Zakres rzeczowy zadania

advertisement
Załącznik
nr
1
do
umowy
nr
OS-IV.272……2013
z
dnia
……….
dla zadania: „Ochrona powietrza w Poznaniu - inwentaryzacja źródeł niskiej emisji
wraz z utworzeniem bazy danych– etap pilotażowy oraz opracowanie planu działań”.
Zakres rzeczowy zadania:
I.
Przygotowanie materiałów wstępnych:
1. Określenie ładunku pyłu PM 10 i benzoalfapirenu w jednostce masy na jednostkę
powierzchni (np.1 ha) pochodzących ze źródeł niskiej emisji dla każdego
z 47 obszarów bilansowych wraz z naniesieniem izolinii granicznej zasięgu pyłu
PM 10 i benzoalfapirenu, na podstawie obowiązujących programów ochrony
powietrza dla ww. substancji na terenie aglomeracji – miasto Poznań.
2. Określenie wskaźników wartościujących zadanie polegające na likwidacji
pieców/kotłów na paliwo stałe i zastąpieniu ich źródłami niskoemisyjnymi
3. Przygotowanie projektu regulaminu, określającego zasady udzielania dotacji
celowej na likwidację źródeł niskiej emisji, obejmujące kryteria wyboru inwestycji
do dofinansowania oraz tryb postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposób
jej rozliczania, zgodnie z art. 403 ustawy Prawo ochrony środowiska.
Opracowanie wzorów dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia zmiany
sposobu ogrzewania.
II. Wykonanie inwentaryzacji źródeł niskiej emisji:
a) na wskazanym obszarze bilansowym A1- Stare Miasto i Chwaliszewo
(o powierzchni 352 ha),
b) w wytypowanych 34 obiektach miejskich,
która musi zawierać niżej wymienione dane dla każdego punktu (budynek /lokal):
1.
2.
3.
4.
lokalizacja,
tytuł prawny (np. własność, współwłasność, najem),
rodzaj ogrzewania budynku/lokalu,
rodzaj i ilość oraz moc pieców/kotłów na paliwo stałe ( w odniesieniu do trzech
grup tzn. poniżej 50 kW, od 50 kW do 1 MW i powyżej 1 MW do 50 MW)
zlokalizowanych w budynku/lokalu,
5. rodzaj i ilość spalanego paliwa stałego w ciągu roku w budynku/lokalu, wielkość
emisji pyłu PM 10 i benzoalfapirenu oraz określenie przewidywanego efektu
ekologicznego w wyniku zmiany sposobu ogrzewania.
6. wielkość powierzchni (m2), którą ogrzewa piec/kocioł oraz oszacowanie
zapotrzebowania na moc cieplną ( w GJ) w stanie przed modernizacją,
7. ocena możliwości technicznych pozwalających na stałą likwidację pieców/kotłów
(rozbiórka lub trwałe odłączenie) na paliwo stałe i zastąpienia ich źródłami
niskoemisyjnymi (podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej, ogrzewanie
gazowe, ogrzewanie elektryczne, ogrzewanie olejowe, pompa cieplna)
zawierająca:
a) rodzaj istniejącego uzbrojenia pozwalającego na ww. zmianę (Uwaga!
pozyskanie tych danych w Zarządzie Geodezji i Katastru Miejskiego
„GEOPOZ” jest odpłatne ).
b) ocenę możliwości zastąpienia istniejącego ogrzewania na paliwo stałe,
źródłem niskoemisyjnym,
c) rodzaj proponowanego nowego źródła niskoemisyjnego.
8. Przygotowanie materiałów (np. ankiety) w wersji papierowej i elektronicznej
służących pozyskaniu informacji, określonych w pkt. 9.
9. Ocena gotowości użytkownika pieca/kotła na paliwo stałe, do likwidacji pieca/kotła
na paliwa stałe i zastąpienia go źródłem niskoemisyjnym, z podaniem propozycji
rodzaju i mocy nowego źródła oraz przewidywanego terminu realizacji.
III.
Utworzenie bazy danych, zgodnej ze słownikami referencyjnymi UMP,
zawierającej informacje wymienione w pkt II z możliwością aktualizacji,
rozbudowy i modernizacji bazy przez Zamawiającego, we właściwych formatach
np. Excel. Każdy punkt inwentaryzacyjny musi być zgodny z punktem adresowym
systemu adresowego miasta Poznań.
IV.
Prezentacja wyników i wniosków wynikających z przeprowadzonej inwentaryzacji
w siedzibie Zamawiającego.
V.
Projekt planu działań likwidacji źródeł niskiej emisji:
1. Propozycja działań naprawczych, określenie planowanego efektu ekologicznego,
analiza porównawcza kosztów nakładów finansowych do osiągniętego efektu
ekologicznego oraz wybór wariantu optymalnego
2. Opracowanie propozycji kolejności działań dla uzyskania maksymalnego efektu
rzeczowego przy uwzględnieniu realnych możliwości finansowych zawierający:
a)
b)
c)
d)
e)
rodzaj zadania,
koszty realizacji,
źródła finansowania,
termin realizacji,
odpowiedzialnego za realizację.
3. Wskazanie metod kontroli trwałości wprowadzonych zmian (likwidacja źródła
niskiej emisji i zastąpienie go źródłem niskoemisyjnym).
4. Analiza wykonalności.
5. Odniesienie się do innych strategicznych planów i programów mogących mieć
powiązanie z planem działań likwidacji niskiej emisji.
6. Określenie wymagań formalno – prawnych dla ww. przedsięwzięć.
7. Opracowanie projektu wniosku do WFOŚiGW w Poznaniu w ramach programu
Kawka.
8. Przygotowanie planu działań pod kątem źródeł zewnętrznego finansowania.
VI.
VII.
Podsumowanie - wnioski końcowe.
Opracowanie dokumentacji w formie wydruku (5 egz.) oraz na nośniku
elektronicznym w wersji umożliwiającej edycję dokumentacji przy użyciu
oprogramowania będącego w posiadaniu Zamawiającego.
Termin realizacji:
Część I- pkt. I – do dnia 31 stycznia 2014 roku,
Część II- pozostałe punkty – do dnia 30 kwietnia 2014 roku.
UWAGA
1. Wykonawca jest zobowiązany do bieżącego kontaktu z Zamawiającym w celu
konsultowania wykonywanych prac.
2. W odniesieniu do pkt II, analizie musi być poddane co najmniej 80% punktów
adresowych z systemu adresowego miasta Poznań na wskazanym obszarze
bilansowym (ilość punktów adresowych w obszarze bilansowym A1 – Stare Miasto
i Chwaliszewo – 1754) oraz 100% wytypowanych budynków miejskich (34 obiekty).
Dla obiektów, w których podstawowym źródłem ogrzewania jest paliwo stałe,
inwentaryzacją objęte musi być co najmniej 80 % punktów adresowych na obszarze
bilansowym A1 oraz 100% wytypowanych budynków miejskich (34 obiekty).
3. Wybór sposobu inwentaryzacji należy do Wykonawcy.
4. Należy przeprowadzić inwentaryzację dla każdego lokalu w budynku, a tylko
w przypadku gdy budynek ma jedno źródło ogrzewania – inwentaryzację dla
budynku.
5. W odniesieniu do pkt. II.5 oraz pkt V do określenia efektu ekologicznego należy
zastosować wskaźniki określone w Karcie informacyjnej – zał. nr 1 do wniosku o
dofinansowanie na przedsięwzięcia związane z likwidacją niskiej emisji wspierającej
wzrost efektywności energetycznej ( program Kawka) z 2013 r.
6. W odniesieniu do pkt III, należy wykorzystać mapę cyfrową miasta Poznania
udostępnioną bezpłatnie w tym celu przez Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego
„GEOPOZ”, zgodnie z warunkami określonymi przez ZGiKM GEOPOZ. Mapa cyfrowa
zawiera warstwy zapisane w formacie grafiki wektorowej Shape:
a) granice miasta,
b) granice 47 obszarów bilansowych,
c) system adresowy,
d) warstwę budynków mieszkalnych.
7. Wykonawca zobowiązuje się do korzystania z informacji Systemu Informacji
Przestrzennej udostępnionych przez ZGiKM „GEOPOZ” tylko w celu zrealizowania
zakresu niniejszej umowy.
8. Przedmiot zamówienia realizowany będzie ze strony Wykonawcy przez następujące
osoby:
a)………………………………………………………….
b) …………………………………………………………,
a w przypadku losowym Wykonawca zobowiązany jest do wyznaczenia do realizacji
przedmiotu zamówienia innych osób o kwalifikacjach nie gorszych niż pierwotnie
wyznaczone.
Download