Co mogę zrobić dla ZIEMI??

advertisement
Co mogę zrobić dla
ZIEMI??
Segregacja Odpadów
 Segregacja odpadów to podział
odpadów według rodzaju
materiału z jakiego zostały
wykonane; oddzielenie
materiałów nadających się do
powtórnego wykorzystania.
Dziura Ozonowa
 Dziurą ozonową
nazywa się zjawisko
zmniejszania się
stężenia ozonu w
stratosferze
atmosfery ziemskiej.
Dziura ozonowa nad biegunem
południowym
Oddziaływanie dziury ozonowej na
żywe organizmy
 Ozon stratosferyczny pochłania część
promieniowania ultrafioletowego docierającego
do Ziemi ze Słońca. Niektóre rodzaje
promieniowania ultrafioletowego są szkodliwe
dla organizmów żywych, ponieważ mogą
uszkadzać komórki (oparzenia) oraz materiał
genetyczny komórek. U ludzi i zwierząt mogą
wywoływać zmiany nowotworowe (czerniak
złośliwy). Organizm ludzki broni się przed
ultrafioletem, wytwarzając barwnik (melanina),
powodujący pochłanianie promieniowania
w warstwie powierzchniowej skóry.
Efekt Cieplarniany
Efekt cieplarniany - zjawisko
zachodzące w atmosferze,
powodujące wzrost temperatury
planety, w tym i Ziemi. Efekt
wywołują gazy atmosferyczne,
zwane gazami cieplarnianymi,
ograniczające promieniowanie
cieplne powierzchni i dolnych
warstw atmosfery do przestrzeni
kosmicznej.
Globalne Ocieplenie
 Globalne ocieplenie - opisuje
obserwowane w ostatnich
dekadach ocieplenie średniej
temperatury ziemskiej atmosfery
i oceanów oraz przewidywane
ocieplenie w przyszłości.
Czwarty Raport Międzyrządowego
Zespołu do spraw Zmian Klimatu
przewiduje, że globalne
ocieplenie wyniesie od 1.1 do
6.4 °C pomiędzy 1990 i 2100
rokiem.
Kwaśne deszcze
 Kwaśne deszcze – opady
atmosferyczne, o odczynie kwaśnym;
zawierają kwasy wytworzone w
reakcji wody z pochłoniętymi z
powietrza gazami, jak: dwutlenek
siarki, tlenki azotu, siarkowodór,
chlorowodór, wyemitowanymi do
atmosfery w procesach spalania paliw
oraz różnego rodzaju produkcji
przemysłowej.
Stop wypalaniu traw!!!
 Wypalanie traw zabija ludzi, zwierzęta,
środowisko.
 Nikt nie wie dlaczego utrwaliło się przekonanie, że
wypalenie nieskoszonych zeszłorocznych traw,
resztek słomy, chwastów itp. poprawi jakość gleby
i w jakimś stopniu ją użyźni. Tymczasem jest
dokładnie odwrotnie. Wysoka temperatura
towarzysząca pożarowi wyjaławia glebę wskutek
procesu sterylizacji termicznej. Całkowicie
zamiera aktywność biologiczna w glebie a na jej
wznowienie potrzeba nieraz wielu lat.
Ekologiczne zakupy
 Codziennie robisz zakupy. Produkty, które kupujesz są
zapakowane w różnego rodzaju pudełka, kartoniki i
woreczki, które po przyjściu do domu wyrzucasz,
ponieważ nie są ci potrzebne. W ten sposób
produkujesz odpady. Jak ich uniknąć? Dzięki
przestrzeganiu kilku, prostych zasad możemy
skutecznie obniżyć ilość opakowań, które wyrzucamy:
- kiedy tylko możesz, nie kupuj żywności pakowanej.
- sięgaj po produkty, których opakowania będziesz mógł
sam jakoś wykorzystać.
- kupuj produkty większe objętościowo. Lepiej kupić np.
1 paczkę proszku- 1000 g. niż 5 paczek po 200 g.
Oszczędzanie wody
 Istnieją różnorodne sposoby oszczędzania wody w
gospodarstwie domowym. Różnią się one dość
znacznie dla gospodarstw miejskich i rolnych. Do
podstawowych należą:
 Dbałość o jakość sieci wodnej, w szczególności:
– likwidacja przecieków
– montaż sprzętów ograniczających zużycie wody, jak
np. podwójne spłuczki
 Racjonalne używanie wody
– w trakcie mycia się
– podczas zmywania naczyń i sprzątania
– do podlewania
Przyjazne dla środowiska
podróżowanie
 Ekoturystyka to ruch turystyczny, którego
głównym celem jest zachowanie trwałego,
zrównoważonego rozwoju zasobów
i walorów turystycznych poprzez:
 integrację działalności turystycznej z celami ochrony
przyrody oraz życiem społeczno-gospodarczym,
 kształtowanie nowych postaw i zachowań turystów i
organizatorów ruchu turystycznego,
 bazowanie na potencjale społecznym i gospodarczym
danego obszaru .
Alternatywne źródła energii
 Energia Wodna
 Energia Wiatru
 Technologia Słoneczna
Energia Wodna
 Pierwsze hydroelektrownie produkujące prąd
powstawały już w 1880 r. Obecnie istnieją
elektrownie rzeczne, szczytowe, szczytowopompowe, jak również elektrownie pływowe
i falowe. Mimo, że każdy z tych typów jest inny,
wszystkie działają na podobnej zasadzie.
Energia Wiatru
 Elektrownie wiatrowe działają na
zasadzie siły aerodynamicznej.
Wiatr uderza w śmigło wirnika, co
powoduje dodatni nacisk na żagiel,
podczas gdy nad żaglem istnieje
ujemny nacisk. Ta różnica ciśnienia
generuje siłę wypierającą w górę.
Nowoczesne elektrownie wiatrowe
wykorzystując ten ruch, produkują
energię elektryczną.
Rozmieszczenie
elektrowni
wiatrowych
w Polsce:
Budowa elektrowni wiatrowej















18) koła zębate układu kierunkowania
19) generator
20) chłodnica generatora powłok przymocowanych do belki
nośnej.


1) kontroler
2) siłownik mechanizmu
przestawiania łopat
3) główny wał
4) chłodnica oleju
5) skrzynia przekładniowa
6) wieloprocesorowy układ
sterowania
7) hamulec postojowy
8) dźwig dla obsługi
9) transformator
10) piasta łopaty
11) łożysko łopaty
12) łopata
13) układ hamowania wirnika
14) układ hydrauliczny
15) tarcza hydraulicznego układu
hamowania wirnika
16) pierścień układu
kierunkowania
17) fundament
Technologia Słoneczna
 Istnieją różne sposoby wykorzystywania
energii słonecznej. Tak zwana słoneczna
energia cieplna uzyskiwana jest w wyniku
transformacji ciepła słonecznego w ciepło,
które możemy wykorzystać, np. do
ogrzewania wody do kąpieli czy ogrzewania
domu.
Dla Polski suma promieniowania pośredniego
i bezpośredniego wynosi maksymalnie
1 kW/m².
 Maksymalną moc można
uzyskać w południe, przy
bezchmurnym niebie.
Roczne wielkości
napromieniowania
wynoszą w zależności od
położenia od 900 - 1150
kWh/m² na rok. Spośród
8760 godzin w roku w
Polsce możemy liczyć na
nasłonecznienie w
przedziale 1390 do 1900
godzin.
 Energia słoneczna za
pomocą kolektorów zostaje
zamieniana na energię
cieplną, która następnie
może być gromadzona
w zasobnikach lub
bezpośrednio użyta do
ogrzewania mieszkań
i produkcji ciepłej wody.
Kelektory można
instalować na dachu, na
południowej ścianie
budynku, lub na
wolnostojącym stelażu.
Biomasa
 Biomasa stanowi trzecie, co
do wielkości na świecie,
naturalne źródło energii.
Według definicji Unii
Europejskiej
BIOMASA oznacza podatne
na rozkład biologiczny frakcje
produktów, odpady i
pozostałości przemysłu
rolnego.
Główne rodzaje biomasy
wykorzystywanej na cele energetyczne:
 drewno i odpady z przerobu drewna: drewno kawałkowe, trociny,
wióry, zrębki, kora itp.
 rośliny pochodzące z upraw energetycznych: rośliny drzewiaste
szybko rosnące (np. wierzby, topole, eukaliptusy), wieloletnie byliny
dwuliścienne (np. topinambur, ślazowiec pensylwański, rdesty),
trawy wieloletnie (np. trzcina pospolita, miskanty)
 produkty rolnicze oraz odpady organiczne z rolnictwa: np. słoma,
siano, buraki cukrowe, trzcina cukrowa, ziemniaki, rzepak,
pozostałości przerobu owoców, odchody zwierzęce
 frakcje organiczne odpadów komunalnych oraz komunalnych
osadów ściekowych]
 niektóre odpady przemysłowe, np. z przemysłu papierniczego
Energia geotermalna
 Energia geotermalna to naturalne ciepło Ziemi
skumulowane w gruntach, skałach, wodach i
parach wypełniających pory i szczeliny skalne.
Występuje pod przykryciem nieprzepuszczalnych
skał o niskiej przewodności cieplnej. Na
powierzchnię ziemi wydobywa się dzięki
przewodzeniu i konwekcji. Przypuszcza się, że
energia ta jest wynikiem rozpadu pierwiastków
promieniotwórczych w skorupie ziemskiej,
któremu towarzyszy wydzielanie ciepła.
 Energię ciepła Ziemi
pozyskujemy głównie
poprzez wykorzystanie
wód geotermalnych,
które występują na
głębokości od kilku do
kilkunastu km pod
powierzchnią ziemi.
 Ich wydobycie jest
ekonomicznie opłacalne
do głębokości 3 km.
Download