinia 801 00 33 70
lub +48 22 588 18 45
www.investors.pl
Dotychczasowe wyniki Subfunduszu nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Investors TFI S.A. ani Investor Parasol SFIO nie gwarantują osiągnięcia założonych celów inwestycyjnych
Subfunduszu. Niniejszy materiał ma charakter informacyjny i nie zawiera pełnych informacji niezbędnych do oceny ryzyka związanego z inwestycją w Subfundusz i nie stanowi przekazu reklamowego. Przy nabyciu
jednostek uczestnictwa Subfunduszu pobierana jest opłata manipulacyjna na zasadach i w wysokości określonej w Prospekcie Informacyjnym Investor Parasol SFIO. Prezentowane stopy zwrotu z inwestycji nie
uwzględniają opłat manipulacyjnych pobieranych przy nabyciu lub konwersji jednostek uczestnictwa. Szczegółowy opis czynników ryzyka, zasady sprzedaży jednostek uczestnictwa Subfunduszu, tabela opłat
manipulacyjnych oraz szczegółowe informacje podatkowe zawarte są w Prospekcie Informacyjnym Investor Parasol SFIO, dostępnym w punktach dystrybucji Funduszu, siedzibie Towarzystwa oraz na stronie
www.investors.pl. Zyski osiągnięte z inwestycji w jednostki uczestnictwa Subfunduszu obciążone są podatkiem od dochodów kapitałowych, na podst. Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób
fizycznych, (Dz. U. 00.14.176 z późniejszymi zmianami).
Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy, KRS 0000227685, NIP 1070001525, REGON 140027134
Kapitał zakładowy jest równy kapitałowi wpłaconemu i wynosi 8 417 690 zł
Download