Prezentacje przygotowały:

advertisement
Prezentacje przygotowały:
Anna Kaptur i Małgorzata Jurczak
BIOMASA
Biomasa to organiczne frakcje produktów,
odpadów i pozostałości z rolnictwa
(substancje roślinne i zwierzęce), leśnictwa
oraz pokrewnych przemysłów, jak również
odpady przemysłowe.
Biomasą jest w zasadzie każda materia
organiczna.
Do celów energetycznych
wykorzystywana jest przede wszystkim
biomasa pochodzenia roślinnego,
powstała w procesie fotosyntezy.

Rodzaje biomasy:
* drewno w kawałkach - bardzo
tanie, tylko do zasypu ręcznego,
polecane do kominków
(zwłaszcza z płaszczem
wodnym) i do kotłów
zgazowujących;
* zrębki (roślin energetycznych,
z gałęzi z przecinki,
oczyszczania parków, itp.) tanie i stosunkowo łatwe do
pozyskania,
* wióry, trociny, zrzyny - jeśli
są odpadem z własnej
produkcji - darmowe, jeśli
kupowane - najczęściej
bardzo tanie,
* ziarna zbóż (zwłaszcza
owies) - jeśli odpadowe bardzo tanie w
pozyskaniu. dostępne
praktycznie wszędzie,
charakteryzują się
łatwością i niskim
kosztem wytworzenia,
* pestki- tanie w pozyskaniu
i
wysoce
energetyczne
paliwo, kotły takie, jak do
ziaren zbóż;
* brykiety - zależnie od
średnicy - mogą pracować w
układach automatycznych
* pelety (pellets, pellet) - czyli
granulat drzewny powstały ze
sprasowanych pod bardzo
wysokim ciśnieniem wiórów i
trocin, ewentualnie słomy
Biomasę uzyskuje się także ze specjalnie
hodowanych roślin nazywanych
energetycznymi.
Uprawy energetyczne bogate w związki
ligninowe i celulozowe rośliny energetyczne
powinny charakteryzować się:
- dużym przyrostem rocznym,
- wysoką wartością opałową,
- znaczną odpornością na szkodniki i choroby
- stosunkowo niewielkimi wymaganiami
glebowymi.
Do roślin energetycznych należą:
- rośliny uprawne roczne: zboża, konopie,
kukurydza, rzepak, słonecznik;
- rośliny drzewiaste szybkorosnące: wierzba,
topola, eukaliptus;
- szybkorosnące, rokrocznie plonujące trawy
wieloletnie, np. miskanty ;
- wieloletnie byliny
Z roślin energetycznych produkuje się:
* energię elektryczną,
* energię cieplną,
* paliwa ciekłe,
* paliwa gazowe.
Biomasa ze względu na inną, w porównaniu z węglem,
wartość opałową, wilgotność, temperaturę zapłonu,
skład spalin, temperaturę topnienia popiołu nie może
być spalana w kotle węglowym.
Wady wykorzystania biomasy:
– możliwość wyjałowienia ziemi w wyniku prowadzenia
monokulturowych upraw energetycznych
– podwyżkę cen żywności
– negatywne oddziaływanie na środowisko
przemysłowych plantacji, które będą wymagały
znacznie większych ilości środków ochrony roślin
przed chorobami, szkodnikami, chwastami itd.
– duża energochłonność produkcji biomasy
na plantacjach energetycznych, w wyniku
której wzrośnie czas pracy maszyn i tym
samym ilość zużytego oleju napędowego.
Zalety wykorzystania biomasy :
- zerowy bilans emisji dwutlenku węgla – ilość
CO2 emitowana podczas spalania jest
równoważona ilością CO2 pochłanianego
przez rośliny w procesie fotosyntezy,
- mniejsza niż w przypadku paliw kopalnych
emisja innych zanieczyszczeń;
- wykorzystanie lokalnych źródeł energii;
- tworzenie nowych miejsc pracy, zwłaszcza na
terenach wiejskich;
- zagospodarowanie nieużytków;
- utylizacja odpadów
Podział BIOPALIW ze względu na stan skupienia:
BIOPALIWA
Stałe
Płynne
Biogaz
Biopaliwa stałe używane mogą być na cele
energetyczne w procesach bezpośredniego spalania,
gazyfikacji oraz pyrolizy w postaci:
- drewna i odpadów drzewnych (w tym zrębków z
szybko-rosnących gatunków drzewiastych tj.: wierzba,
topola)
- słomy jak i ziarna (zbóż, rzepaku)
- słomy upraw specjalnych roślin energetycznych
- osadów ściekowych,
- makulatury,
- szeregu innych odpadów roślinnych powstających na
etapach uprawy i pozyskania jak też przetwarzania
przemysłowego produktów (siana, ostatek kukurydzy,
trzciny cukrowej i bagiennej, łusek oliwek, korzeni,
pozostałości przerobu owoców itp.)
Biopaliwa płynne i możliwości ich
zastosowania :
* Olej roślinny; dodatek do oleju napędowego
* Bioolej: substytut oleju napędowego lub benzyny
* Biodiesel; dodatek do oleju napędowego
* Bioalkohole- etanol i metanol; paliwo napędowe lub
dodatek do benzyny
Biogaz, czyli gaz wysypiskowy to mieszanina gazów,
powstająca w wyniku fermentacji metanowej.
Biogaz składa się głównie z:
metanu (40-70%)
i dwutlenku węgla (40-50%)
oraz z niewielkich ilości (ok.1%) innych gazów,
np. siarkowodoru, amoniaku czy azotu.
Z biogazu produkuje się:
- energię elektryczną w silnikach iskrowych i w
turbinach,
- energię cieplną w specjalnie przystosowanych kotłach,
- energię elektryczną i energię cieplną w układach
skojarzonych.
Poza tym biogaz jest:
- dostarczany do sieci gazowej,
- wykorzystywany jako paliwo napędowe,
- wykorzystywany w procesach technologicznych.
Zalety wykorzystania biogazu:
- ograniczanie emisji metanu,
- zapobieganie zanieczyszczeniu gleby i wody;
- uzyskiwanie wydajnego nawozu naturalnego;
- obniżanie kosztów składowania odpadów;
Energia odnawialna jest to energia uzyskiwana z
naturalnych, powtarzających się procesów
przyrodniczych. Występujące formy energii odnawialnej
wywodzą się bezpośrednio lub pośrednio z
promieniowania słonecznego lub ciepła generowanego
głęboko w Ziemi.
Energia odnawialna będzie więc obejmować produkcję z
promieniowania słonecznego, wiatru, wody, biomasy,
zasobów geotermalnych ( z wnętrza ziemi ), biogazu i
biopaliw ciekłych.
Aktualnie w Polsce pracuje ok. 40 profesjonalnych
siłowni wiatrowych sprzedających energię elektryczną
do sieci. Trzy największe farmy wiatraczne to Zagórze,
Cisowo i Barzowice o łącznej mocy ok. 60 MW.
Wysoko rozwinięte kraje Unii Europejskiej do 2020r.
będą produkować ok. 20 proc. energii z odnawialnych
źródeł. Do krajów przodujących w wykorzystaniu energii
wiatru należą Niemcy.
Download