Odnawialne *ród*a energii

advertisement
ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII
Odnawialne źródła energii (OZE) – źródła energii,
których wykorzystywanie nie wiąże się z
długotrwałym ich deficytem, ponieważ ich zasób
odnawia się w krótkim czasie.
ŹRÓDŁA ENERGII ODNAWIALNEJ
 Wiatr
 Promieniowanie słoneczne
 Woda
 Pływy i fale morskie
 Geotermia
 Biopaliwo
 Biomasa
ENERGIA WIATRU
Jest to energia kinetyczna przemieszczających się
mas powietrza.
Elektrownia wiatrowa - wytwarza energię
elektryczną przy pomocy generatorów (turbin
wiatrowych) napędzanych energią wiatru. Energia
elektryczna uzyskana z energii wiatru jest uznawana za
ekologiczne czystą, gdyż, pomijając nakłady
energetyczne związane z wybudowaniem takiej
elektrowni, wytworzenie energii nie pociąga za
sobą spalania żadnego paliwa.
ENERGIA SŁONECZNA
Gałąź przemysłu zajmująca się
wykorzystaniem energii promieniowania
słonecznego.
Kolektor słoneczny – urządzenie do
konwersji promieniowania słonecznego na ciepło.
Energia słoneczna docierająca do kolektora
zamieniana jest na energię cieplną nośnika ciepła,
którym może być ciecz (glikol, woda)
lub gaz (np. powietrze).
ENERGIA WODNA
Wykorzystywana gospodarczo energia
mechaniczna płynącej wody. Współcześnie energię
wodną zazwyczaj przetwarza się na elektryczną
(hydroenergetyka, często oparta na spiętrzeniach
uzyskanych dzięki zaporom wodnym). Można ją
także wykorzystywać bezpośrednio do napędu
maszyn.
Elektrownia wodna – zakład przemysłowy
zamieniający energię potencjalną wody
na elektryczną.
RODZAJE ELEKTROWNI WODNYCH
 Zapory
 Szczytowo – pompowe
 Przepływowe
 Pływowe
 Małe elektrownie wodne
ENERGIA PŁYWÓW I FALOWANIA
Pływy są źródłem energii o mniejszym potencjale
(szacuje się, że możliwe do wykorzystania jest 200
GW) niż prądy morskie, ale za to bezpieczniejszym i
lepiej poznanym. Energia falowania, wykorzystywanie
tej energii sprawia pewne trudności, pomimo iż
opracowano wiele teoretycznych metod konwersji
energii falowania na energię elektryczną.
Największym problemem jest zmienność wysokości
fal i wytrzymałość elektrowni.
ENERGIA GEOTERMALNA
Energia termiczna skał znajdujących się we wnętrzu
Ziemi, zaliczana na ogół do odnawialnych źródeł
energii. Nie zawsze jest to jednak prawdą, bowiem
przy małym strumieniu ciepła geotermalnego,
pobieranie dużej ilości ciepła może doprowadzić do
wychłodzenia skał. Jest pobierana za pomocą
odwiertów, do których wtłaczana jest chłodna woda i
odbierana gorąca nagrzana od gorących skał.
BIOPALIWO
Paliwo powstałe z przetwórstwa biomasy —
produktów organizmów żywych np. roślinnych,
zwierzęcych czy mikroorganizmów.
Wyróżnia się biopaliwa:
 Stałe
 Ciekłe
 Gazowe
BIOMASA
Ulegająca biodegradacji frakcja produktów, odpadów
i pozostałości z produkcji rolnej.
Do celów energetycznych wykorzystuje się
najczęściej:
odpady organiczne, np. łodygi kukurydzy
 odchody zwierząt
drewno
 słomę
 wodorosty
UDZIAŁ ENERGII ZE ŹRÓDEŁ ODNAWIALNYCH
Dziękuję za uwagę
Download