Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ

advertisement
Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ
ul. Gronowa 20, 61-655 Poznań
pok. 7, tel. 82-71-522, fax. 823-02-01
REGON 630003930, NIP 777-00-03-742
ogłasza publiczną aukcję niżej wymienionego składnika majątku ruchomego:
1. Samochód FSO – Warszawa TRUCK 1,6 GLI, nr nadwozia SUPB07CEJVN053040
rok produkcji 1997, cena wywoławcza brutto – 4.758,00 zł
Aukcja odbędzie się w dniu 08.12.2006 roku o godzinie 1200 w siedzibie ZGiKM GEOPOZ
w Poznaniu, ul. Gronowa 20, sala nr 806.
W/w ruchomość można oglądać na parkingu ZGiKM GEOPOZ (adres j.w.) w dniu aukcji
w godzinach 900 – 1100.
O kupno ruchomości mogą się ubiegać osoby fizyczne lub prawne.
Warunkiem przystąpienia do aukcji sprzedawanego składnika majątku ruchomego jest wpłata
wadium w pieniądzu w kwocie 450 PLZ do dnia 08.12.2006 r. do godziny 1130 w kasie
ZGiKM GEOPOZ w Poznaniu, ul. Gronowa 20, pokój nr 923.
Komisja przed wywołaniem aukcji sprawdzi, czy oferenci wnieśli wadium w należytej
wysokości.
Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną wybrane zostanie zwrócone
niezwłocznie po dokonaniu wyboru oferty.
Wadium złożone przez nabywcę zostanie zaliczone na poczet ceny.
Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy:
- żaden z uczestników aukcji nie zaoferuje co najmniej ceny wywoławczej,
- uczestnik przetargu, który wygrał przetarg, uchyli się od zawarcia umowy.
Minimalną wartość postąpienia ustala się na 10 zł.
Z chwilą przybicia następuje zawarcie umowy sprzedaży przedmiotu aukcji.
Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia niezwłocznie po udzieleniu mu przybicia,
nie później niż do dnia 11.12.2006 roku do godz. 1300 w kasie ZGiKM GEOPOZ.
Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy nastąpi niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia.
ZGiKM GEOPOZ wyłącza swoją odpowiedzialność z tytułu gwarancji i rękojmi za wady
fizyczne sprzedawanej ruchomości oraz zastrzega sobie prawo odwołania aukcji bez podania
przyczyn.
Dodatkowe informacje dotyczące organizacji aukcji udzielane będą pod numerem telefonu
82-71-522.
Download