Subfundusz przeznaczony jest dla osób, które planują

advertisement
Subfundusz przeznaczony jest dla osób, które planują inwestowanie przez okres co
najmniej 3 lat, oczekują wysokich zysków oraz akceptują wysokie ryzyko związane z
inwestycjami w akcje a także akceptują ryzyko związane z koncentracją aktywów
Subfunduszu na rosyjskim rynku akcji.
Subfundusz realizuje swoją politykę inwestycyjną poprzez lokowanie środków głównie
w akcje (lub ADR-y, GDR-y) spółek: z siedzibą w Federacji Rosyjskiej, notowanych na
rynkach działających w Federacji Rosyjskiej lub prowadzących działalność operacyjną
głównie w Federacji Rosyjskiej. Subfundusz powinien być wykorzystywany do osiągania
wysokich stóp zwrotu w okresach dobrej koniunktury rynkowej (hossa), zwłaszcza w
okresach utrzymujących się wysokich cen surowców lub jako składnik
zdywersyfikowanego portfela funduszy dopasowanego do profilu inwestycyjnego
Inwestora. Wyniki inwestycyjne subfunduszu nie powinny być wysoko skorelowane z
koniunkturą na GPW w Warszawie, dzięki czemu Inwestorzy uzyskują możliwość
lepszej dywersyfikacji portfela akcji. Subfundusz może inwestować również w akcje
spółek notowanych na innych rynkach zagranicznych, w tym rynkach Nowej Europy.
160
Początek działalności:
Maksymalna opłata dystrybucyjna:
28.05.2010
Marek Buczak
Sebastian Buczek
akcyjny
50-100%
min. 3 lata
51,2 mln PLN
112,07 PLN
3,8% + 20% ponad benchmark
(maks. 1%)
3,3%
Minimalna pierwsza wpłata:
20 000 PLN
Bank Depozytariusz:
Nr rachunku subfunduszu:
Agent Transferowy:
Infolinia dla klientów:
Przyjmowanie zleceń tel.:
Deutsche Bank Polska SA
58 1880 0009 0000 0013 0067 1000
ProService AT Sp. z o.o.
(+48) 22 338 91 14
(+48) 22 338 91 15
Zarządzający:
Typ subfunduszu:
Udział akcji w portfelu subfunduszu:
Zalecany okres inwestycji:
Wartość aktywów na 29.07.11:
Wartość j.u. na 29.07.11:
Opłata za zarządzanie:
benchmark
150
140
130
120
110
100
wartość j.u.
90
Pozostałe
11.07.22
11.07.01
11.06.10
11.05.20
11.04.29
11.04.08
11.03.18
11.02.25
11.02.04
11.01.14
98,50%
Akcje (w tym ADR-y i GDR-y)
Obligacje i bony skarbowe
10.12.24
10.12.03
10.11.12
10.10.22
10.10.01
10.09.10
10.08.20
10.07.30
10.07.09
10.06.18
10.05.28
80
95,10%
0,00%
30.06.2011
0,00%
29.07.2011
1,50%
4,90%
Średnie P/E:
Duration części dłużnej:
Liczba spółek w portfelu:
Duże spółki:
Średnie spółki:
Małe spółki:
Ekspozycja walutowa:
10,3
n/a
34
76,0% części akcyjnej portfela
19,6% części akcyjnej portfela
4,4% części akcyjnej portfela
88,9% USD
0,0%
EUR
0,0%
GBP
11,1% Inne
Spółki o największym udziale
w portfelu subfunduszu na dzień 29.07.11
1.
SBERBANK
9,7%
2.
NORILSK NICKEL
8,6%
3.
ROSNEFT
7,0%
4.
GAZPROM
5,7%
5.
SEVERSTAL
4,3%
Subfundusz opisany w niniejszym dokumencie jest subfunduszem QUERCUS Parasolowy SFIO. Informacje o QUERCUS Parasolowy SFIO oraz Subfunduszu, w tym szczegółowy opis polityki inwestycyjnej oraz czynników ryzyka, a także historyczne dane finansowe, zawarte są w Prospekcie
Informacyjnym i Skrócie Prospektu Informacyjnego, dostępnych w siedzibie Quercus TFI S.A. oraz na stronie internetowej www.qtfi.pl. Quercus TFI S.A. ani QUERCUS Parasolowy SFIO nie gwarantują realizacji założonych celów inwestycyjnych ani uzyskania określonych wyników
inwestycyjnych. Uczestnik musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części zainwestowanych środków. Wartość aktywów netto Subfunduszu może cechować się dużą zmiennością, ze względu na skład portfela, a w szczególności inwestowanie aktywów tych subfunduszy w akcje i
instrumenty pochodne. Podane wyniki są stopami zwrotu jednostek uczestnictwa kategorii A Subfunduszu we wskazanym okresie. Wyniki te nie uwzględniają podatku od dochodów kapitałowych oraz opłat związanych z nabyciem jednostek uczestnictwa. Podane stopy zwrotu są oparte na danych
historycznych i nie stanowią gwarancji uzyskania podobnych w przyszłości. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji każdego uczestnika zależy od dnia nabycia i dnia zbycia jednostek uczestnictwa oraz od pobranych opłat manipulacyjnych i wysokości należnego podatku. Wartości jednostek
uczestnictwa Subfunduszu oraz Tabela Opłat dostępne są na stronie internetowej www.qtfi.pl. Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter promocyjny i nie stanowi oferty ani rekomendacji do zawarcia transakcji kupna lub sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu finansowego. Podane informacje nie
mogą być traktowane jako usługa doradztwa inwestycyjnego lub innego typu doradztwa, w tym świadczenia pomocy prawnej. Przed nabyciem jednostek uczestnictwa należy wnikliwie zapoznać się z Prospektem Informacyjnym oraz kosztami i opłatami związanymi z inwestowaniem w jednostki
uczestnictwa.
Download