miejscowo**, data - Nadleśnictwo Gryfino

advertisement
miejscowość, data
Oferta kupna
w przetargu
Odpowiadając na ogłoszenie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy
Państwowe Nadleśnictwo Gryfino ul. 1-go Maja 4, 74-100 Gryfino
w formie pisemnego ofertowego przetargu nieograniczonego
składam niniejszą ofertę kupna:
Data przetargu:
Przedmiot
przetargu
06.08.2015 r., godz. 11:00
Suzuki Grand Vitara
rok produkcji 2005
nr identyfikacyjny pojazdu: JSAJTA74V00100042
OFERENT:
imię nazwisko /
firma
adres
PESEL / NIP,
REGON
oferowana cena
zakupu
Ja niżej podpisany(a) oświadczam, że zapoznałem(am) się z treścią ogłoszenia
przetargowego i przyjmuję je bez zastrzeżeń.
Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem(am) się ze stanem technicznym i
ogólnym przedmiotu przetargu i nie wnoszę z tego tytułu żadnych zastrzeżeń.
Do niniejszej oferty załączam kopię potwierdzenia wpłaty wadium.
podpis oferenta
Download