Ogłoszenie o przetargu - BIP Urząd Marszałkowski Województwa

advertisement
Ogłoszenie o przetargu
Zarząd Województwa Dolnośląskiego na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997.o gospodarce nieruchomościami Dz.U. z 2004r., Nr 261, poz. 2603 ze zm.
§3,§6,§13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości
Dz.U. z 2004r. , Nr 207, poz. 2108 , uchwały nr 3549/III/09 z dnia 3 listopada 2009r. w sprawie powtórzenia procedury sprzedaży nieruchomości gruntowej
niezabudowanej położonej w Bolesławcu przy alei Tysiąclecia .
ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej
L.p
.
1
1
Nieruchomość z
oznaczeniem KW
Oznaczenie
geodezyjne
nieruchomości
Pow.
działki
Opis nieruchomości
2
3
4
5
Bolesławiec
Al. Tysiąclecia
KW nr
JG1B/00042522/1
prowadzona przez
Sąd Rejonowy w
Bolesławcu
dz. nr 27/21
AM- 02
rodzaj użytku Bp
obręb: 0014
Bolesławiec -14
0,2004 ha Działka niezabudowana
Położona w śródmiejskiej
części Bolesławca .
Dostęp do drogi
utwardzonej
W ulicy biegną
podstawowe sieci
uzbrojenia terenu
Wzdłuż zachodniej granicy
znajduje się kolektor
kanalizacyjny Ø300mm z
dwiema studzienkami oraz
od granicy północnej do
wschodniej przebiega
kolektor kanalizacyjny
Ø200mm z dwiema
studzienkami
Przeznaczenie nieruchomości w
miejscowym planie zagosp.
przestrzennego
6
Nieruchomość położona jest na
terenie oznaczonym na rysunku
planu symbolem DU-4 przeznaczenie
podstawowe - usługi
Teren w strefie konserwatorskiej podstawowej.
Plan zatwierdzony uchwałą nr
VI/43/07 Rady Miasta Bolesławiec z
dnia
14.03.2007r.
w
sprawie
uchwalenia mpzp m. Bolesławiec - dla
prawobrzeżnej
części
miasta,
ograniczonej od południa i wschodu
granicami administracyjnymi miasta
Bolesławiec, od północy drogą
krajową nr 4, od zachodu rzeką Bóbr
(publikacja - Dz. Urzędowy Woj.
Dolnośl. Nr 120, poz. 1607 z dnia
22.05.2007r. )
Forma
oddania
nieruchomości
7
Cena sprzedaży
[ zł ]
Sposób
8
9
sprzedaż
221.000,-zł
+ 22%VAT
Cena nieruchomości
uzyskana w przetargu
podlega zapłacie nie
później niż do dnia
zawarcia umowy
przenoszącej własność
zapłaty
1. Przetarg odbędzie się w siedzibie Departamentu Mienia Wojewódzkiego i Zasobów Naturalnych Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Dolnośląskiego przy ul. Ostrowskiego 7, w pok. nr 319, Ip. w dniu 11 czerwca o godz.1000
2. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 221.000,-zł ( słownie: dwieście dwadzieścia jeden tysięcy złotych ). Do wylicytowanej w
przetargu kwoty zostanie doliczony 22% podatek VAT.
3. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 23.000,-zł (słownie: dwadzieścia trzy tysiące złotych ) w
terminie do dnia 07.06.2010r. na konto Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu
BZ WBK S.A. 1/O Wrocław 47 1090 2398 0000 0006 0801 5979 .Wpłaty wadium należy dokonać z takim wyprzedzeniem, aby wyżej
wymieniona kwota wpłynęła na konto Urzędu w określonym wyżej terminie.
4. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Uczestnikom ,
którzy nie wygrali przetargu, wadium zostanie zwrócone niezwłocznie tj. nie później niż 3 dni od zamknięciu przetargu.
5. Uczestnicy przetargu zobowiązani są posiadać: dokument tożsamości, potwierdzenia wpłaty wadium , numer NIP, oryginał i kserokopię:
aktualnego odpisu z KRS lub innego właściwego rejestru, zaświadczenie o rejestracji działalności gospodarczej( wydane w ciągu
ostatnich trzech miesięcy ). W przypadku cudzoziemców -osób prawnych wszelkie dokumenty okazywane do przetargu powinny być
przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego.
6. Osoba , ustalona jako Nabywca nieruchomości, zostanie zawiadomiona o miejscu i terminie zawarcie umowy sprzedaży najpóźniej w
ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. W przypadku nie przystąpienia do zawarcia umowy notarialnej lub braku wpłaty ceny
sprzedaży nieruchomości do dnia zawarcia umowy Województwo Dolnośląskie może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium
ulega przepadkowi . Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika , który przetarg wygrał, od zawarcia umowy.
7. Koszty sporządzenia umowy notarialnej oraz opłaty sądowe związane z wpisem do księgi wieczystej ponosi Nabywca nieruchomości.
8. Sprzedaż nieruchomości objęta jest 22% stawką podatku VAT na podstawie art. 41 ust.1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od
towarów i usług (DZ.U. nr 54, poz. 535 ze zm.)
9. Cudzoziemcy ( ustawa z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców Dz.U. z 2004r., nr 167, poz. 1758 ze
zm.) w przypadku wygrania przetargu zobowiązani są przed zawarciem umowy notarialnej uzyskać zgodę Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji na nabycie nieruchomości w przypadkach, gdy zgoda ta jest wymagana.
10. Zarząd Województwa Dolnośląskiego ma prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.
11. Dodatkowe informacje o nieruchomości można uzyskać w Wydziale Mienia Wojewódzkiego ul. Ostrowskiego 7, pok. 202-1,
tel. 071/770 40 57 .
Download