zespół szkół technicznych

advertisement
Józefów 17.08.2011
HYDROSFERA JÓZEFÓW Sp. z o.o.
05-420 JÓZEFÓW ul. Drogowców 20
TEl. 22 780 06 40 FAKS 22 780 06 50
OGŁASZA PISEMNY PRZETARG NA SPRZEDAŻ :
Tokarka CA 6150 :
- długość toczenia w kłach 1000mm
- średnica toczenia nad łożem 500mm
- przelot wrzeciona 56mm
- zakres prędkości obrotowej wrzeciona od 10 do 1400
- gwinty metryczne, calowe, trapezowe
- szybki przesuw suportu
- ciężar maszyny ok.2000kg.
Maszyna nie posiada DTR ani innych dokumentów technicznych. Urządzenie jest wyłączone
z eksploatacji i odłączone od zasilania. Sprzedaż jest traktowana jako sprzedaż złomu
użytkowego. Cena wywoławcza 5000zł.
Podana cena wywoławcza nie uwzględnia kosztów demontażu, załadunku, transportu ewentualne koszty ponosi nabywca. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte
i zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu bez podania przyczyn.
Oględziny maszyny w siedzibie Spółki będą możliwe w dniach od 19.08.2011 do dnia
30.08.2011r w godzinach 7.30 – 14.30. Osobą upoważnioną do kontaktów z oferentami
w imieniu Spółki jest Włodzimierz Jagieła Tel. 607-606-297.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest złożenie pisemnej oferty.
Oferta powinna zawierać:
- imię i nazwisko oferenta lub nazwę i siedzibę osoby prawnej, NIP
- datę sporządzenia oferty,
- oświadczenie oferenta ,że zapoznał się ze stanem przedmiotu przetargu,
- oferowaną cenę ( co najmniej równą cenie wywoławczej ),
Strona 1
- okres ważności oferty
- podpis oferenta.
Oferty w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Przetarg pisemny – sprzedaż tokarki
CA6150” należy składać w sekretariacie Hydrosfera Józefów Sp. z o.o., ul. Drogowców 20
do dnia 31.08.2011 r. do godz. 11.30. Otwarcie ofert nastąpi 31.08.2011 r. o godz. 12.00
w siedzibie Spółki. W razie ustalenia, że kilku oferentów zaoferowało tę samą cenę, Spółka
będzie kontynuowała przetarg w formie licytacji ustnej między tymi oferentami przyjmując
jako cenę wywoławczą kwotę zgłoszoną w ofertach. Minimalne postąpienie w licytacji
przyjmuje się 1% ceny ofertowej.
Termin i miejsce zawarcia umowy zostanie ustalone z kandydatem na nabywcę
po zakończeniu przetargu, jednak nie później niż 7 dni od dnia wyboru oferty. Do oferowanej
ceny na fakturze zostanie doliczony VAT w wysokości 23 %.
Oferent, który podpisał umowę i w ciągu 14 dni od dnia zawarcia umowy nie uiści
ceny nabycia, traci prawo do zakupu środka trwałego.
Tokarka CA 6150
Strona 2
Strona 3
Download
Random flashcards
ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Create flashcards