Klimat a odnawialne źródła energii

advertisement
Oto jakie wyróżniamy odnawialne źródła energii:







Energia geotermalna
Energia wodna
Energia słoneczna
Energia wiatru
Biopaliwo
Biomasa
Biogaz
Ogólnie jest to energia zgromadzona w gruntach, skałach i
płynach wypełniających pory i szczeliny skalne. O energii geotermalnej
mówi się przede wszystkim, gdy nośnikiem tej energii jest woda i para
wodna.
Energia ta biorąc pod uwagę okres
istnienia cywilizacji ludzkiej, jest
praktycznie niewyczerpalna w wyniku
jej przenoszenia z wnętrza Ziemi przez
przewodzenie i konwekcję. Energetyka
geotermalna bazuje na gorących
wodach
cyrkulujących
w
przepuszczalnej
warstwie
skalnej
skorupy ziemskiej poniżej 1000 m.
Najbardziej popularnym
sposobem wykorzystania energii
geotermalnej oprócz produkcji energii
elektrycznej jest budowa ciepłowni
geotermalnych. Ponadto wykorzystuje
się ją także w balneologii, ogrzewaniu
budynków przy pomocy pomp ciepła,
uprawach, przemyśle chemicznym,
suszarnictwie, przetwórstwie, hodowli
ryb, basenach kąpielowych, itp.
Na świecie ok. 40 krajów zużywa energii
goetermalnej na potrzeby inne niż
produkcja energii elektrycznej co daje
sumaryczną wartość 11 400 MW.
Największymi odbiorcami ciepła z
energii geotermalnej są Japonia, Chiny,
Węgry, b r. ZSRR, Islandia i USA. W
Europie warto zwrócić uwagę na
Islandię, aż 85% zapotrzebowania na
ciepło pochodzi z energii geotermalnej i
pokrywa aż 46% energii pierwotnej
kraju.
Pobieranie tej energii jest bardzo korzystne
zarówno ze względu na ekologiczny, jak i ekonomiczny
charakter, bowiem dostarcza ona ekologicznie czystej
energii i reguluje stosunki wodne zwiększając retencję wód
powierzchniowych, co polepsza warunki uprawy roślin oraz
warunki zaopatrzenia ludności i przemysłu w wodę.
Działanie elektrowni wodnych jest dość proste. Woda z rzek
spływa z wyżej położonych terenów takich jak np. góry, czy
wyżyny do zbiorników wodnych (mórz lub jezior)
położonych np. na nizinach. Przepływ wody w rzece
spowodowany jest różnicą energii potencjalnej wód rzeki w
górnym i dolnym biegu. Energia potencjalna zamienia się w
energię kinetyczną płynącej wody. Fakt ten wykorzystuje
się właśnie w elektrowni wodnej przepuszczając przez
turbiny wodne płynącą rzeką wodę.
Energia elektryczna produkowana w elektrowniach
wodnych zazwyczaj wprowadzana jest do krajowego
systemu przesyłu energii.
Duża elektrownia wodna może zasilać nawet całe
kilkutysięczne miasto.
 elektrownie z naturalnym dopływem wody;
•
elektrownie regulacyjne - inaczej zbiornikowe, tzn. , że
przed elektrownią znajduje się zbiornik wodny, który
wyrównuje sezonowe różnice w ilości płynącej wody;
• elektrownie przepływowe, które nie posiadają zbiornika,
więc ilość wyprodukowanej energii zależy od ilości wody
płynącej w rzece w danym momencie;
 elektrownie szczytowo - pompowe:
Znajdują się
pomiędzy dwoma zbiornikami wodnymi - tzn. górny i
dolnym. Te elektrownie umożliwiają kumulację energii w
okresie małego zapotrzebowania na nią przez pompowanie
wody ze zbiornika dolnego do górnego. Natomiast w
okresie większego zapotrzebowania energia wyzwalana jest
przez spuszczanie wody ze zbiornika górnego do dolnego za
pomocą turbin wodnych.
Około
40%
promieniowania
słonecznego dochodzącego do naszej
planety jest odbijane przez atmosferę, 20%
jest przez nią pochłaniane, a tylko 40%
energii dociera do powierzchni Ziemi.
Oświetlenie powierzchni Ziemi nie jest
równomierne. Zależy od szerokości
geograficznej, pory roku i pory dnia.
Obliczono,
że
jednemu
metrowi
kwadratowemu powierzchni Ziemi Słońce
dostarcza w ciągu dnia na naszej szerokości
geograficznej średnio 2,7kWh energii. Jest
to wartość równa energii, jaką uzyskujemy
ze spalenia jednej trzeciej litra benzyny.
Obecnie chcemy wykorzystać jej jak najwięcej. Energię słoneczną
używa się do ogrzewania domów mieszkalnych zakładając ogniwa
fotowoltaiczne zamieniające światło na prąd lub wykorzystując światło do
ogrzewania wody w specjalnych zbiornikach umieszczonych na dachach
zwanych kolektorami. Aby wystarczyło to do ogrzania średniego domu
rodzinnego i dostarczenia domownikom ciepłej wody powierzchnia
kolektorów musiałaby wynosić aż 60m2. Jest to duża powierzchnia i oprócz
ogrzewania słonecznego użytkownicy wykorzystują energię elektryczną.
Sprawność ogniw w laboratoriach wynosi
około
15%,
natomiast
stosowanych
komercyjnie 4 - 8%. Wykorzystuje się je w
elektrowniach słonecznych, do ogrzewania
domów,
w
małych
zegarkach
i
kalkulatorach, a przede wszystkim w
przestrzeni
kosmicznej,
gdzie
promieniowanie słoneczne jest dużo
silniejsze.
Energia wiatru to bez wątpienia odnawialne
źródło energii. Jest coraz częściej wykorzystywane również
dlatego, że nie szkodzi otaczającemu nas środowisku, a jeśli
nawet to w niewielkim stopniu, nieporównywalnym do
metod stosowanych w konwencjonalnej energetyce.
Wiatr niesie z sobą energię kinetyczną. Wykorzystując
jedynie 10% niesionej przez wiatr energii moglibyśmy
zdobyć, aż 20-krotnie więcej energii niż wynosi światowe jej
zużycie, w każdej postaci produkowanej przemysłowo.
Obrazuje to wielką potęgę tego źródła energii.
Do zrealizowania przedsięwzięcia czerpania profitów z
energii wiatru niezbędnym jest budowa fermy wiatraków,
tworzących elektrownię wietrzną. Średnia moc tych
wiatraków mieści się w granicach 50 - 150 KW. Energia z
wiatraków płynie do specjalnych sieci rozdzielczych, bądź
też siłowni wiatrowych o dużej mocy (kilku MW) lub
ogromnej (kilkuset MW) w tzw. parkach wiatrowych.
Na dzień dzisiejszy energia wietrzna zaspakaja jedynie w 1%
zapotrzebowanie energetyczne naszego świata, a mogłaby pokryć 20%. Szczęśliwie
wciąż udział energii wiatru rośnie.
Energia wiatru przynosi największe korzyści, gdy przetwarzamy ją na prąd
elektryczny. Niestety nie wszystkie wiatry da się wykorzystać. Tajfuny lub cyklony
to wiatry, które przy użyciu dzisiaj dostępnej technologii nie są możliwe do
wyeksploatowania. Najbardziej korzystne są wiatry o prędkości od 15 do 25 m/s,
wiejące na wysokości od 70 do 150 m. niestety najczęściej prędkość wiatru plasuje
się pomiędzy 4, a 15 m/s. Takie warunki umożliwiają od 1000 do 2000 godzin
rocznej eksploatacji elektrowni wietrznej.
Przed budową elektrowni wietrznej dokładnie analizuje się miejsce jej
zlokalizowania. Bada się przebieg izowent, czyli linii łączących ze sobą punkty
jednorodne pod względem prędkości wiatru. Prędkości te mierzy się w różnych
okresach roku, zazwyczaj w lecie i w zimie. Pomiar prowadzony jest na poziomie
powierzchni Ziemi.
Dotychczasowe badania wskazują, iż najkorzystniej zlokalizować fermę wietrzną
na:
- wierzchołkach samotnych wzgórz nie wyższych niż 1000m;
- samotnych wzniesieniach na obszarach płaskich;
- wybrzeżach morskich.
Biopaliwo - paliwo powstałe z przetwórstwa
produktów organizmów żywych np. roślinnych,
zwierzęcych czy mikroorganizmów. Wyróżnia się
biopaliwa:
 stałe - słoma w postaci bel lub kostek albo brykietów,
granulat trocinowy lub słomiany - tzw. pellet, drewno,
siano i inne przetworzone odpady roślinne;
 ciekłe - otrzymywane w drodze fermentacji
alkoholowej węglowodanów do etanolu, fermentacji
butylowej biomasy do butanolu lub z estryfikowanych w
biodiesel olejów roślinnych (np. olej rzepakowy);
 gazowe:
powstałe w wyniku fermentacji beztlenowej ciekłych
i stałych odpadów rolniczej produkcji zwierzęcej
(gnojowica, obornik, słoma, etc.) - biogaz;
powstałe w procesie zgazowania biomasy - gaz
generatorowy (gaz drzewny).
Używanie biopaliw pozwala na zmniejszenie importu i
zużycia ropy.
Produkcja biopaliw z glonów jest najbardziej wydajna. Znane są
metody wykorzystania do tych celów terenów pustynnych. Wzbogacana w
CO2 woda przepływa w foliowych zbiornikach, które eliminują jej parowanie.
Półproduktem glonowej hodowli jest białko i O2. Efektywność glonów jest 30
x większa niż jakiegokolwiek innego rodzaju pozyskiwania paliwa. US
Department of Energy oszacował, że do pokrycia obecnego zapotrzebowania
USA na paliwa wystarczy uprawa glonów na biopaliwo na powierzchni 15 tys
mil2 (ok. 39000 km2). Paliwo glonowe stanowi tzw. biopaliwo 3 generacji.
Metody produkcji Biopaliw wytwarzanych z oleju rzepakowego, zbóż
uprawnych oraz trzciny cukrowej na polu powstałym po wykarczowaniu lasu
tropikalnego jest poddawana ostrej krytyce. Zauważono, że przy produkcji
biopaliwa emitowanych jest 3x więcej gazów cieplarnianych niż przy
wydobywaniu i spalaniu zwykłej benzyny. Wliczona w to jest ograniczona
wymiana gazowa jaka ma miejsce na takim polu przeznaczonym do biouprawy.
Pole wyjaławia się znacznie i wymaga kosztownej rekultywacji. Taka uprawa
ogranicza bioróżnorodność. Przyczynia się do rozwoju patogenów, szkodników
i chorób. Takie uprawy stwarzają poważne zagrożenie w czasach coraz
większego zapotrzebowania na żywność.
W polskich warunkach najłatwiejszą do pozyskania i
najbardziej efektywną ekonomicznie jest energia z biomasy. Do jej
produkcji wykorzystuje się odpady rolnicze oraz leśne, istnieje też
możliwość pozyskiwania energii w procesie upraw roślin
energetycznych sadzonych np. na terenach przemysłowych
przeznaczonych do rekultywacji. Oprócz spalania, biomasa może
być także wykorzystana do produkcji paliw płynnych oraz lotnych.
Biomasa – masa materii zawarta w organizmach. Biomasa podawana
jest w odniesieniu do powierzchni (w przeliczeniu na metr lub kilometr
kwadratowy) lub objętości (np. w środowisku wodnym - metr
sześcienny). Wyróżnia się czasem fitomasę (biomasę roślin) oraz
zoomasę (biomasę zwierząt), a także biomasę mikroorganizmów. Inny
podział wyróżnia w ekosystemach biomasę producentów i biomasę
konsumentów, które składają się na całkowitą biomasę biocenozy.
Biomasa producentów tworzona jest w procesie fotosyntezy.
Konsumenci i reducenci (destruenci) tworzą swoją biomasę kosztem
biomasy producentów.
Różne rodzaje biomasy mają różne właściwości. Na cele energetyczne
wykorzystuje się drewno i odpady z przerobu drewna, rośliny pochodzące z upraw
energetycznych, produkty rolnicze oraz odpady organiczne z rolnictwa, niektóre
odpady komunalne i przemysłowe. Im suchsza, im bardziej zagęszczona jest
biomasa, tym większą ma wartość jako paliwo. Bardzo wartościowym paliwem jest
na przykład produkowany z rozdrobnionych odpadów drzewnych brykiet. Paliwo
uszlachetnione, takie jak brykiet czy pelety drzewne, uzyskuje się poprzez suszenie,
mielenie i prasowanie biomasy. Koszty ogrzewania takim paliwem są obecnie niższe
od kosztów ogrzewania olejem opałowym.
Zalety biomasy
Biomasę warto wykorzystywać z wielu powodów. Paliwo to jest
nieszkodliwe dla środowiska: ilość dwutlenku węgla emitowana do
atmosfery podczas jego spalania równoważona jest ilością CO2
pochłanianego przez rośliny, które odtwarzają biomasę w procesie
fotosyntezy. Ogrzewanie biomasą staje się opłacalne - ceny biomasy są
konkurencyjne na rynku paliw. Wykorzystanie biomasy pozwala wreszcie
zagospodarować nieużytki i spożytkować odpady.
Biogaz - gaz wysypiskowy - gaz palny, produkt fermentacji
anaerobowej związków pochodzenia organicznego (np. ścieki, m.in.
ścieki cukrownicze, odpady komunalne, odchody zwierzęce, gnojowica,
odpady przemysłu rolno-spożywczego, biomasa) a częściowo także ich
gnicia powstający w biogazowni. W wyniku spalania biogazu powstaje
mniej szkodliwych tlenków azotu niż w przypadku spalania paliw
kopalnych.
Na składowiskach odpadów biogaz wytwarza się samoczynnie,
stąd nazwa gaz wysypiskowy. Obecnie na wysypiskach instaluje się
systemy odgazowujące. Nowoczesne składowiska posiadają specjalne
komory fermentacyjne lub bioreaktory, w których fermentacja metanowa
odpadów odbywa się w stałych temperaturach 33-37°C dla bakterii
metanogennych mezofilnych, rzadziej 50-70°C dla bakterii termofilnych
oraz przy pH 6,5-8,5 i odpowiedniej wilgotności. Ze składowiska o
powierzchni około 15 ha można uzyskać 20 do 60 GWh energii w ciągu
roku, jeżeli roczna masa składowanych odpadów to około 180 tys. ton.
Biogaz ma szerokie zastosowanie: wykorzystuje się go
głównie w Indiach, Chinach, Szwajcarii, Francji, Niemczech i USA
jako paliwo dla generatorów prądu elektrycznego (ze 100m³ biogazu
można wyprodukować około 540-600 kWh energii elektrycznej),
jako źródło energii do ogrzewania wody, a po oczyszczeniu i
sprężeniu jako paliwo do napędu silników (instalacje CNG).
Typowe przykłady wykorzystania obejmują:
 produkcję energii elektrycznej w silnikach iskrowych lub turbinach,
 produkcję energii elektrycznej w silnikach iskrowych lub turbinach,
 produkcję energii cieplnej w przystosowanych kotłach gazowych,
 produkcję energii elektrycznej i cieplnej w jednostkach skojarzonych,
 dostarczanie gazu wysypiskowego do sieci gazowej,
 wykorzystanie gazu jako paliwa do silników trakcyjnych/pojazdów,
 wykorzystanie gazu w procesach technologicznych, np. w produkcji metanolu.
Autor: Maciej Brysk III B
Download